ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی آزمون PTE - بخش WFD

مرجع آموزشی آزمون PTE - بخش WFD که مربوط به بخش Write From Dictation این آزمون است، ضمن ارایه کلمات مهم به همراه معنی و مثال و تلفظ صوتی، سوالات پر تکرار این بخش از آزمون را نیز شامل میشود.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

contradict

تصویر کلمه
2

hypothesis

تصویر کلمه
3

exercise

تصویر کلمه
4

correlate

تصویر کلمه
5

quote

تصویر کلمه
6

optimism

تصویر کلمه
7

really

تصویر کلمه
8

succeed

تصویر کلمه
9

separate

تصویر کلمه
10

once

تصویر کلمه
11

recklessness

تصویر کلمه
12

Wednesday

تصویر کلمه
13

lecture

تصویر کلمه
14

stock

تصویر کلمه
15

investment

تصویر کلمه
16

renovation

تصویر کلمه
17

Economic

تصویر کلمه
18

conference

تصویر کلمه
19

innovation

تصویر کلمه
20

architecture

تصویر کلمه
21

policy

تصویر کلمه
22

disease

تصویر کلمه
23

research

تصویر کلمه
24

stressful

تصویر کلمه
25

significantly

تصویر کلمه
26

situation

تصویر کلمه
27

Agenda

تصویر کلمه
28

inquiry

تصویر کلمه
29

catalogue

تصویر کلمه
30

annual

تصویر کلمه
31

theory

تصویر کلمه
32

literature

تصویر کلمه
33

purchase

تصویر کلمه
34

scientific

تصویر کلمه
35

disappear

تصویر کلمه
36

communicate

تصویر کلمه
37

cotton

تصویر کلمه
38

owl

تصویر کلمه
39

Commercial

تصویر کلمه
40

Grant

تصویر کلمه
41

confusion

تصویر کلمه
42

alternative

تصویر کلمه
43

broad

تصویر کلمه
44

theoretical

تصویر کلمه
45

properly

تصویر کلمه
46

define

تصویر کلمه
47

accompany

تصویر کلمه
48

Authoritarian

تصویر کلمه
49

impose

تصویر کلمه
50

staff

تصویر کلمه
51

Sydney

تصویر کلمه
52

chief

تصویر کلمه
53

conference

تصویر کلمه
54

world-renowned

تصویر کلمه
55

archeology

تصویر کلمه
56

applicant

تصویر کلمه
57

patient

تصویر کلمه
58

previous

تصویر کلمه
59

outbreak

تصویر کلمه
60

taught 

تصویر کلمه
61

tutorial

تصویر کلمه
62

automatic teller

تصویر کلمه
63

primarily

تصویر کلمه
64

advertising

تصویر کلمه
65

technician

تصویر کلمه
66

straight

تصویر کلمه
67

commission

تصویر کلمه
68

negative

تصویر کلمه
69

illustration

تصویر کلمه
70

ancient 

تصویر کلمه
71

stripe

تصویر کلمه
72

toughest

تصویر کلمه
73

fund

تصویر کلمه
74

postgraduate

تصویر کلمه
75

sophisticate

تصویر کلمه
76

instruct

تصویر کلمه
77

strictly

تصویر کلمه
78

necessary

تصویر کلمه
79

contain

تصویر کلمه
80

bay

تصویر کلمه
81

experiment

تصویر کلمه
82

through

تصویر کلمه
83

discourage

تصویر کلمه
84

experimental

تصویر کلمه
85

philosophical

تصویر کلمه
86

opportunity

تصویر کلمه
87

tour

تصویر کلمه
88

prospective

تصویر کلمه
89

Schedule

تصویر کلمه
90

independent

تصویر کلمه
91

critic

تصویر کلمه
92

research

تصویر کلمه
93

feature

تصویر کلمه
94

importance

تصویر کلمه
95

concept

تصویر کلمه
96

thesis

تصویر کلمه
97

undergo

تصویر کلمه
98

renovation

تصویر کلمه
99

stipend

تصویر کلمه
100

allowance

تصویر کلمه
101

fee

تصویر کلمه
102

remuneration

تصویر کلمه
103

ought

تصویر کلمه
104

conclusion

تصویر کلمه
105

resource

تصویر کلمه
106

polish

تصویر کلمه
107

dialogue

تصویر کلمه
108

tutor

تصویر کلمه
109

hydrant

تصویر کلمه
110

challenge

تصویر کلمه
111

throughout

تصویر کلمه
112

across

تصویر کلمه
113

residence

تصویر کلمه
114

apartment

تصویر کلمه
115

college

تصویر کلمه
116

Mutually

تصویر کلمه
117

exclusive

تصویر کلمه
118

Neither…nor

تصویر کلمه
119

complementary

تصویر کلمه
120

oppose

تصویر کلمه
121

accumulation

تصویر کلمه
122

converted into

تصویر کلمه
123

communicable

تصویر کلمه
124

author

تصویر کلمه
125

advertisement

تصویر کلمه
126

debate

تصویر کلمه
127

The theme of the work

تصویر کلمه
128

demure

تصویر کلمه
129

Compensation

تصویر کلمه
130

instrumental

تصویر کلمه
131

compositional

تصویر کلمه
132

experiment

تصویر کلمه
133

Observer

تصویر کلمه
134

faculty

تصویر کلمه
135

support

تصویر کلمه
136

carry

تصویر کلمه
137

business

تصویر کلمه
138

market trends

تصویر کلمه
139

tomorrow

تصویر کلمه
140

meet

تصویر کلمه
141

library

تصویر کلمه
142

due

تصویر کلمه
143

fourteenth

تصویر کلمه
144

university

تصویر کلمه
145

required

تصویر کلمه
146

create

تصویر کلمه
147

locate

تصویر کلمه
148

cause

تصویر کلمه
149

volunteer

تصویر کلمه
150

critic

تصویر کلمه
151

coffee

تصویر کلمه
152

special

تصویر کلمه
153

discount

تصویر کلمه
154

acknowledge

تصویر کلمه
155

scientist

تصویر کلمه
156

reputable

تصویر کلمه
157

fierce

تصویر کلمه
158

phenomenon

تصویر کلمه
159

concentrate

تصویر کلمه
160

achieve

تصویر کلمه
161

appropriate

تصویر کلمه
162

bibliography

تصویر کلمه
163

front desk

تصویر کلمه
164

reference

تصویر کلمه
165

hall

تصویر کلمه
166

wage

تصویر کلمه
167

raise

تصویر کلمه
168

potential

تصویر کلمه
169

delay

تصویر کلمه
170

held

تصویر کلمه
171

throw

تصویر کلمه
172

review

تصویر کلمه
173

personnel

تصویر کلمه
174

avoid

تصویر کلمه
175

eligibility

تصویر کلمه
176

criteria

تصویر کلمه
177

figure

تصویر کلمه
178

transport

تصویر کلمه
179

thief

تصویر کلمه
180

theft

تصویر کلمه
181

following

تصویر کلمه
182

cancel

تصویر کلمه
183

laboratory

تصویر کلمه
184

mishap

تصویر کلمه
185

up

تصویر کلمه
186

at