ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی آزمون PTE - بخش Read Aloud


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

Litter

تصویر کلمه
2

Brag

تصویر کلمه
3

Equivalent

تصویر کلمه
4

Muscle

تصویر کلمه
5

Recreation

تصویر کلمه
6

Prescription

تصویر کلمه
7

Opioid

تصویر کلمه
8

Nectar

تصویر کلمه
9

pharmaceutical

تصویر کلمه
10

Desalination

تصویر کلمه
11

Mercuric

تصویر کلمه
12

Merely

تصویر کلمه
13

Hesitant

تصویر کلمه
14

Aerosol

تصویر کلمه
15

Blockage

تصویر کلمه
16

Clog

تصویر کلمه
17

vigilance

تصویر کلمه
18

pathogen

تصویر کلمه
19

Brow

تصویر کلمه
20

vice-president

تصویر کلمه
21

Satirical

تصویر کلمه
22

Ground

تصویر کلمه
23

Comfortable

تصویر کلمه
24

Straddle

تصویر کلمه
25

Excursion

تصویر کلمه
26

Deprived

تصویر کلمه
27

Definitely

تصویر کلمه
28

Hind

تصویر کلمه
29

Bustling

تصویر کلمه
30

Supernova

تصویر کلمه
31

Memorable

تصویر کلمه
32

Cupid

تصویر کلمه
33

Rider

تصویر کلمه
34

Grinder

تصویر کلمه
35

Hydraulic

تصویر کلمه
36

Durable

تصویر کلمه
37

Pregnant

تصویر کلمه
38

Consumption

تصویر کلمه
39

Disorder

تصویر کلمه
40

Substance

تصویر کلمه
41

Enhance

تصویر کلمه
42

Appreciate

تصویر کلمه
43

Settle

تصویر کلمه
44

mitochondria

تصویر کلمه
45

reticulum

تصویر کلمه
46

nucleus

تصویر کلمه
47

chloroplast

تصویر کلمه
48

analytical

تصویر کلمه
49

Creative

تصویر کلمه
50

Manipulator

تصویر کلمه
51

asteroid

تصویر کلمه
52

Slam

تصویر کلمه
53

diameter

تصویر کلمه
54

Gator

تصویر کلمه
55

Marsh

تصویر کلمه
56

Lasso

تصویر کلمه
57

measurement

تصویر کلمه
58

Demon

تصویر کلمه
59

Stork

تصویر کلمه
60

Woodpecker

تصویر کلمه
61

Fledge

تصویر کلمه
62

Offspring

تصویر کلمه
63

Peculiar

تصویر کلمه
64

Virtue

تصویر کلمه
65

Crisis

تصویر کلمه
66

Wading

تصویر کلمه
67

Egret

تصویر کلمه
68

Heron

تصویر کلمه
69

Imply

تصویر کلمه
70

bias

تصویر کلمه
71

fungal

تصویر کلمه
72

Isolate

تصویر کلمه
73

embryonic

تصویر کلمه
74

Stem

تصویر کلمه
75

Whale

تصویر کلمه
76

porpoise

تصویر کلمه
77

etymology

تصویر کلمه
78

Stereotype

تصویر کلمه
79

Chew

تصویر کلمه
80

Digest

تصویر کلمه
81

Jaw

تصویر کلمه
82

versatile

تصویر کلمه
83

Amenable

تصویر کلمه
84

Carve

تصویر کلمه
85

Backwash

تصویر کلمه
86

Contrast

تصویر کلمه
87

dodge

تصویر کلمه
88

undesirable

تصویر کلمه
89

oppression

تصویر کلمه
90

thud

تصویر کلمه
91

Dorsal

تصویر کلمه
92

reverberation

تصویر کلمه
93

Tissue

تصویر کلمه
94

Pitch

تصویر کلمه
95

courtesy

تصویر کلمه
96

Mucus

تصویر کلمه
97

invader

تصویر کلمه
98

receptor

تصویر کلمه
99

Molecule

تصویر کلمه
100

Dike

تصویر کلمه
101

strike

تصویر کلمه
102

intrusion

تصویر کلمه
103

Rift

تصویر کلمه
104

shudder

تصویر کلمه
105

Curling

تصویر کلمه
106

camouflage

تصویر کلمه
107

efficiency

تصویر کلمه
108

aspect

تصویر کلمه
109

sustainability

تصویر کلمه
110

stagger

تصویر کلمه
111

debt

تصویر کلمه
112

workforce

تصویر کلمه
113

insults

تصویر کلمه
114

criticism

تصویر کلمه
115

enthusiasm

تصویر کلمه
116

participate

تصویر کلمه
117

glamorous

تصویر کلمه
118

compliment

تصویر کلمه
119

muzzle

تصویر کلمه
120

literature

تصویر کلمه
121

prevalent

تصویر کلمه
122

fraught

تصویر کلمه
123

terrain

تصویر کلمه
124

span

تصویر کلمه
125

interpretation

تصویر کلمه
126

possession

تصویر کلمه
127

restrictive

تصویر کلمه
128

lenient

تصویر کلمه
129

delineate

تصویر کلمه
130

evolve

تصویر کلمه
131

Amendment

تصویر کلمه
132

Trade

تصویر کلمه
133

bargaining

تصویر کلمه
134

mistreat

تصویر کلمه
135

racial

تصویر کلمه
136

patient

تصویر کلمه
137

widespread

تصویر کلمه
138

patented

تصویر کلمه
139

legislation

تصویر کلمه
140

inhalation

تصویر کلمه
141

Welfare

تصویر کلمه
142

aid

تصویر کلمه
143

annotate

تصویر کلمه
144

subtle

تصویر کلمه
145

optimistic

تصویر کلمه
146

influence

تصویر کلمه
147

extent

تصویر کلمه
148

rely

تصویر کلمه
149

holistic

تصویر کلمه
150

recruit

تصویر کلمه
151

stimulus

تصویر کلمه
152

hemisphere

تصویر کلمه
153

Introverts

تصویر کلمه
154

Extrovert

تصویر کلمه
155

playwright

تصویر کلمه
156

exotic

تصویر کلمه
157

fauna

تصویر کلمه
158

captivity

تصویر کلمه
159

breeding

تصویر کلمه
160

breach

تصویر کلمه
161

grounds

تصویر کلمه
162

Rejuvenate

تصویر کلمه
163

physicians

تصویر کلمه
164

diverse

تصویر کلمه
165

evolutionary

تصویر کلمه
166

Domestication

تصویر کلمه
167

alliance

تصویر کلمه
168

prosper

تصویر کلمه
169

significance

تصویر کلمه
170

compartments 

تصویر کلمه
171

hostility

تصویر کلمه
172

contempt

تصویر کلمه
173

posture

تصویر کلمه
174

hips

تصویر کلمه
175

elbows

تصویر کلمه
176

efficient

تصویر کلمه
177

withholds

تصویر کلمه
178

endure

تصویر کلمه
179

amendments

تصویر کلمه
180

sophisticated

تصویر کلمه
181

contributed

تصویر کلمه
182

attorney

تصویر کلمه
183

skid

تصویر کلمه
184

purification

تصویر کلمه
185

dilute

تصویر کلمه
186

overturned

تصویر کلمه
187

pondering

تصویر کلمه
188

propagate

تصویر کلمه
189

virtue

تصویر کلمه
190

dawn

تصویر کلمه
191

fretting

تصویر کلمه
192

Intangible

تصویر کلمه
193

Asset

تصویر کلمه
194

firm

تصویر کلمه
195

Southerner

تصویر کلمه
196

hectic

تصویر کلمه
197

assault

تصویر کلمه
198

ordinary 

تصویر کلمه
199

Brought

تصویر کلمه
200

hail

تصویر کلمه
201

quest

تصویر کلمه
202

sought

تصویر کلمه
203

bustle

تصویر کلمه
204

equity

تصویر کلمه
205

equity

تصویر کلمه
206

elude

تصویر کلمه
207

constitutional

تصویر کلمه
208

watchdog

تصویر کلمه
209

partisan

تصویر کلمه
210

politicians

تصویر کلمه
211

boon

تصویر کلمه
212

wreck

تصویر کلمه
213

bother

تصویر کلمه
214

aesthetics

تصویر کلمه
215

efficiency

تصویر کلمه
216

synergy 

تصویر کلمه
217

turbulent

تصویر کلمه
218

facilitate

تصویر کلمه
219

aristocratic

تصویر کلمه
220

forerunner

تصویر کلمه
221

interpret

تصویر کلمه
222

Cavalier

تصویر کلمه
223

salamander

تصویر کلمه
224

toad

تصویر کلمه
225

Amphibian

تصویر کلمه
226

diverse

تصویر کلمه
227

far-flung

تصویر کلمه
228

Permeable

تصویر کلمه
229

Bellwether

تصویر کلمه
230

reside

تصویر کلمه
231

heritage

تصویر کلمه
232

disperse

تصویر کلمه
233

nucleates

تصویر کلمه
234

sectarian

تصویر کلمه
235

repression

تصویر کلمه
236

uprisings

تصویر کلمه
237

stranded

تصویر کلمه
238

maroon

تصویر کلمه
239

impressive

تصویر کلمه
240

expectancy

تصویر کلمه
241

peasant

تصویر کلمه
242

medieval

تصویر کلمه
243

sympathy

تصویر کلمه
244

impose

تصویر کلمه
245

tariff

تصویر کلمه
246

trade

تصویر کلمه
247

passionate

تصویر کلمه
248

chase

تصویر کلمه
249

passion

تصویر کلمه
250

sustained

تصویر کلمه
251

improvised

تصویر کلمه
252

gravitation

تصویر کلمه
253

specimen

تصویر کلمه
254

liver

تصویر کلمه
255

resort

تصویر کلمه
256

dormitory

تصویر کلمه
257

aggressive

تصویر کلمه
258

pugnacious

تصویر کلمه
259

defer

تصویر کلمه
260

strait

تصویر کلمه
261

diverse