ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی آزمون PTE - سوالات تکراری بخش RS

سوالات تکراری بخش RS آزمون زبان PTE


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

event

تصویر کلمه
2

around

تصویر کلمه
3

scholarship

تصویر کلمه
4

tomato

تصویر کلمه
5

translator

تصویر کلمه
6

absolutely

تصویر کلمه
7

survive

تصویر کلمه
8

periodical

تصویر کلمه
9

preferably

تصویر کلمه
10

artery

تصویر کلمه
11

global

تصویر کلمه
12

original

تصویر کلمه
13

success

تصویر کلمه
14

without

تصویر کلمه
15

following

تصویر کلمه
16

society

تصویر کلمه
17

prepare

تصویر کلمه
18

environment

تصویر کلمه
19

influence

تصویر کلمه
20

grow

تصویر کلمه
21

class

تصویر کلمه
22

meant

تصویر کلمه
23

library

تصویر کلمه
24

hesitate

تصویر کلمه
25

short-term

تصویر کلمه
26

survey

تصویر کلمه
27

toddler

تصویر کلمه
28

semester

تصویر کلمه
29

vulnerable

تصویر کلمه
30

phenomenon

تصویر کلمه
31

explanation

تصویر کلمه
32

turmoil

تصویر کلمه
33

course

تصویر کلمه
34

equipment

تصویر کلمه
35

concentrate

تصویر کلمه
36

equipment

تصویر کلمه
37

principal

تصویر کلمه
38

Expertise

تصویر کلمه
39

agreement

تصویر کلمه
40

Meat

تصویر کلمه
41

argument

تصویر کلمه
42

accept

تصویر کلمه
43

housing

تصویر کلمه
44

bibliography

تصویر کلمه
45

faculty

تصویر کلمه
46

Brought

تصویر کلمه
47

vegan

تصویر کلمه
48

supply

تصویر کلمه
49

laboratory

تصویر کلمه
50

formulate

تصویر کلمه
51

advantage

تصویر کلمه
52

juice

تصویر کلمه
53

preferably

تصویر کلمه
54

opposition

تصویر کلمه
55

chocolate

تصویر کلمه
56

residence

تصویر کلمه
57

situated

تصویر کلمه
58

cafeteria

تصویر کلمه
59

together

تصویر کلمه
60

technician

تصویر کلمه
61

eligible

تصویر کلمه
62

deliver

تصویر کلمه
63

capitalize

تصویر کلمه
64

thorough

تصویر کلمه
65

eccentric

تصویر کلمه
66

tutor

تصویر کلمه
67

reception

تصویر کلمه
68

irrelevant

تصویر کلمه
69

stay

تصویر کلمه
70

credit

تصویر کلمه
71

chemistry

تصویر کلمه
72

assignment

تصویر کلمه
73

require

تصویر کلمه
74

enough

تصویر کلمه
75

develop

تصویر کلمه
76

theater

تصویر کلمه
77

campus

تصویر کلمه
78

evidence

تصویر کلمه
79

ink

تصویر کلمه
80

accurate

تصویر کلمه
81

hypothesis

تصویر کلمه
82

reserve

تصویر کلمه
83

milk

تصویر کلمه
84

if

تصویر کلمه
85

citation

تصویر کلمه
86

allow

تصویر کلمه
87

flourish

تصویر کلمه
88

begin

تصویر کلمه
89

affair

تصویر کلمه
90

predominant

تصویر کلمه
91

professional

تصویر کلمه
92

especially

تصویر کلمه
93

bankruptcy

تصویر کلمه
94

anonymous

تصویر کلمه
95

objection

تصویر کلمه
96

across

تصویر کلمه
97

available

تصویر کلمه
98

timetable

تصویر کلمه
99

videotape

تصویر کلمه

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت