ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی آزمون PTE - مرجع کامل ASQ


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

Kilometers

تصویر کلمه
2

The United Kingdom

تصویر کلمه
3

Early morning

تصویر کلمه
4

A supermarket

تصویر کلمه
5

A Museum

تصویر کلمه
6

In summer

تصویر کلمه
7

The moon

تصویر کلمه
8

Email

تصویر کلمه
9

Millions

تصویر کلمه
10

In the bathroom

تصویر کلمه
11

More men

تصویر کلمه
12

written assignments

تصویر کلمه
13

October

تصویر کلمه
14

A city

تصویر کلمه
15

Downfall in economy

تصویر کلمه
16

Reception or Check in desk

تصویر کلمه
17

Breakfast

تصویر کلمه
18

Dictionary

تصویر کلمه
19

Appetite

تصویر کلمه
20

Sponsorship

تصویر کلمه
21

Cheap

تصویر کلمه
22

Glasses or Lens

تصویر کلمه
23

Fruit

تصویر کلمه
24

Twelve

تصویر کلمه
25

Water or liquid

تصویر کلمه
26

Waiter or Waitress

تصویر کلمه
27

Triangle

تصویر کلمه
28

Microscope

تصویر کلمه
29

Bad

تصویر کلمه
30

Honorary

تصویر کلمه
31

Aviary

تصویر کلمه
32

Inflammable

تصویر کلمه
33

Telepathy

تصویر کلمه
34

illiterate

تصویر کلمه
35

Bi-weekly

تصویر کلمه
36

Bacteria

تصویر کلمه
37

Physician

تصویر کلمه
38

Bibliography

تصویر کلمه
39

Horticulture

تصویر کلمه
40

Catastrophe

تصویر کلمه
41

Dowry

تصویر کلمه
42

Restaurant

تصویر کلمه
43

Creche

تصویر کلمه
44

Librarian

تصویر کلمه
45

Fermentation

تصویر کلمه
46

Xenophobia

تصویر کلمه
47

Archaeologist

تصویر کلمه
48

History

تصویر کلمه
49

Parasite

تصویر کلمه
50

Excise tax

تصویر کلمه
51

Condominium

تصویر کلمه
52

Anarchist

تصویر کلمه
53

Extrovert

تصویر کلمه
54

Center

تصویر کلمه
55

Psycholinguist

تصویر کلمه
56

Geologist

تصویر کلمه
57

Geologist

تصویر کلمه
58

Intern

تصویر کلمه
59

Allopathy

تصویر کلمه
60

Pediatrician

تصویر کلمه
61

Theist

تصویر کلمه
62

Twins

تصویر کلمه
63

Mortal

تصویر کلمه
64

Genetics

تصویر کلمه
65

Browsing Internet or computer

تصویر کلمه
66

Windmill

تصویر کلمه
67

The telephone

تصویر کلمه
68

Flutter

تصویر کلمه
69

Report to invigilator

تصویر کلمه
70

Lithophyte

تصویر کلمه
71

Self-Centered

تصویر کلمه
72

Hydrophobia

تصویر کلمه
73

illegal

تصویر کلمه
74

Homogenous

تصویر کلمه
75

Catalogue

تصویر کلمه
76

Lullaby

تصویر کلمه
77

Kindergarten

تصویر کلمه
78

Colleague

تصویر کلمه
79

Audience

تصویر کلمه
80

Garage

تصویر کلمه
81

Antiseptic

تصویر کلمه
82

A place for wrestling

تصویر کلمه
83

Sleeping room in an institution

تصویر کلمه
84

Largest railway station

تصویر کلمه
85

Insects

تصویر کلمه
86

The right answer is 206

تصویر کلمه
87

two

تصویر کلمه
88

Foetus or fetus

تصویر کلمه
89

Pranab Mukherjee

تصویر کلمه
90

Pratibha Patil

تصویر کلمه
91

Prakash Singh Badal

تصویر کلمه
92

Kangana Ranaut

تصویر کلمه
93

Mary Kom

تصویر کلمه
94

Amrita Singh

تصویر کلمه
95

Paulina Vega

تصویر کلمه
96

2011

تصویر کلمه
97

Prince George

تصویر کلمه
98

Gautam Gulati

تصویر کلمه
99

Big brother

تصویر کلمه
100

Lotus

تصویر کلمه
101

Sikhism

تصویر کلمه
102

Christian

تصویر کلمه
103

The rebirth of same soul in another

تصویر کلمه
104

19th century

تصویر کلمه
105

Charles Babbage

تصویر کلمه
106

Mark Zuckerberg

تصویر کلمه
107

Bill Gates

تصویر کلمه
108

4.31 crore

تصویر کلمه
109

Hockey

تصویر کلمه
110

Up to 5

تصویر کلمه
111

Interest

تصویر کلمه
112

Cat

تصویر کلمه
113

Superscript

تصویر کلمه
114

Cut

تصویر کلمه
115

Ribs

تصویر کلمه
116

Nostrils

تصویر کلمه
117

Beef

تصویر کلمه
118

Omnivore

تصویر کلمه
119

Rome

تصویر کلمه
120

Forecasting

تصویر کلمه
121

98.6 F or 37 C

تصویر کلمه
122

Country

تصویر کلمه
123

Aquarium

تصویر کلمه
124

Bhutan

تصویر کلمه
125

Protractor

تصویر کلمه
126

Tabloid

تصویر کلمه
127

1000

تصویر کلمه
128

Red and blue

تصویر کلمه
129

Seismograph

تصویر کلمه
130

Canada

تصویر کلمه
131

O+

تصویر کلمه
132

Electronic

تصویر کلمه
133

Dirham (AED)

تصویر کلمه
134

Jupiter

تصویر کلمه
135

Gigabyte

تصویر کلمه
136

Beer

تصویر کلمه
137

Aquaplane

تصویر کلمه
138

Grams

تصویر کلمه
139

Velocity

تصویر کلمه
140

Public Relations

تصویر کلمه
141

Sight (vision)

تصویر کلمه
142

Immune related, HIV

تصویر کلمه
143

Ice

تصویر کلمه
144

Helmet

تصویر کلمه
145

Cook it in the oven

تصویر کلمه
146

A pharmacy

تصویر کلمه
147

Credit Card

تصویر کلمه
148

366

تصویر کلمه
149

Physical exercise

تصویر کلمه
150

Insecticide

تصویر کلمه
151

Irrelevant

تصویر کلمه
152

Itinerant

تصویر کلمه
153

Juvenile

تصویر کلمه
154

Kangaroo

تصویر کلمه
155

Linguist

تصویر کلمه
156

Mammals

تصویر کلمه
157

martyr

تصویر کلمه
158

Materialistic

تصویر کلمه
159

Matinee

تصویر کلمه
160

Matin

تصویر کلمه
161

Medieval

تصویر کلمه
162

Meticulous

تصویر کلمه
163

Migratory

تصویر کلمه
164

Misogamist

تصویر کلمه
165

Misogynist

تصویر کلمه
166

Monarchy

تصویر کلمه
167

Monogamy

تصویر کلمه
168

Polygamy

تصویر کلمه
169

Neophyte

تصویر کلمه
170

Notary

تصویر کلمه
171

Novice

تصویر کلمه
172

Nutritive

تصویر کلمه
173

Oceanography

تصویر کلمه
174

Omnipotent

تصویر کلمه
175

Omnipresent

تصویر کلمه
176

Omniscient

تصویر کلمه
177

Optimist

تصویر کلمه
178

Pessimist

تصویر کلمه
179

Orphan

تصویر کلمه
180

Orphanage

تصویر کلمه
181

Orthodox

تصویر کلمه
182

Panacea

تصویر کلمه
183

Pathology

تصویر کلمه
184

Patricide

تصویر کلمه
185

Patrimony

تصویر کلمه
186

Patriot

تصویر کلمه
187

Pension

تصویر کلمه
188

Philanthropist

تصویر کلمه
189

Philately

تصویر کلمه
190

Philology

تصویر کلمه
191

All above

تصویر کلمه
192

Physiology

تصویر کلمه
193

Pioneer

تصویر کلمه
194

Plagiarist

تصویر کلمه
195

Plagiarism

تصویر کلمه
196

Plutocracy

تصویر کلمه
197

Polyglot

تصویر کلمه
198

Polygon

تصویر کلمه
199

Port

تصویر کلمه
200

Posthumous

تصویر کلمه
201

Postmortem

تصویر کلمه
202

Postscript

تصویر کلمه
203

Potable

تصویر کلمه
204

Predator

تصویر کلمه
205

Prejudice

تصویر کلمه
206

Pugnacity

تصویر کلمه
207

Archeology

تصویر کلمه
208

Intellectual

تصویر کلمه
209

Agenda

تصویر کلمه
210

Versatile

تصویر کلمه
211

Centenarian

تصویر کلمه
212

Carnivores

تصویر کلمه
213

Draw

تصویر کلمه
214

Notorious

تصویر کلمه
215

Manuscript

تصویر کلمه
216

Itinerary

تصویر کلمه
217

Ecology

تصویر کلمه
218

Edible

تصویر کلمه
219

Facsimile

تصویر کلمه
220

Fatal

تصویر کلمه
221

Glutton

تصویر کلمه
222

Brittle

تصویر کلمه
223

Foreigner

تصویر کلمه
224

Audible

تصویر کلمه
225

Infallible

تصویر کلمه
226

Pedestrian

تصویر کلمه
227

Biology

تصویر کلمه
228

Biology

تصویر کلمه
229

Synonym

تصویر کلمه
230

Contemporary

تصویر کلمه
231

Opaque

تصویر کلمه
232

Henpecked

تصویر کلمه
233

Lodge application

تصویر کلمه
234

Desert

تصویر کلمه
235

KM

تصویر کلمه
236

6th step

تصویر کلمه
237

Distance

تصویر کلمه
238

Buy books

تصویر کلمه
239

Electricity

تصویر کلمه
240

Seat belt

تصویر کلمه
241

Friction

تصویر کلمه
242

Exhausted

تصویر کلمه
243

Fire

تصویر کلمه
244

Horizon

تصویر کلمه
245

Searching book

تصویر کلمه
246

Top red color

تصویر کلمه
247

Physics

تصویر کلمه
248

Ostrich

تصویر کلمه
249

Bengali

تصویر کلمه
250

Tiger

تصویر کلمه
251

Mango

تصویر کلمه
252

(C)

تصویر کلمه
253

Barack Obama

تصویر کلمه
254

Autumn

تصویر کلمه
255

Whale

تصویر کلمه
256

Giraffe

تصویر کلمه
257

Round

تصویر کلمه
258

School bus

تصویر کلمه
259

Cow

تصویر کلمه
260

Recess

تصویر کلمه
261

Spade

تصویر کلمه
262

3 o’ clock

تصویر کلمه
263

Train

تصویر کلمه
264

Dr.Rajendra Prasad

تصویر کلمه
265

Practice

تصویر کلمه
266

11

تصویر کلمه
267

Shepherd

تصویر کلمه
268

All

تصویر کلمه
269

Mount Everest

تصویر کلمه
270

Peacock

تصویر کلمه
271

Peahen

تصویر کلمه
272

Terrible

تصویر کلمه
273

Dissatisfied

تصویر کلمه
274

calmness

تصویر کلمه
275

Roar

تصویر کلمه
276

Brain injury or mental heal

تصویر کلمه
277

Valley

تصویر کلمه
278

0.75

تصویر کلمه
<