ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی زبان دوم دبیرستان


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

take place

تصویر کلمه
2

social

تصویر کلمه
3

feel

تصویر کلمه
4

keep on

تصویر کلمه
5

cost

تصویر کلمه
6

miss

تصویر کلمه
7

through

تصویر کلمه
8

toy

تصویر کلمه
9

employ

تصویر کلمه
10

make a mistake

تصویر کلمه
11

extra

تصویر کلمه
12

obey

تصویر کلمه
13

fall

تصویر کلمه
14

officer

تصویر کلمه
15

Although

تصویر کلمه
16

expect

تصویر کلمه
17

composition

تصویر کلمه
18

finger

تصویر کلمه
19

thumb

تصویر کلمه
20

importance

تصویر کلمه
21

idea

تصویر کلمه
22

opinion

تصویر کلمه
23

safe

تصویر کلمه
24

watery

تصویر کلمه
25

apartment

تصویر کلمه
26

peace

تصویر کلمه
27

wish

تصویر کلمه
28

lab

تصویر کلمه
29

iron

تصویر کلمه
30

angrily

تصویر کلمه
31

sadly

تصویر کلمه
32

altogether

تصویر کلمه
33

wind

تصویر کلمه
34

sail

تصویر کلمه
35

with out

تصویر کلمه
36

pick up

تصویر کلمه
37

give back

تصویر کلمه
38

come back

تصویر کلمه
39

highway

تصویر کلمه
40

packet

تصویر کلمه
41

bottle

تصویر کلمه
42

speed

تصویر کلمه
43

toward

تصویر کلمه
44

perfectly

تصویر کلمه
45

completely

تصویر کلمه
46

seem

تصویر کلمه
47

cruel

تصویر کلمه
48

ill

تصویر کلمه
49

dollhouse

تصویر کلمه
50

illness

تصویر کلمه
51

reward

تصویر کلمه
52

puzzle

تصویر کلمه
53

Capital

تصویر کلمه
54

crowded

تصویر کلمه
55

jump

تصویر کلمه
56

bridge

تصویر کلمه
57

wide

تصویر کلمه
58

cover

تصویر کلمه
59

find out

تصویر کلمه
60

offer

تصویر کلمه
61

till

تصویر کلمه
62

date

تصویر کلمه
63

history

تصویر کلمه
64

business

تصویر کلمه
65

admire

تصویر کلمه
66

education

تصویر کلمه
67

prefer

تصویر کلمه
68

scare

تصویر کلمه
69

decide

تصویر کلمه
70

a lot

تصویر کلمه
71

repair

تصویر کلمه
72

jerk

تصویر کلمه
73

slice

تصویر کلمه
74

lazy

تصویر کلمه
75

punish

تصویر کلمه
76

breathe

تصویر کلمه
77

pay attention

تصویر کلمه
78

describe

تصویر کلمه
79

advice

تصویر کلمه
80

fixed

تصویر کلمه
81

second

تصویر کلمه
82

record

تصویر کلمه
83

rich

تصویر کلمه
84

population

تصویر کلمه
85

war

تصویر کلمه
86

tourist

تصویر کلمه
87

knife

تصویر کلمه
88

light

تصویر کلمه
89

taste

تصویر کلمه
90

hammer

تصویر کلمه
91

bad luck

تصویر کلمه
92

wood

تصویر کلمه
93

even

تصویر کلمه
94

guess

تصویر کلمه
95

plant

تصویر کلمه
96

cream

تصویر کلمه
97

disagree

تصویر کلمه
98

shopping

تصویر کلمه
99

your welcome

تصویر کلمه
100

yourself

تصویر کلمه
101

yourselves

تصویر کلمه
102

itself

تصویر کلمه
103

herself

تصویر کلمه
104

himself

تصویر کلمه
105

themselves

تصویر کلمه
106

myself

تصویر کلمه
107

ourselves

تصویر کلمه
108

lucky

تصویر کلمه
109

tiny

تصویر کلمه
110

medicine

تصویر کلمه
111

knowledge

تصویر کلمه
112

Along

تصویر کلمه
113

among

تصویر کلمه
114

earn

تصویر کلمه
115

glow

تصویر کلمه
116

request

تصویر کلمه
117

bother

تصویر کلمه
118

steal

تصویر کلمه
119

touch

تصویر کلمه
120

handle

تصویر کلمه
121

grammar

تصویر کلمه
122

order

تصویر کلمه
123

reason

تصویر کلمه
124

mouth

تصویر کلمه
125

around

تصویر کلمه
126

Camera

تصویر کلمه
127

other

تصویر کلمه
128

secret

تصویر کلمه
129

behavior

تصویر کلمه
130

birthday

تصویر کلمه
131

math

تصویر کلمه
132

track

تصویر کلمه
133

boss

تصویر کلمه
134

president

تصویر کلمه
135

coal

تصویر کلمه
136

while

تصویر کلمه
137

living

تصویر کلمه
138

quiet

تصویر کلمه
139

head

تصویر کلمه
140

get cold

تصویر کلمه
141

headache

تصویر کلمه
142

fairyland

تصویر کلمه
143

sauce

تصویر کلمه
144

try

تصویر کلمه
145

hiccup

تصویر کلمه
146

coin

تصویر کلمه
147

greet

تصویر کلمه
148

greeting

تصویر کلمه
149

health

تصویر کلمه
150

stone

تصویر کلمه
151

soup

تصویر کلمه
152

super market

تصویر کلمه
153

hole

تصویر کلمه
154

politics

تصویر کلمه
155

transport

تصویر کلمه
156

like

تصویر کلمه
157

start

تصویر کلمه
158

sugar

تصویر کلمه
159

jar

تصویر کلمه
160

chemistry

تصویر کلمه
161

soap

تصویر کلمه
162

rock

تصویر کلمه
163

hurt

تصویر کلمه
164

row

تصویر کلمه
165

friendly

تصویر کلمه
166

bill

تصویر کلمه
167

cassette player

تصویر کلمه
168

according to

تصویر کلمه
169

gold

تصویر کلمه
170

golden

تصویر کلمه
171

last

تصویر کلمه
172

expression

تصویر کلمه
173

hand

تصویر کلمه
174

photograph

تصویر کلمه
175

topic

تصویر کلمه
176

sad

تصویر کلمه
177

unusual

تصویر کلمه
178

airport

تصویر کلمه
179

cry

تصویر کلمه
180

space

تصویر کلمه
181

metal

تصویر کلمه
182

bar

تصویر کلمه
183

law

تصویر کلمه
184

appointment

تصویر کلمه
185

lend

تصویر کلمه
186

loaf

تصویر کلمه
187

cage

تصویر کلمه
188

pot

تصویر کلمه
189

can

تصویر کلمه
190

promise

تصویر کلمه
191

price

تصویر کلمه
192

paper

تصویر کلمه
193

whole

تصویر کلمه
194

factory

تصویر کلمه
195

bowl

تصویر کلمه
196

sufficient

تصویر کلمه
197

coach

تصویر کلمه
198

complete

تصویر کلمه
199

match

تصویر کلمه
200

copy

تصویر کلمه
201

pull

تصویر کلمه
202

church

تصویر کلمه
203

waist

تصویر کلمه
204

backache

تصویر کلمه
205

aside

تصویر کلمه
206

seaside

تصویر کلمه
207

low

تصویر کلمه
208

round

تصویر کلمه
209

chicken

تصویر کلمه
210

mixed up

تصویر کلمه
211

necessary

تصویر کلمه
212

favor

تصویر کلمه
213

hers

تصویر کلمه
214

theirs

تصویر کلمه
215

yours

تصویر کلمه
216

ours

تصویر کلمه
217

mine

تصویر کلمه
218

stay

تصویر کلمه
219

muscle

تصویر کلمه
220

different

تصویر کلمه
221

stop

تصویر کلمه
222

have to

تصویر کلمه
223

magazine

تصویر کلمه
224

disease

تصویر کلمه
225

against

تصویر کلمه
226

religion

تصویر کلمه
227

jam

تصویر کلمه
228

humid

تصویر کلمه
229

wet

تصویر کلمه
230

race

تصویر کلمه
231

flat

تصویر کلمه
232

passage

تصویر کلمه
233

similar

تصویر کلمه
234

cure

تصویر کلمه
235

mine

تصویر کلمه
236

miner

تصویر کلمه
237

usual

تصویر کلمه
238

common

تصویر کلمه
239

conversation

تصویر کلمه
240

sailor

تصویر کلمه
241

suitable

تصویر کلمه
242

secretary

تصویر کلمه
243

purpose

تصویر کلمه
244

banana

تصویر کلمه
245

museum

تصویر کلمه
246

successful

تصویر کلمه
247

polite

تصویر کلمه
248

unwelcome

تصویر کلمه
249

upset

تصویر کلمه
250

mind

تصویر کلمه
251

suddenly

تصویر کلمه
252

giggle

تصویر کلمه
253

rather

تصویر کلمه
254

sit

تصویر کلمه
255

comment

تصویر کلمه
256

hate

تصویر کلمه
257

breath

تصویر کلمه
258

tape

تصویر کلمه
259

require

تصویر کلمه
260

both

تصویر کلمه
261

vocabulary

تصویر کلمه
262

actually

تصویر کلمه
263

real

تصویر کلمه
264

terrible

تصویر کلمه
265

blow

تصویر کلمه
266

once

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت