ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی آزمون PTE - سوالات پرتکرار بخش ASQ

مرجع آموزشی سوالات پرتکرار ASQ آزمون PTE شامل کلمات مهمی است که به همراه تلفظ صوتی و ترجمه فارسی آن در آزمونهای اخیر PTE تکرار شده است.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

Decade

تصویر کلمه
2

Century

تصویر کلمه
3

Millennium

تصویر کلمه
4

Plumber

تصویر کلمه
5

Portrait

تصویر کلمه
6

a city

تصویر کلمه
7

A Solar Eclipse

تصویر کلمه
8

West

تصویر کلمه
9

Checkout

تصویر کلمه
10

Basement apartment

تصویر کلمه
11

Keyboard

تصویر کلمه
12

Negative feeling

تصویر کلمه
13

Coastguard

تصویر کلمه
14

May

تصویر کلمه
15

Downloading

تصویر کلمه
16

X-ray

تصویر کلمه
17

Suez Canal

تصویر کلمه
18

Shop Lifting

تصویر کلمه
19

Weather

تصویر کلمه
20

Referee

تصویر کلمه
21

Finals

تصویر کلمه
22

Landscape

تصویر کلمه
23

a printer

تصویر کلمه
24

Freezer

تصویر کلمه
25

Drivers Licence

تصویر کلمه
26

Gym

تصویر کلمه
27

aqualung

تصویر کلمه
28

Aquaplane

تصویر کلمه
29

A Supermarket

تصویر کلمه
30

Radiology

تصویر کلمه
31

Art gallery or Museum

تصویر کلمه
32

Litres

تصویر کلمه
33

Wrist

تصویر کلمه
34

Democracy

تصویر کلمه
35

Receipt

تصویر کلمه
36

Resume

تصویر کلمه
37

agriculturist

تصویر کلمه
38

Astronomy

تصویر کلمه
39

Public Relations

تصویر کلمه
40

editorial

تصویر کلمه
41

Microscope

تصویر کلمه
42

Virus

تصویر کلمه
43

Mammals

تصویر کلمه
44

by plane

تصویر کلمه
45

A planet

تصویر کلمه
46

Ice

تصویر کلمه
47

Passport

تصویر کلمه
48

a Helmet

تصویر کلمه
49

cook it in the oven

تصویر کلمه
50

a pharmacy

تصویر کلمه
51

Credit Card

تصویر کلمه
52

366

تصویر کلمه
53

do more physical exercise

تصویر کلمه
54

Kilometers

تصویر کلمه
55

The United Kingdom

تصویر کلمه
56

early morning

تصویر کلمه
57

20th Century

تصویر کلمه
58

United States

تصویر کلمه
59

Monday

تصویر کلمه
60

A Museum

تصویر کلمه
61

Australia

تصویر کلمه
62

In summer

تصویر کلمه
63

the moon

تصویر کلمه
64

Email

تصویر کلمه
65

13 years old

تصویر کلمه
66

Millions

تصویر کلمه
67

15th July

تصویر کلمه
68

a psychologist

تصویر کلمه
69

by public transportation

تصویر کلمه
70

a supermarket

تصویر کلمه
71

in the laundry room

تصویر کلمه
72

more men

تصویر کلمه
73

biology

تصویر کلمه
74

written assignments

تصویر کلمه
75

October

تصویر کلمه
76

a city

تصویر کلمه
77

a bed

تصویر کلمه
78

their relative sizes

تصویر کلمه
79

Departures

تصویر کلمه
80

Instructions

تصویر کلمه
81

Interview

تصویر کلمه
82

Reception or Check in desk

تصویر کلمه
83

Architect

تصویر کلمه
84

Rent

تصویر کلمه
85

Breakfast

تصویر کلمه
86

Spectator

تصویر کلمه
87

Ladder

تصویر کلمه
88

appetite

تصویر کلمه
89

Lungs

تصویر کلمه
90

in city

تصویر کلمه
91

Crown

تصویر کلمه
92

Dictionary

تصویر کلمه
93

Sun

تصویر کلمه
94

anonymous

تصویر کلمه
95

Sponsorship

تصویر کلمه
96

biology

تصویر کلمه
97

Season

تصویر کلمه
98

Cattle

تصویر کلمه
99

Cheap

تصویر کلمه
100

Glasses or Lens

تصویر کلمه
101

Synthetic

تصویر کلمه
102

Fruit

تصویر کلمه
103

twelve

تصویر کلمه
104

West

تصویر کلمه
105

Water or liquid

تصویر کلمه
106

Honey

تصویر کلمه
107

Library

تصویر کلمه
108

Waiter or Waitress

تصویر کلمه
109

Triangle

تصویر کلمه
110

Source

تصویر کلمه
111

Editor

تصویر کلمه
112

Profit

تصویر کلمه
113

Agricultural sector

تصویر کلمه
114

Thesis or dissertation

تصویر کلمه
115

Century

تصویر کلمه
116

Convocation

تصویر کلمه
117

Deadline or Due date

تصویر کلمه
118

Microscope

تصویر کلمه
119

a chronology or a timeline

تصویر کلمه
120

ensuring good ventilation

تصویر کلمه
121

community service

تصویر کلمه
122

six

تصویر کلمه
123

salt

تصویر کلمه
124

Millennium

تصویر کلمه
125

two

تصویر کلمه
126

Heart

تصویر کلمه
127

to hide

تصویر کلمه
128

I think it is grams

تصویر کلمه
129

Skin – Baldness and Hair

تصویر کلمه
130

blood test

تصویر کلمه
131

Joints or Knee, bones

تصویر کلمه
132

brain injury or mental health

تصویر کلمه
133

Immune related, HIV or AIDS

تصویر کلمه
134

ENT or Ear – Nose or Throat

تصویر کلمه
135

feelings

تصویر کلمه
136

Downfall in economy

تصویر کلمه
137

bad

تصویر کلمه
138

perform eye operations

تصویر کلمه
139

Index

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت