ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی آزمون PTE - بخش WFD

برای مشاهده معنی، مثال، نظرات توسعه ای زبان آموزان در مورد این کلمه و همچنین شنیدن تلفظ کلمه، بر روی نام آن کلمه کلیک کنید.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

contradict

تصویر کلمه
2

hypothesis

تصویر کلمه
3

exercise

تصویر کلمه
4

correlate

تصویر کلمه
5

quote

تصویر کلمه
6

optimism

تصویر کلمه
7

really

تصویر کلمه
8

succeed

تصویر کلمه
9

separate

تصویر کلمه
10

once

تصویر کلمه
11

recklessness

تصویر کلمه
12

Wednesday

تصویر کلمه
13

lecture

تصویر کلمه
14

stock

تصویر کلمه
15

investment

تصویر کلمه
16

renovation

تصویر کلمه
17

Economic

تصویر کلمه
18

conference

تصویر کلمه
19

innovation

تصویر کلمه
20

architecture

تصویر کلمه
21

policy

تصویر کلمه
22

disease

تصویر کلمه
23

research

تصویر کلمه
24

stressful

تصویر کلمه
25

significantly

تصویر کلمه
26

situation

تصویر کلمه
27

Agenda

تصویر کلمه
28

inquiry

تصویر کلمه
29

catalogue

تصویر کلمه
30

annual

تصویر کلمه
31

theory

تصویر کلمه
32

literature

تصویر کلمه
33

purchase

تصویر کلمه
34

scientific

تصویر کلمه
35

disappear

تصویر کلمه
36

communicate

تصویر کلمه
37

cotton

تصویر کلمه
38

owl

تصویر کلمه
39

Commercial

تصویر کلمه
40

Grant

تصویر کلمه
41

confusion

تصویر کلمه
42

alternative

تصویر کلمه
43

broad

تصویر کلمه
44

theoretical

تصویر کلمه
45

properly

تصویر کلمه
46

define

تصویر کلمه
47

accompany

تصویر کلمه
48

Authoritarian

تصویر کلمه
49

impose

تصویر کلمه
50

staff

تصویر کلمه
51

Sydney

تصویر کلمه
52

chief

تصویر کلمه
53

conference

تصویر کلمه
54

world-renowned

تصویر کلمه
55

archeology

تصویر کلمه
56

applicant

تصویر کلمه
57

patient

تصویر کلمه
58

previous

تصویر کلمه
59

outbreak

تصویر کلمه
60

taught 

تصویر کلمه
61

tutorial

تصویر کلمه
62

automatic teller

تصویر کلمه
63

primarily

تصویر کلمه
64

advertising

تصویر کلمه
65

technician

تصویر کلمه
66

straight

تصویر کلمه
67

commission

تصویر کلمه
68

negative

تصویر کلمه
69

illustration

تصویر کلمه
70

ancient 

تصویر کلمه
71

stripe

تصویر کلمه
72

toughest

تصویر کلمه
73

fund

تصویر کلمه
74

postgraduate

تصویر کلمه
75

sophisticate

تصویر کلمه
76

instruct

تصویر کلمه
77

strictly

تصویر کلمه
78

necessary

تصویر کلمه
79

contain

تصویر کلمه
80

bay

تصویر کلمه
81

experiment

تصویر کلمه
82

through

تصویر کلمه
83

discourage

تصویر کلمه
84

experimental

تصویر کلمه
85

philosophical

تصویر کلمه
86

opportunity

تصویر کلمه
87

tour

تصویر کلمه
88

prospective

تصویر کلمه
89

Schedule

تصویر کلمه
90

independent

تصویر کلمه
91

critic

تصویر کلمه
92

research

تصویر کلمه
93

feature

تصویر کلمه
94

importance

تصویر کلمه
95

concept

تصویر کلمه
96

thesis

تصویر کلمه
97

undergo

تصویر کلمه
98

renovation

تصویر کلمه
99

stipend

تصویر کلمه
100

allowance

تصویر کلمه
101

fee

تصویر کلمه
102

remuneration

تصویر کلمه
103

ought

تصویر کلمه
104

conclusion

تصویر کلمه
105

resource

تصویر کلمه
106

polish

تصویر کلمه
107

dialogue

تصویر کلمه
108

tutor

تصویر کلمه
109

demand

تصویر کلمه
110

hydrant

تصویر کلمه
111

challenge

تصویر کلمه
112

throughout

تصویر کلمه
113

across

تصویر کلمه
114

residence

تصویر کلمه
115

apartment

تصویر کلمه
116

college

تصویر کلمه
117

Mutually

تصویر کلمه
118

exclusive

تصویر کلمه
119

Neither…nor

تصویر کلمه
120

complementary

تصویر کلمه
121

oppose

تصویر کلمه
122

accumulation

تصویر کلمه
123

converted into

تصویر کلمه
124

communicable

تصویر کلمه
125

author

تصویر کلمه
126

advertisement

تصویر کلمه
127

debate

تصویر کلمه
128

The theme of the work

تصویر کلمه
129

demure

تصویر کلمه
130

compensational

تصویر کلمه
131

instrumental

تصویر کلمه
132

compositional

تصویر کلمه
133

experiment

تصویر کلمه
134

Observer

تصویر کلمه
135

faculty

تصویر کلمه
136

support

تصویر کلمه
137

carry

تصویر کلمه
138

business

تصویر کلمه
139

market trends

تصویر کلمه
140

tomorrow

تصویر کلمه
141

meet

تصویر کلمه
142

library

تصویر کلمه
143

due

تصویر کلمه
144

fourteenth

تصویر کلمه
145

university

تصویر کلمه
146

required

تصویر کلمه
147

create

تصویر کلمه
148

locate

تصویر کلمه
149

cause

تصویر کلمه
150

volunteer

تصویر کلمه
151

critic

تصویر کلمه
152

coffee

تصویر کلمه
153

special

تصویر کلمه
154

discount

تصویر کلمه
155

acknowledge

تصویر کلمه
156

scientist

تصویر کلمه
157

reputable

تصویر کلمه
158

fierce

تصویر کلمه
159

phenomenon

تصویر کلمه
160

concentrate

تصویر کلمه
161

achieve

تصویر کلمه
162

appropriate

تصویر کلمه
163

bibliography

تصویر کلمه
164

front desk

تصویر کلمه
165

reference

تصویر کلمه
166

hall

تصویر کلمه
167

wage

تصویر کلمه
168

raise

تصویر کلمه
169

potential

تصویر کلمه
170

delay

تصویر کلمه
171

held

تصویر کلمه
172

throw

تصویر کلمه
173

review

تصویر کلمه
174

personnel

تصویر کلمه
175

avoid

تصویر کلمه
176

eligibility

تصویر کلمه
177

criteria

تصویر کلمه
178

figure

تصویر کلمه
179

transport

تصویر کلمه
180

thief

تصویر کلمه
181

theft

تصویر کلمه
182

following

تصویر کلمه
183

cancel

تصویر کلمه
184

laboratory

تصویر کلمه
185

mishap

تصویر کلمه
186

up

تصویر کلمه
187

at

تصویر کلمه
188

on

تصویر کلمه
189

manufacture

تصویر کلمه
190

efficiency

تصویر کلمه
191

rise

تصویر کلمه
192

Prestigious

تصویر کلمه
193

shift

تصویر کلمه
194

strict

تصویر کلمه
195

ability

تصویر کلمه
196

Afford

تصویر کلمه
197

absolutely

تصویر کلمه
198

vital

تصویر کلمه
199

progressively

تصویر کلمه
200

quantitative

تصویر کلمه
201

reproductive

تصویر کلمه
202

process

تصویر کلمه
203

growth

تصویر کلمه
204

curriculum

تصویر کلمه
205

syllabus

تصویر کلمه
206

department

تصویر کلمه
207

assignment

تصویر کلمه
208

movement

تصویر کلمه
209

Avoid

تصویر کلمه
210

worldwide

تصویر کلمه
211

sociology

تصویر کلمه
212

Relevant

تصویر کلمه
213

weed

تصویر کلمه
214

process

تصویر کلمه
215

cyclone

تصویر کلمه
216

tropical

تصویر کلمه
217

diagnose

تصویر کلمه
218

forecast

تصویر کلمه
219

Tribe

تصویر کلمه
220

statue

تصویر کلمه
221

monolithic

تصویر کلمه
222

cooperation

تصویر کلمه
223

spirit

تصویر کلمه
224

believe

تصویر کلمه
225

moisture

تصویر کلمه
226

humidity

تصویر کلمه
227

concession

تصویر کلمه
228

participate

تصویر کلمه
229

Within

تصویر کلمه
230

specific

تصویر کلمه
231

analyze

تصویر کلمه
232

Politics

تصویر کلمه
233

usually

تصویر کلمه
234

atmospheric

تصویر کلمه
235

variety

تصویر کلمه
236

mysterious

تصویر کلمه
237

divide

تصویر کلمه
238

concise

تصویر کلمه
239

mountain

تصویر کلمه
240

Presidential

تصویر کلمه
241

Election

تصویر کلمه
242

recommendation

تصویر کلمه
243

include

تصویر کلمه
244

outline

تصویر کلمه
245

website

تصویر کلمه
246

controversy

تصویر کلمه
247

celebrate

تصویر کلمه
248

role

تصویر کلمه
249

failure

تصویر کلمه
250

perspective

تصویر کلمه
251

range

تصویر کلمه
252

at the latest

تصویر کلمه
253

stay

تصویر کلمه
254

module

تصویر کلمه
255

authority

تصویر کلمه
256

publication

تصویر کلمه
257

assessment

تصویر کلمه
258

consciously

تصویر کلمه
259

identification

تصویر کلمه
260

wisely

تصویر کلمه
261

revise

تصویر کلمه
262

math

تصویر کلمه
263

Interim

تصویر کلمه
264

lounge

تصویر کلمه
265

Leading

تصویر کلمه
266

release

تصویر کلمه