ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی زبان اول دبیرستان


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

cloudy

تصویر کلمه
2

bedroom

تصویر کلمه
3

sitting room

تصویر کلمه
4

happen

تصویر کلمه
5

sense

تصویر کلمه
6

guidance

تصویر کلمه
7

since

تصویر کلمه
8

than

تصویر کلمه
9

Spanish

تصویر کلمه
10

Islam

تصویر کلمه
11

first name

تصویر کلمه
12

be wrong

تصویر کلمه
13

alphabet

تصویر کلمه
14

but

تصویر کلمه
15

exam

تصویر کلمه
16

hope

تصویر کلمه
17

size

تصویر کلمه
18

man

تصویر کلمه
19

first

تصویر کلمه
20

United States

تصویر کلمه
21

fire

تصویر کلمه
22

last

تصویر کلمه
23

address

تصویر کلمه
24

Asia

تصویر کلمه
25

sing

تصویر کلمه
26

kindly

تصویر کلمه
27

loudly

تصویر کلمه
28

above

تصویر کلمه
29

go up

تصویر کلمه
30

top

تصویر کلمه
31

high

تصویر کلمه
32

finally

تصویر کلمه
33

climb up or down

تصویر کلمه
34

grow up

تصویر کلمه
35

clever

تصویر کلمه
36

believe

تصویر کلمه
37

must

تصویر کلمه
38

idol

تصویر کلمه
39

steam

تصویر کلمه
40

worse

تصویر کلمه
41

worst

تصویر کلمه
42

snow

تصویر کلمه
43

return

تصویر کلمه
44

plan

تصویر کلمه
45

great

تصویر کلمه
46

high way

تصویر کلمه
47

later

تصویر کلمه
48

get up

تصویر کلمه
49

loud

تصویر کلمه
50

so

تصویر کلمه
51

therefore

تصویر کلمه
52

wear

تصویر کلمه
53

look for

تصویر کلمه
54

correctly

تصویر کلمه
55

by

تصویر کلمه
56

remember

تصویر کلمه
57

spring

تصویر کلمه
58

pay for

تصویر کلمه
59

better

تصویر کلمه
60

out

تصویر کلمه
61

outside

تصویر کلمه
62

too

تصویر کلمه
63

more

تصویر کلمه
64

most

تصویر کلمه
65

awake

تصویر کلمه
66

foot

تصویر کلمه
67

cloth

تصویر کلمه
68

reply

تصویر کلمه
69

clear

تصویر کلمه
70

overcoat

تصویر کلمه
71

autumn

تصویر کلمه
72

drop

تصویر کلمه
73

bake

تصویر کلمه
74

accept

تصویر کلمه
75

full

تصویر کلمه
76

worship

تصویر کلمه
77

fly

تصویر کلمه
78

raise

تصویر کلمه
79

post office

تصویر کلمه
80

back

تصویر کلمه
81

put on

تصویر کلمه
82

find

تصویر کلمه
83

message

تصویر کلمه
84

prophet

تصویر کلمه
85

follow

تصویر کلمه
86

until

تصویر کلمه
87

dark

تصویر کلمه
88

type

تصویر کلمه
89

change

تصویر کلمه
90

admire

تصویر کلمه
91

be afraid of

تصویر کلمه
92

leave

تصویر کلمه
93

thirsty

تصویر کلمه
94

correct

تصویر کلمه
95

wonder

تصویر کلمه
96

few

تصویر کلمه
97

number

تصویر کلمه
98

fix

تصویر کلمه
99

repair

تصویر کلمه
100

fun

تصویر کلمه
101

ask for

تصویر کلمه
102

repeat

تصویر کلمه
103

piece

تصویر کلمه
104

exercise

تصویر کلمه
105

clean

تصویر کلمه
106

alone

تصویر کلمه
107

be able(to)

تصویر کلمه
108

pay attention to

تصویر کلمه
109

explain

تصویر کلمه
110

team

تصویر کلمه
111

rich

تصویر کلمه
112

road

تصویر کلمه
113

interesting

تصویر کلمه
114

where

تصویر کلمه
115

attractive

تصویر کلمه
116

front

تصویر کلمه
117

add up

تصویر کلمه
118

sentence

تصویر کلمه
119

jungle

تصویر کلمه
120

south

تصویر کلمه
121

world

تصویر کلمه
122

boil

تصویر کلمه
123

pocket

تصویر کلمه
124

pick

تصویر کلمه
125

something

تصویر کلمه
126

certainly

تصویر کلمه
127

move

تصویر کلمه
128

insect

تصویر کلمه
129

solve

تصویر کلمه
130

yard

تصویر کلمه
131

foreign

تصویر کلمه
132

creator

تصویر کلمه
133

empty

تصویر کلمه
134

turn off

تصویر کلمه
135

funny

تصویر کلمه
136

laugh

تصویر کلمه
137

cool

تصویر کلمه
138

sleepy

تصویر کلمه
139

asleep

تصویر کلمه
140

own

تصویر کلمه
141

pass

تصویر کلمه
142

story

تصویر کلمه
143

seed

تصویر کلمه
144

during

تصویر کلمه
145

across

تصویر کلمه
146

while

تصویر کلمه
147

shine

تصویر کلمه
148

true

تصویر کلمه
149

among

تصویر کلمه
150

receive

تصویر کلمه
151

hand

تصویر کلمه
152

order

تصویر کلمه
153

enemy

تصویر کلمه
154

invite

تصویر کلمه
155

follow

تصویر کلمه
156

teeth

تصویر کلمه
157

again

تصویر کلمه
158

smoke

تصویر کلمه
159

second

تصویر کلمه
160

else

تصویر کلمه
161

other

تصویر کلمه
162

comfortable

تصویر کلمه
163

mystery

تصویر کلمه
164

secret

تصویر کلمه
165

way

تصویر کلمه
166

guide

تصویر کلمه
167

ripe

تصویر کلمه
168

grow

تصویر کلمه
169

treat

تصویر کلمه
170

paint

تصویر کلمه
171

village

تصویر کلمه
172

daylight

تصویر کلمه
173

home town

تصویر کلمه
174

language

تصویر کلمه
175

time

تصویر کلمه
176

winter

تصویر کلمه
177

land

تصویر کلمه
178

early

تصویر کلمه
179

much

تصویر کلمه
180

plenty

تصویر کلمه
181

pretty

تصویر کلمه
182

building

تصویر کلمه
183

build

تصویر کلمه
184

salad

تصویر کلمه
185

green

تصویر کلمه
186

star

تصویر کلمه
187

hard

تصویر کلمه
188

all over

تصویر کلمه
189

cold

تصویر کلمه
190

try

تصویر کلمه
191

trip

تصویر کلمه
192

travel

تصویر کلمه
193

age

تصویر کلمه
194

heavy

تصویر کلمه
195

share

تصویر کلمه
196

burn

تصویر کلمه
197

branch

تصویر کلمه
198

maybe

تصویر کلمه
199

person

تصویر کلمه
200

become

تصویر کلمه
201

north

تصویر کلمه
202

hear

تصویر کلمه
203

truthful

تصویر کلمه
204

voice

تصویر کلمه
205

honestly

تصویر کلمه
206

noise

تصویر کلمه
207

page

تصویر کلمه
208

seat

تصویر کلمه
209

face

تصویر کلمه
210

rise

تصویر کلمه
211

long

تصویر کلمه
212

wise

تصویر کلمه
213

universe

تصویر کلمه
214

strange

تصویر کلمه
215

love

تصویر کلمه
216

angry

تصویر کلمه
217

member

تصویر کلمه
218

grass

تصویر کلمه
219

deep

تصویر کلمه
220

title

تصویر کلمه
221

glasses

تصویر کلمه
222

feed

تصویر کلمه
223

sunset

تصویر کلمه
224

set

تصویر کلمه
225

distance

تصویر کلمه
226

forget

تصویر کلمه
227

send

تصویر کلمه
228

sell

تصویر کلمه
229

season

تصویر کلمه
230

only

تصویر کلمه
231

poor

تصویر کلمه
232

understand

تصویر کلمه
233

mushroom

تصویر کلمه
234

boat

تصویر کلمه
235

borrow

تصویر کلمه
236

century

تصویر کلمه
237

butcher

تصویر کلمه
238

enough

تصویر کلمه
239

kettle

تصویر کلمه
240

which

تصویر کلمه
241

kill

تصویر کلمه
242

discover

تصویر کلمه
243

help

تصویر کلمه
244

beside

تصویر کلمه
245

side

تصویر کلمه
246

who

تصویر کلمه
247

kindergarten

تصویر کلمه
248

waiter

تصویر کلمه
249

cow

تصویر کلمه
250

warm

تصویر کلمه
251

group

تصویر کلمه
252

tell

تصویر کلمه
253

lose

تصویر کلمه
254

tomato

تصویر کلمه
255

plant

تصویر کلمه
256

necessary

تصویر کلمه
257

dress

تصویر کلمه
258

grandmother

تصویر کلمه
259

moon

تصویر کلمه
260

pan

تصویر کلمه
261

sorry

تصویر کلمه
262

opposite

تصویر کلمه
263

born

تصویر کلمه
264

make

تصویر کلمه
265

special

تصویر کلمه
266

die

تصویر کلمه
267

farm

تصویر کلمه
268

field

تصویر کلمه
269

servant

تصویر کلمه
270

brush

تصویر کلمه
271

mean

تصویر کلمه
272

little

تصویر کلمه
273

dialog

تصویر کلمه
274

nationality

تصویر کلمه
275

it’s me

تصویر کلمه
276

migrate

تصویر کلمه
277

important

تصویر کلمه
278

party

تصویر کلمه
279

engine

تصویر کلمه
280

preach

تصویر کلمه
281

succeed

تصویر کلمه
282

host

تصویر کلمه
283

destroy

تصویر کلمه
284

coconut

تصویر کلمه
285

last name

تصویر کلمه
286

call

تصویر کلمه
287

baker

تصویر کلمه
288

fight

تصویر کلمه
289

quite

تصویر کلمه
290

draw

تصویر کلمه
291

plan

تصویر کلمه
292

look

تصویر کلمه
293

keep

تصویر کلمه
294

whatever

تصویر کلمه
295

everybody

تصویر کلمه
296

thousand

تصویر کلمه
297

push

تصویر کلمه
298

same

تصویر کلمه
299

also

تصویر کلمه
300

all

تصویر کلمه
301

art

تصویر کلمه
302

still

تصویر کلمه
303

air

تصویر کلمه
304

weather

تصویر کلمه
305

nothing

تصویر کلمه
306

anybody

تصویر کلمه
307

no one

تصویر کلمه
308

nobody

تصویر کلمه
309

really

تصویر کلمه
310

weigh

تصویر کلمه
311

duty

تصویر کلمه
312

ice

تصویر کلمه
313

another

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت