ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی آزمون PTE - سوالات تکراری بخش RS

سوالات تکراری بخش RS آزمون زبان PTE


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

vegan

تصویر کلمه
2

supply

تصویر کلمه
3

laboratory

تصویر کلمه
4

formulate

تصویر کلمه
5

advantage

تصویر کلمه
6

juice

تصویر کلمه
7

preferably

تصویر کلمه
8

opposition

تصویر کلمه
9

chocolate

تصویر کلمه
10

residence

تصویر کلمه
11

situated

تصویر کلمه
12

cafeteria

تصویر کلمه
13

together

تصویر کلمه
14

technician

تصویر کلمه
15

eligible

تصویر کلمه
16

deliver

تصویر کلمه
17

capitalize

تصویر کلمه
18

thorough

تصویر کلمه
19

eccentric

تصویر کلمه
20

tutor

تصویر کلمه
21

reception

تصویر کلمه
22

irrelevant

تصویر کلمه
23

stay

تصویر کلمه
24

credit

تصویر کلمه
25

chemistry

تصویر کلمه
26

assignment

تصویر کلمه
27

require

تصویر کلمه
28

enough

تصویر کلمه
29

develop

تصویر کلمه
30

theater

تصویر کلمه
31

campus

تصویر کلمه
32

evidence

تصویر کلمه
33

ink

تصویر کلمه
34

accurate

تصویر کلمه
35

hypothesis

تصویر کلمه
36

reserve

تصویر کلمه
37

milk

تصویر کلمه
38

if

تصویر کلمه
39

citation

تصویر کلمه
40

allow

تصویر کلمه
41

flourish

تصویر کلمه
42

begin

تصویر کلمه
43

affair

تصویر کلمه
44

predominant

تصویر کلمه
45

professional

تصویر کلمه
46

especially

تصویر کلمه
47

bankruptcy

تصویر کلمه
48

anonymous

تصویر کلمه
49

objection

تصویر کلمه
50

across

تصویر کلمه
51

available

تصویر کلمه
52

timetable

تصویر کلمه
53

videotape

تصویر کلمه
54

event

تصویر کلمه
55

around

تصویر کلمه
56

scholarship

تصویر کلمه
57

tomato

تصویر کلمه
58

translator

تصویر کلمه
59

absolutely

تصویر کلمه
60

survive

تصویر کلمه
61

periodical

تصویر کلمه
62

preferably

تصویر کلمه
63

artery

تصویر کلمه
64

global

تصویر کلمه
65

original

تصویر کلمه
66

success

تصویر کلمه
67

without

تصویر کلمه
68

following

تصویر کلمه
69

society

تصویر کلمه
70

prepare

تصویر کلمه
71

environment

تصویر کلمه
72

influence

تصویر کلمه
73

grow

تصویر کلمه
74

class

تصویر کلمه
75

meant

تصویر کلمه
76

library

تصویر کلمه
77

hesitate

تصویر کلمه
78

short-term

تصویر کلمه
79

survey

تصویر کلمه
80

toddler

تصویر کلمه
81

semester

تصویر کلمه
82

vulnerable

تصویر کلمه
83

phenomenon

تصویر کلمه
84

explanation

تصویر کلمه
85

turmoil

تصویر کلمه
86

course

تصویر کلمه
87

equipment

تصویر کلمه
88

concentrate

تصویر کلمه
89

equipment

تصویر کلمه
90

principal

تصویر کلمه
91

Expertise

تصویر کلمه
92

agreement

تصویر کلمه
93

Meat

تصویر کلمه
94

argument

تصویر کلمه
95

accept

تصویر کلمه
96

housing

تصویر کلمه
97

bibliography

تصویر کلمه
98

faculty

تصویر کلمه
99

Brought

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت