ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی زبان دوم دبیرستان


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

jam

تصویر کلمه
2

humid

تصویر کلمه
3

wet

تصویر کلمه
4

race

تصویر کلمه
5

flat

تصویر کلمه
6

passage

تصویر کلمه
7

similar

تصویر کلمه
8

cure

تصویر کلمه
9

mine

تصویر کلمه
10

miner

تصویر کلمه
11

usual

تصویر کلمه
12

common

تصویر کلمه
13

conversation

تصویر کلمه
14

sailor

تصویر کلمه
15

suitable

تصویر کلمه
16

secretary

تصویر کلمه
17

purpose

تصویر کلمه
18

banana

تصویر کلمه
19

museum

تصویر کلمه
20

successful

تصویر کلمه
21

polite

تصویر کلمه
22

unwelcome

تصویر کلمه
23

upset

تصویر کلمه
24

mind

تصویر کلمه
25

suddenly

تصویر کلمه
26

giggle

تصویر کلمه
27

rather

تصویر کلمه
28

sit

تصویر کلمه
29

comment

تصویر کلمه
30

hate

تصویر کلمه
31

breath

تصویر کلمه
32

tape

تصویر کلمه
33

require

تصویر کلمه
34

both

تصویر کلمه
35

vocabulary

تصویر کلمه
36

actually

تصویر کلمه
37

real

تصویر کلمه
38

terrible

تصویر کلمه
39

blow

تصویر کلمه
40

once

تصویر کلمه
41

soap

تصویر کلمه
42

rock

تصویر کلمه
43

hurt

تصویر کلمه
44

row

تصویر کلمه
45

friendly

تصویر کلمه
46

bill

تصویر کلمه
47

cassette player

تصویر کلمه
48

according to

تصویر کلمه
49

gold

تصویر کلمه
50

golden

تصویر کلمه
51

last

تصویر کلمه
52

expression

تصویر کلمه
53

hand

تصویر کلمه
54

photograph

تصویر کلمه
55

topic

تصویر کلمه
56

sad

تصویر کلمه
57

unusual

تصویر کلمه
58

airport

تصویر کلمه
59

cry

تصویر کلمه
60

space

تصویر کلمه
61

metal

تصویر کلمه
62

bar

تصویر کلمه
63

law

تصویر کلمه
64

appointment

تصویر کلمه
65

lend

تصویر کلمه
66

loaf

تصویر کلمه
67

cage

تصویر کلمه
68

pot

تصویر کلمه
69

can

تصویر کلمه
70

promise

تصویر کلمه
71

price

تصویر کلمه
72

paper

تصویر کلمه
73

whole

تصویر کلمه
74

factory

تصویر کلمه
75

bowl

تصویر کلمه
76

sufficient

تصویر کلمه
77

coach

تصویر کلمه
78

complete

تصویر کلمه
79

match

تصویر کلمه
80

copy

تصویر کلمه
81

pull

تصویر کلمه
82

church

تصویر کلمه
83

waist

تصویر کلمه
84

backache

تصویر کلمه
85

aside

تصویر کلمه
86

seaside

تصویر کلمه
87

low

تصویر کلمه
88

round

تصویر کلمه
89

chicken

تصویر کلمه
90

mixed up

تصویر کلمه
91

necessary

تصویر کلمه
92

favor

تصویر کلمه
93

hers

تصویر کلمه
94

theirs

تصویر کلمه
95

yours

تصویر کلمه
96

ours

تصویر کلمه
97

mine

تصویر کلمه
98

stay

تصویر کلمه
99

muscle

تصویر کلمه
100

different

تصویر کلمه
101

stop

تصویر کلمه
102

have to

تصویر کلمه
103

magazine

تصویر کلمه
104

disease

تصویر کلمه
105

against

تصویر کلمه
106

religion

تصویر کلمه
107

wood

تصویر کلمه
108

even

تصویر کلمه
109

guess

تصویر کلمه
110

plant

تصویر کلمه
111

cream

تصویر کلمه
112

disagree

تصویر کلمه
113

shopping

تصویر کلمه
114

your welcome

تصویر کلمه
115

yourself

تصویر کلمه
116

yourselves

تصویر کلمه
117

itself

تصویر کلمه
118

herself

تصویر کلمه
119

himself

تصویر کلمه
120

themselves

تصویر کلمه
121

myself

تصویر کلمه
122

ourselves

تصویر کلمه
123

lucky

تصویر کلمه
124

tiny

تصویر کلمه
125

medicine

تصویر کلمه
126

knowledge

تصویر کلمه
127

Along

تصویر کلمه
128

among

تصویر کلمه
129

earn

تصویر کلمه
130

glow

تصویر کلمه
131

request

تصویر کلمه
132

bother

تصویر کلمه
133

steal

تصویر کلمه
134

touch

تصویر کلمه
135

handle

تصویر کلمه
136

grammar

تصویر کلمه
137

order

تصویر کلمه
138

reason

تصویر کلمه
139

mouth

تصویر کلمه
140

around

تصویر کلمه
141

Camera

تصویر کلمه
142

other

تصویر کلمه
143

secret

تصویر کلمه
144

behavior

تصویر کلمه
145

birthday

تصویر کلمه
146

math

تصویر کلمه
147

track

تصویر کلمه
148

boss

تصویر کلمه
149

president

تصویر کلمه
150

coal

تصویر کلمه
151

while

تصویر کلمه
152

living

تصویر کلمه
153

quiet

تصویر کلمه
154

head

تصویر کلمه
155

get cold

تصویر کلمه
156

headache

تصویر کلمه
157

fairyland

تصویر کلمه
158

sauce

تصویر کلمه
159

try

تصویر کلمه
160

hiccup

تصویر کلمه
161

coin

تصویر کلمه
162

greet

تصویر کلمه
163

greeting

تصویر کلمه
164

health

تصویر کلمه
165

stone

تصویر کلمه
166

soup

تصویر کلمه
167

super market

تصویر کلمه
168

hole

تصویر کلمه
169

politics

تصویر کلمه
170

transport

تصویر کلمه
171

like

تصویر کلمه
172

start

تصویر کلمه
173

sugar

تصویر کلمه
174

jar

تصویر کلمه
175

chemistry

تصویر کلمه
176

lab

تصویر کلمه
177

iron

تصویر کلمه
178

angrily

تصویر کلمه
179

sadly

تصویر کلمه
180

altogether

تصویر کلمه
181

wind

تصویر کلمه
182

sail

تصویر کلمه
183

with out

تصویر کلمه
184

pick up

تصویر کلمه
185

give back

تصویر کلمه
186

come back

تصویر کلمه
187

highway

تصویر کلمه
188

packet

تصویر کلمه
189

bottle

تصویر کلمه
190

speed

تصویر کلمه
191

toward

تصویر کلمه
192

perfectly

تصویر کلمه
193

completely

تصویر کلمه
194

seem

تصویر کلمه
195

cruel

تصویر کلمه
196

ill

تصویر کلمه
197

dollhouse

تصویر کلمه
198

illness

تصویر کلمه
199

reward

تصویر کلمه
200

puzzle

تصویر کلمه
201

Capital

تصویر کلمه
202

crowded

تصویر کلمه
203

jump

تصویر کلمه
204

bridge

تصویر کلمه
205

wide

تصویر کلمه
206

cover

تصویر کلمه
207

find out

تصویر کلمه
208

offer

تصویر کلمه
209

till

تصویر کلمه
210

date

تصویر کلمه
211

history

تصویر کلمه
212

business

تصویر کلمه
213

admire

تصویر کلمه
214

education

تصویر کلمه
215

prefer

تصویر کلمه
216

scare

تصویر کلمه
217

decide

تصویر کلمه
218

a lot

تصویر کلمه
219

repair

تصویر کلمه
220

jerk

تصویر کلمه
221

slice

تصویر کلمه
222

lazy

تصویر کلمه
223

punish

تصویر کلمه
224

breathe

تصویر کلمه
225

pay attention

تصویر کلمه
226

describe

تصویر کلمه
227

advice

تصویر کلمه
228

fixed

تصویر کلمه
229

second

تصویر کلمه
230

record

تصویر کلمه
231

rich

تصویر کلمه
232

population

تصویر کلمه
233

war

تصویر کلمه
234

tourist

تصویر کلمه
235

knife

تصویر کلمه
236

light

تصویر کلمه
237

taste

تصویر کلمه
238

hammer

تصویر کلمه
239

bad luck

تصویر کلمه
240

take place

تصویر کلمه
241

social

تصویر کلمه
242

feel

تصویر کلمه
243

keep on

تصویر کلمه
244

cost

تصویر کلمه
245

miss

تصویر کلمه
246

through

تصویر کلمه
247

toy

تصویر کلمه
248

employ

تصویر کلمه
249

make a mistake

تصویر کلمه
250

extra

تصویر کلمه
251

obey

تصویر کلمه
252

fall

تصویر کلمه
253

officer

تصویر کلمه
254

Although

تصویر کلمه
255

expect

تصویر کلمه
256

composition

تصویر کلمه
257

finger

تصویر کلمه
258

thumb

تصویر کلمه
259

importance

تصویر کلمه
260

idea

تصویر کلمه
261

opinion

تصویر کلمه
262

safe

تصویر کلمه
263

watery

تصویر کلمه
264

apartment

تصویر کلمه
265

peace

تصویر کلمه
266

wish

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت