ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی زبان اول دبیرستان


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

it’s me

تصویر کلمه
2

migrate

تصویر کلمه
3

important

تصویر کلمه
4

party

تصویر کلمه
5

engine

تصویر کلمه
6

preach

تصویر کلمه
7

succeed

تصویر کلمه
8

host

تصویر کلمه
9

destroy

تصویر کلمه
10

coconut

تصویر کلمه
11

last name

تصویر کلمه
12

call

تصویر کلمه
13

baker

تصویر کلمه
14

fight

تصویر کلمه
15

quite

تصویر کلمه
16

draw

تصویر کلمه
17

plan

تصویر کلمه
18

look

تصویر کلمه
19

keep

تصویر کلمه
20

whatever

تصویر کلمه
21

everybody

تصویر کلمه
22

thousand

تصویر کلمه
23

push

تصویر کلمه
24

same

تصویر کلمه
25

also

تصویر کلمه
26

all

تصویر کلمه
27

art

تصویر کلمه
28

still

تصویر کلمه
29

air

تصویر کلمه
30

weather

تصویر کلمه
31

nothing

تصویر کلمه
32

anybody

تصویر کلمه
33

no one

تصویر کلمه
34

nobody

تصویر کلمه
35

really

تصویر کلمه
36

weigh

تصویر کلمه
37

duty

تصویر کلمه
38

ice

تصویر کلمه
39

another

تصویر کلمه
40

grass

تصویر کلمه
41

deep

تصویر کلمه
42

title

تصویر کلمه
43

glasses

تصویر کلمه
44

feed

تصویر کلمه
45

sunset

تصویر کلمه
46

set

تصویر کلمه
47

distance

تصویر کلمه
48

forget

تصویر کلمه
49

send

تصویر کلمه
50

sell

تصویر کلمه
51

season

تصویر کلمه
52

only

تصویر کلمه
53

poor

تصویر کلمه
54

understand

تصویر کلمه
55

mushroom

تصویر کلمه
56

boat

تصویر کلمه
57

borrow

تصویر کلمه
58

century

تصویر کلمه
59

butcher

تصویر کلمه
60

enough

تصویر کلمه
61

kettle

تصویر کلمه
62

which

تصویر کلمه
63

kill

تصویر کلمه
64

discover

تصویر کلمه
65

help

تصویر کلمه
66

beside

تصویر کلمه
67

side

تصویر کلمه
68

who

تصویر کلمه
69

kindergarten

تصویر کلمه
70

waiter

تصویر کلمه
71

cow

تصویر کلمه
72

warm

تصویر کلمه
73

group

تصویر کلمه
74

tell

تصویر کلمه
75

lose

تصویر کلمه
76

tomato

تصویر کلمه
77

plant

تصویر کلمه
78

necessary

تصویر کلمه
79

dress

تصویر کلمه
80

grandmother

تصویر کلمه
81

moon

تصویر کلمه
82

pan

تصویر کلمه
83

sorry

تصویر کلمه
84

opposite

تصویر کلمه
85

born

تصویر کلمه
86

make

تصویر کلمه
87

special

تصویر کلمه
88

die

تصویر کلمه
89

farm

تصویر کلمه
90

field

تصویر کلمه
91

servant

تصویر کلمه
92

brush

تصویر کلمه
93

mean

تصویر کلمه
94

little

تصویر کلمه
95

dialog

تصویر کلمه
96

nationality

تصویر کلمه
97

among

تصویر کلمه
98

receive

تصویر کلمه
99

hand

تصویر کلمه
100

order

تصویر کلمه
101

enemy

تصویر کلمه
102

invite

تصویر کلمه
103

follow

تصویر کلمه
104

teeth

تصویر کلمه
105

again

تصویر کلمه
106

smoke

تصویر کلمه
107

second

تصویر کلمه
108

else

تصویر کلمه
109

other

تصویر کلمه
110

comfortable

تصویر کلمه
111

mystery

تصویر کلمه
112

secret

تصویر کلمه
113

way

تصویر کلمه
114

guide

تصویر کلمه
115

ripe

تصویر کلمه
116

grow

تصویر کلمه
117

treat

تصویر کلمه
118

paint

تصویر کلمه
119

village

تصویر کلمه
120

daylight

تصویر کلمه
121

home town

تصویر کلمه
122

language

تصویر کلمه
123

time

تصویر کلمه
124

winter

تصویر کلمه
125

land

تصویر کلمه
126

early

تصویر کلمه
127

much

تصویر کلمه
128

plenty

تصویر کلمه
129

pretty

تصویر کلمه
130

building

تصویر کلمه
131

build

تصویر کلمه
132

salad

تصویر کلمه
133

green

تصویر کلمه
134

star

تصویر کلمه
135

hard

تصویر کلمه
136

all over

تصویر کلمه
137

cold

تصویر کلمه
138

try

تصویر کلمه
139

trip

تصویر کلمه
140

travel

تصویر کلمه
141

age

تصویر کلمه
142

heavy

تصویر کلمه
143

share

تصویر کلمه
144

burn

تصویر کلمه
145

branch

تصویر کلمه
146

maybe

تصویر کلمه
147

person

تصویر کلمه
148

become

تصویر کلمه
149

north

تصویر کلمه
150

hear

تصویر کلمه
151

truthful

تصویر کلمه
152

voice

تصویر کلمه
153

honestly

تصویر کلمه
154

noise

تصویر کلمه
155

page

تصویر کلمه
156

seat

تصویر کلمه
157

face

تصویر کلمه
158

rise

تصویر کلمه
159

long

تصویر کلمه
160

wise

تصویر کلمه
161

universe

تصویر کلمه
162

strange

تصویر کلمه
163

love

تصویر کلمه
164

angry

تصویر کلمه
165

member

تصویر کلمه
166

find

تصویر کلمه
167

message

تصویر کلمه
168

prophet

تصویر کلمه
169

follow

تصویر کلمه
170

until

تصویر کلمه
171

dark

تصویر کلمه
172

type

تصویر کلمه
173

change

تصویر کلمه
174

admire

تصویر کلمه
175

be afraid of

تصویر کلمه
176

leave

تصویر کلمه
177

thirsty

تصویر کلمه
178

correct

تصویر کلمه
179

wonder

تصویر کلمه
180

few

تصویر کلمه
181

number

تصویر کلمه
182

fix

تصویر کلمه
183

repair

تصویر کلمه
184

fun

تصویر کلمه
185

ask for

تصویر کلمه
186

repeat

تصویر کلمه
187

piece

تصویر کلمه
188

exercise

تصویر کلمه
189

clean

تصویر کلمه
190

alone

تصویر کلمه
191

be able(to)

تصویر کلمه
192

pay attention to

تصویر کلمه
193

explain

تصویر کلمه
194

team

تصویر کلمه
195

rich

تصویر کلمه
196

road

تصویر کلمه
197

interesting

تصویر کلمه
198

where

تصویر کلمه
199

attractive

تصویر کلمه
200

front

تصویر کلمه
201

add up

تصویر کلمه
202

sentence

تصویر کلمه
203

jungle

تصویر کلمه
204

south

تصویر کلمه
205

world

تصویر کلمه
206

boil

تصویر کلمه
207

pocket

تصویر کلمه
208

pick

تصویر کلمه
209

something

تصویر کلمه
210

certainly

تصویر کلمه
211

move

تصویر کلمه
212

insect

تصویر کلمه
213

solve

تصویر کلمه
214

yard

تصویر کلمه
215

foreign

تصویر کلمه
216

creator

تصویر کلمه
217

empty

تصویر کلمه
218

turn off

تصویر کلمه
219

funny

تصویر کلمه
220

laugh

تصویر کلمه
221

cool

تصویر کلمه
222

sleepy

تصویر کلمه
223

asleep

تصویر کلمه
224

own

تصویر کلمه
225

pass

تصویر کلمه
226

story

تصویر کلمه
227

seed

تصویر کلمه
228

during

تصویر کلمه
229

across

تصویر کلمه
230

while

تصویر کلمه
231

shine

تصویر کلمه
232

true

تصویر کلمه
233

but

تصویر کلمه
234

exam

تصویر کلمه
235

hope

تصویر کلمه
236

size

تصویر کلمه
237

man

تصویر کلمه
238

first

تصویر کلمه
239

United States

تصویر کلمه
240

fire

تصویر کلمه
241

last

تصویر کلمه
242

address

تصویر کلمه
243

Asia

تصویر کلمه
244

sing

تصویر کلمه
245

kindly

تصویر کلمه
246

loudly

تصویر کلمه
247

above

تصویر کلمه
248

go up

تصویر کلمه
249

top

تصویر کلمه
250

high

تصویر کلمه
251

finally

تصویر کلمه
252

climb up or down

تصویر کلمه
253

grow up

تصویر کلمه
254

clever

تصویر کلمه
255

believe

تصویر کلمه
256

must

تصویر کلمه
257

idol

تصویر کلمه
258

steam

تصویر کلمه
259

worse

تصویر کلمه
260

worst

تصویر کلمه
261

snow

تصویر کلمه
262

return

تصویر کلمه
263

plan

تصویر کلمه
264

great

تصویر کلمه
265

high way

تصویر کلمه
266

later

تصویر کلمه
267

get up

تصویر کلمه
268

loud

تصویر کلمه
269

so

تصویر کلمه
270

therefore

تصویر کلمه
271

wear

تصویر کلمه
272

look for

تصویر کلمه
273

correctly

تصویر کلمه
274

by

تصویر کلمه
275

remember

تصویر کلمه
276

spring

تصویر کلمه
277

pay for

تصویر کلمه
278

better

تصویر کلمه
279

out

تصویر کلمه
280

outside

تصویر کلمه
281

too

تصویر کلمه
282

more

تصویر کلمه
283

most

تصویر کلمه
284

awake

تصویر کلمه
285

foot

تصویر کلمه
286

cloth

تصویر کلمه
287

reply

تصویر کلمه
288

clear

تصویر کلمه
289

overcoat

تصویر کلمه
290

autumn

تصویر کلمه
291

drop

تصویر کلمه
292

bake

تصویر کلمه
293

accept

تصویر کلمه
294

full

تصویر کلمه
295

worship

تصویر کلمه
296

fly

تصویر کلمه
297

raise

تصویر کلمه
298

post office

تصویر کلمه
299

back

تصویر کلمه
300

put on

تصویر کلمه
301

cloudy

تصویر کلمه
302

bedroom

تصویر کلمه
303

sitting room

تصویر کلمه
304

happen

تصویر کلمه
305

sense

تصویر کلمه
306

guidance

تصویر کلمه
307

since

تصویر کلمه
308

than

تصویر کلمه
309

Spanish

تصویر کلمه
310

Islam

تصویر کلمه
311

first name

تصویر کلمه
312

be wrong

تصویر کلمه
313

alphabet

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت