ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی آموزش زبان برای سطح مبتدی


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

milk

تصویر کلمه
2

morning

تصویر کلمه
3

ruler

تصویر کلمه
4

shoe

تصویر کلمه
5

street

تصویر کلمه
6

sun

تصویر کلمه
7

train

تصویر کلمه
8

woman

تصویر کلمه
9

angry

تصویر کلمه
10

beautiful

تصویر کلمه
11

behind

تصویر کلمه
12

car

تصویر کلمه
13

chicken

تصویر کلمه
14

children

تصویر کلمه
15

clock

تصویر کلمه
16

colour

تصویر کلمه
17

cousin

تصویر کلمه
18

day

تصویر کلمه
19

dress

تصویر کلمه
20

evening

تصویر کلمه
21

flower

تصویر کلمه
22

frog

تصویر کلمه
23

game

تصویر کلمه
24

horse

تصویر کلمه
25

kitchen

تصویر کلمه
26

onion

تصویر کلمه
27

picture

تصویر کلمه
28

pink

تصویر کلمه
29

question

تصویر کلمه
30

right

تصویر کلمه
31

sad

تصویر کلمه
32

short

تصویر کلمه
33

story

تصویر کلمه
34

tiger

تصویر کلمه
35

tree

تصویر کلمه
36

boat

تصویر کلمه
37

again

تصویر کلمه
38

sheep

تصویر کلمه
39

between

تصویر کلمه
40

bike

تصویر کلمه
41

camera

تصویر کلمه
42

classroom

تصویر کلمه
43

clothes

تصویر کلمه
44

coconut

تصویر کلمه
45

eraser

تصویر کلمه
46

fruit

تصویر کلمه
47

grandfather

تصویر کلمه
48

grandmother

تصویر کلمه
49

grape

تصویر کلمه
50

grey

تصویر کلمه
51

house

تصویر کلمه
52

juice

تصویر کلمه
53

meat

تصویر کلمه
54

mirror

تصویر کلمه
55

mouth

تصویر کلمه
56

nice

تصویر کلمه
57

potato

تصویر کلمه
58

rice

تصویر کلمه
59

sentence

تصویر کلمه
60

song

تصویر کلمه
61

store

تصویر کلمه
62

sweet

تصویر کلمه
63

today

تصویر کلمه
64

tomato

تصویر کلمه
65

trousers

تصویر کلمه
66

word

تصویر کلمه
67

year

تصویر کلمه
68

young

تصویر کلمه
69

alphabet

تصویر کلمه
70

animal

تصویر کلمه
71

apple

تصویر کلمه
72

baby

تصویر کلمه
73

ball

تصویر کلمه
74

banana

تصویر کلمه
75

black

تصویر کلمه
76

blue

تصویر کلمه
77

book

تصویر کلمه
78

box

تصویر کلمه
79

boy

تصویر کلمه
80

dinner

تصویر کلمه
81

dog

تصویر کلمه
82

egg

تصویر کلمه
83

food

تصویر کلمه
84

garden

تصویر کلمه
85

green

تصویر کلمه
86

hat

تصویر کلمه
87

home

تصویر کلمه
88

lunch

تصویر کلمه
89

mouse

تصویر کلمه
90

old

تصویر کلمه
91

orange

تصویر کلمه
92

pen

تصویر کلمه
93

pencil

تصویر کلمه
94

red

تصویر کلمه
95

teacher

تصویر کلمه
96

wall

تصویر کلمه
97

water

تصویر کلمه
98

zoo

تصویر کلمه
99

afternoon

تصویر کلمه
100

apartment

تصویر کلمه
101

bag

تصویر کلمه
102

big

تصویر کلمه
103

birthday

تصویر کلمه
104

body

تصویر کلمه
105

bread

تصویر کلمه
106

bus

تصویر کلمه
107

cake

تصویر کلمه
108

dirty

تصویر کلمه
109

doll

تصویر کلمه
110

door

تصویر کلمه
111

duck

تصویر کلمه
112

ear

تصویر کلمه
113

face

تصویر کلمه
114

father

تصویر کلمه
115

funny

تصویر کلمه
116

glasses

تصویر کلمه
117

happy

تصویر کلمه
118

man

تصویر کلمه
119

monkey

تصویر کلمه
120

number

تصویر کلمه
121

school

تصویر کلمه
122

sea

تصویر کلمه
123

sister

تصویر کلمه
124

table

تصویر کلمه
125

toy

تصویر کلمه
126

window

تصویر کلمه
127

yellow

تصویر کلمه
128

night

تصویر کلمه
129

arm

تصویر کلمه
130

bathroom

تصویر کلمه
131

bedroom

تصویر کلمه
132

bird

تصویر کلمه
133

breakfast

تصویر کلمه
134

brother

تصویر کلمه
135

brown

تصویر کلمه
136

cat

تصویر کلمه
137

chair

تصویر کلمه
138

cow

تصویر کلمه
139

desk

تصویر کلمه
140

elephant

تصویر کلمه
141

eye

تصویر کلمه
142

fish

تصویر کلمه
143

friend

تصویر کلمه
144

girl

تصویر کلمه
145

hair

تصویر کلمه
146

hand

تصویر کلمه
147

head

تصویر کلمه
148

ice cream

تصویر کلمه
149

leg

تصویر کلمه
150

mango

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت