ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی آزمون PTE - بخش WFD


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

visitor

تصویر کلمه
2

method

تصویر کلمه
3

conservative

تصویر کلمه
4

consider

تصویر کلمه
5

Behind

تصویر کلمه
6

Neuron

تصویر کلمه
7

Inflation

تصویر کلمه
8

consumption

تصویر کلمه
9

demand

تصویر کلمه
10

consume

تصویر کلمه
11

Understanding

تصویر کلمه
12

perform

تصویر کلمه
13

tie

تصویر کلمه
14

row

تصویر کلمه
15

critique

تصویر کلمه
16

encourage

تصویر کلمه
17

accommodation

تصویر کلمه
18

fluency

تصویر کلمه
19

welcome

تصویر کلمه
20

spot

تصویر کلمه
21

directly

تصویر کلمه
22

freshman

تصویر کلمه
23

acquire

تصویر کلمه
24

optional

تصویر کلمه
25

pronunciation

تصویر کلمه
26

bar chart

تصویر کلمه
27

comparison

تصویر کلمه
28

valuable

تصویر کلمه
29

Expression

تصویر کلمه
30

Weather

تصویر کلمه
31

Enrolment

تصویر کلمه
32

insufficient

تصویر کلمه
33

Fellow

تصویر کلمه
34

necessity

تصویر کلمه
35

interactive

تصویر کلمه
36

Observer

تصویر کلمه
37

Bated

تصویر کلمه
38

back

تصویر کلمه
39

firmly

تصویر کلمه
40

depend

تصویر کلمه
41

express

تصویر کلمه
42

Underscore

تصویر کلمه
43

detection

تصویر کلمه
44

evaluation

تصویر کلمه
45

interior

تصویر کلمه
46

Architectural

تصویر کلمه
47

durable

تصویر کلمه
48

further

تصویر کلمه
49

academic

تصویر کلمه
50

educational

تصویر کلمه
51

Water

تصویر کلمه
52

advise

تصویر کلمه
53

thought

تصویر کلمه
54

deliver

تصویر کلمه
55

mean

تصویر کلمه
56

portion

تصویر کلمه
57

hang

تصویر کلمه
58

at once

تصویر کلمه
59

introduction

تصویر کلمه
60

often

تصویر کلمه
61

criterion-referenced

تصویر کلمه
62

hold

تصویر کلمه
63

submit

تصویر کلمه
64

sign

تصویر کلمه
65

attendance

تصویر کلمه
66

sustainable

تصویر کلمه
67

Unavoidable

تصویر کلمه
68

pathway

تصویر کلمه
69

numerous

تصویر کلمه
70

trust

تصویر کلمه
71

Overnight

تصویر کلمه
72

promise

تصویر کلمه
73

decrease

تصویر کلمه
74

Candidate

تصویر کلمه
75

complex

تصویر کلمه
76

afraid

تصویر کلمه
77

right

تصویر کلمه
78

awareness

تصویر کلمه
79

develop

تصویر کلمه
80

Sea level

تصویر کلمه
81

clear

تصویر کلمه
82

together

تصویر کلمه
83

either

تصویر کلمه
84

responsibility

تصویر کلمه
85

price

تصویر کلمه
86

Fashion

تصویر کلمه
87

verify

تصویر کلمه
88

illustrate

تصویر کلمه
89

various

تصویر کلمه
90

react

تصویر کلمه
91

equality

تصویر کلمه
92

businessman

تصویر کلمه
93

sound

تصویر کلمه
94

reliable

تصویر کلمه
95

incorruptible

تصویر کلمه
96

Terrific

تصویر کلمه
97

athlete

تصویر کلمه
98

brilliant

تصویر کلمه
99

jumper

تصویر کلمه
100

Foremost

تصویر کلمه
101

access

تصویر کلمه
102

Doctoral

تصویر کلمه
103

entire

تصویر کلمه
104

Fatally

تصویر کلمه
105

flaw

تصویر کلمه
106

Recession

تصویر کلمه
107

Entrepreneurship

تصویر کلمه
108

authorial

تصویر کلمه
109

insightful

تصویر کلمه
110

Traditional

تصویر کلمه
111

boundary

تصویر کلمه
112

mathematics

تصویر کلمه
113

lead to

تصویر کلمه
114

Currently

تصویر کلمه
115

Cambridge

تصویر کلمه
116

commence

تصویر کلمه
117

factor

تصویر کلمه
118

pollution

تصویر کلمه
119

as long as

تصویر کلمه
120

internship

تصویر کلمه
121

incorporate

تصویر کلمه
122

deliver

تصویر کلمه
123

practical

تصویر کلمه
124

legal

تصویر کلمه
125

drop

تصویر کلمه
126

explanation

تصویر کلمه
127

Synopsis

تصویر کلمه
128

scare

تصویر کلمه
129

question

تصویر کلمه
130

Biographic

تصویر کلمه
131

consultation

تصویر کلمه
132

Supervisor

تصویر کلمه
133

approve

تصویر کلمه
134

committee

تصویر کلمه
135

Logbook

تصویر کلمه
136

reserve

تصویر کلمه
137

borrow

تصویر کلمه
138

learn

تصویر کلمه
139

detail

تصویر کلمه
140

enormous

تصویر کلمه
141

plight

تصویر کلمه
142

entertainment

تصویر کلمه
143

keep up

تصویر کلمه
144

Regarding

تصویر کلمه
145

building

تصویر کلمه
146

entrance

تصویر کلمه
147

long

تصویر کلمه
148

government

تصویر کلمه
149

archaeology

تصویر کلمه
150

extensive

تصویر کلمه
151

port

تصویر کلمه
152

trade

تصویر کلمه
153

statistic

تصویر کلمه
154

during

تصویر کلمه
155

cart

تصویر کلمه
156

mule

تصویر کلمه
157

significant

تصویر کلمه
158

export

تصویر کلمه
159

timetable

تصویر کلمه
160

camera

تصویر کلمه
161

Click

تصویر کلمه
162

collaboration

تصویر کلمه
163

prefer

تصویر کلمه
164

co-refer

تصویر کلمه
165

Undergraduate

تصویر کلمه
166

interest

تصویر کلمه
167

threaten

تصویر کلمه
168

lecturer

تصویر کلمه
169

discuss

تصویر کلمه
170

note

تصویر کلمه
171

negotiable

تصویر کلمه
172

Extenuate

تصویر کلمه
173

exceptional

تصویر کلمه
174

Geography

تصویر کلمه
175

generally

تصویر کلمه
176

branch

تصویر کلمه
177

constantly

تصویر کلمه
178

Financially

تصویر کلمه
179

responsible

تصویر کلمه
180

reach

تصویر کلمه
181

Adulthood

تصویر کلمه
182

fundamental

تصویر کلمه
183

museum

تصویر کلمه
184

energy

تصویر کلمه
185