ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی آزمون PTE - بخش Read Aloud

مرجع کلمات مهم بخش Read Aloud آزمون PTE که شامل متن های پر تکرار آزمون و معنی و مثال و تلفظ صوتی کلمات است.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

efficiency

تصویر کلمه
2

aspect

تصویر کلمه
3

sustainability

تصویر کلمه
4

stagger

تصویر کلمه
5

debt

تصویر کلمه
6

workforce

تصویر کلمه
7

insults

تصویر کلمه
8

criticism

تصویر کلمه
9

enthusiasm

تصویر کلمه
10

participate

تصویر کلمه
11

glamorous

تصویر کلمه
12

compliment

تصویر کلمه
13

muzzle

تصویر کلمه
14

literature

تصویر کلمه
15

prevalent

تصویر کلمه
16

fraught

تصویر کلمه
17

terrain

تصویر کلمه
18

span

تصویر کلمه
19

interpretation

تصویر کلمه
20

possession

تصویر کلمه
21

restrictive

تصویر کلمه
22

lenient

تصویر کلمه
23

delineate

تصویر کلمه
24

evolve

تصویر کلمه
25

Amendment

تصویر کلمه
26

Trade

تصویر کلمه
27

bargaining

تصویر کلمه
28

mistreat

تصویر کلمه
29

racial

تصویر کلمه
30

patient

تصویر کلمه
31

widespread

تصویر کلمه
32

patented

تصویر کلمه
33

legislation

تصویر کلمه
34

inhalation

تصویر کلمه
35

Welfare

تصویر کلمه
36

aid

تصویر کلمه
37

annotate

تصویر کلمه
38

subtle

تصویر کلمه
39

optimistic

تصویر کلمه
40

influence

تصویر کلمه
41

extent

تصویر کلمه
42

rely

تصویر کلمه
43

holistic

تصویر کلمه
44

recruit

تصویر کلمه
45

stimulus

تصویر کلمه
46

hemisphere

تصویر کلمه
47

Introverts

تصویر کلمه
48

Extrovert

تصویر کلمه
49

playwright

تصویر کلمه
50

exotic

تصویر کلمه
51

fauna

تصویر کلمه
52

captivity

تصویر کلمه
53

breeding

تصویر کلمه
54

breach

تصویر کلمه
55

grounds

تصویر کلمه
56

Rejuvenate

تصویر کلمه
57

physicians

تصویر کلمه
58

diverse

تصویر کلمه
59

evolutionary

تصویر کلمه
60

Domestication

تصویر کلمه
61

alliance

تصویر کلمه
62

prosper

تصویر کلمه
63

significance

تصویر کلمه
64

compartments 

تصویر کلمه
65

hostility

تصویر کلمه
66

contempt

تصویر کلمه
67

posture

تصویر کلمه
68

hips

تصویر کلمه
69

elbows

تصویر کلمه
70

efficient

تصویر کلمه
71

withholds

تصویر کلمه
72

endure

تصویر کلمه
73

amendments

تصویر کلمه
74

sophisticated

تصویر کلمه
75

contributed

تصویر کلمه
76

attorney

تصویر کلمه
77

skid

تصویر کلمه
78

purification

تصویر کلمه
79

dilute

تصویر کلمه
80

overturned

تصویر کلمه
81

pondering

تصویر کلمه
82

propagate

تصویر کلمه
83

virtue

تصویر کلمه
84

dawn

تصویر کلمه
85

fretting

تصویر کلمه
86

Intangible

تصویر کلمه
87

Asset

تصویر کلمه
88

firm

تصویر کلمه
89

Southerner

تصویر کلمه
90

hectic

تصویر کلمه
91

assault

تصویر کلمه
92

ordinary 

تصویر کلمه
93

Brought

تصویر کلمه
94

hail

تصویر کلمه
95

quest

تصویر کلمه
96

sought

تصویر کلمه
97

bustle

تصویر کلمه
98

equity

تصویر کلمه
99

equity

تصویر کلمه
100

elude

تصویر کلمه
101

constitutional

تصویر کلمه
102

watchdog

تصویر کلمه
103

partisan

تصویر کلمه
104

politicians

تصویر کلمه
105

boon

تصویر کلمه
106

wreck

تصویر کلمه
107

bother

تصویر کلمه
108

aesthetics

تصویر کلمه
109

efficiency

تصویر کلمه
110

synergy 

تصویر کلمه
111

turbulent

تصویر کلمه
112

facilitate

تصویر کلمه
113

aristocratic

تصویر کلمه
114

forerunner

تصویر کلمه
115

interpret

تصویر کلمه
116

Cavalier

تصویر کلمه
117

salamander

تصویر کلمه
118

toad

تصویر کلمه
119

Amphibian

تصویر کلمه
120

diverse

تصویر کلمه
121

far-flung

تصویر کلمه
122

Permeable

تصویر کلمه
123

Bellwether

تصویر کلمه
124

reside

تصویر کلمه
125

heritage

تصویر کلمه
126

disperse

تصویر کلمه
127

nucleates

تصویر کلمه
128

sectarian

تصویر کلمه
129

repression

تصویر کلمه
130

uprisings

تصویر کلمه
131

stranded

تصویر کلمه
132

maroon

تصویر کلمه
133

impressive

تصویر کلمه
134

expectancy

تصویر کلمه
135

peasant

تصویر کلمه
136

medieval

تصویر کلمه
137

sympathy

تصویر کلمه
138

impose

تصویر کلمه
139

tariff

تصویر کلمه
140

trade

تصویر کلمه
141

passionate

تصویر کلمه
142

chase

تصویر کلمه
143

passion

تصویر کلمه
144

sustained

تصویر کلمه
145

improvised

تصویر کلمه
146

gravitation

تصویر کلمه
147

specimen

تصویر کلمه
148

liver

تصویر کلمه
149

resort

تصویر کلمه
150

dormitory

تصویر کلمه
151

aggressive

تصویر کلمه
152

pugnacious

تصویر کلمه
153

defer

تصویر کلمه
154

strait

تصویر کلمه
155

diverse

تصویر کلمه
156

monumental

تصویر کلمه
157

cherish

تصویر کلمه
158

shelter

تصویر کلمه
159

substantial

تصویر کلمه
160

wristwatch

تصویر کلمه
161

endeavor

تصویر کلمه
162

marine

تصویر کلمه
163

intrigued

تصویر کلمه
164

enchanting

تصویر کلمه
165

intellectual

تصویر کلمه
166

Scintillating 

تصویر کلمه
167

diversity

تصویر کلمه
168

stab

تصویر کلمه
169

placebo

تصویر کلمه
170

roughly

تصویر کلمه
171

astrophysicist

تصویر کلمه
172

buffoon

تصویر کلمه
173

irritating

تصویر کلمه
174

distinguished

تصویر کلمه
175

abrasive

تصویر کلمه
176

erratic 

تصویر کلمه
177

Rite

تصویر کلمه
178

interdependence

تصویر کلمه
179

Fragmented

تصویر کلمه
180

divisive

تصویر کلمه
181

destructive

تصویر کلمه
182

cockpit

تصویر کلمه
183

emission

تصویر کلمه
184

toxicology

تصویر کلمه
185

compound

تصویر کلمه
186

herbivore

تصویر کلمه
187

wound

تصویر کلمه
188

meteorology

تصویر کلمه
189

condensation

تصویر کلمه
190

drizzle

تصویر کلمه
191

sleet

تصویر کلمه
192

graupel

تصویر کلمه
193

hail

تصویر کلمه
194

focal

تصویر کلمه
195

ace

تصویر کلمه
196

Persuasiveness

تصویر کلمه
197

predilection

تصویر کلمه
198

devastation

تصویر کلمه
199

antiviral

تصویر کلمه
200

ingredient

تصویر کلمه
201

amusement

تصویر کلمه
202

coaster

تصویر کلمه
203

thrill

تصویر کلمه
204

Exhilarate

تصویر کلمه
205

intimately

تصویر کلمه
206

dazzling

تصویر کلمه
207

legend

تصویر کلمه
208

tantalizing

تصویر کلمه
209

fantasy

تصویر کلمه
210

glorious

تصویر کلمه
211

inevitably

تصویر کلمه
212

terrifying

تصویر کلمه
213

Versatility

تصویر کلمه
214

fascinate

تصویر کلمه
215

magnificent 

تصویر کلمه
216

curator

تصویر کلمه
217

appreciation

تصویر کلمه
218

philanthropist

تصویر کلمه
219

hypothesis

تصویر کلمه
220

quote

تصویر کلمه
221

confidence

تصویر کلمه
222

optimism

تصویر کلمه
223

Agenda

تصویر کلمه
224

inquiry

تصویر کلمه
225

assessment

تصویر کلمه
226

disprove

تصویر کلمه
227

Innateness

تصویر کلمه
228

cognitive

تصویر کلمه
229

proficient

تصویر کلمه
230

deem

تصویر کلمه
231

remedy

تصویر کلمه
232

terrestrial

تصویر کلمه
233

editorial

تصویر کلمه
234

blanket

تصویر کلمه
235

fedup - fed up

تصویر کلمه
236

florist

تصویر کلمه
237

Plumber

تصویر کلمه
238

Mortuary

تصویر کلمه
239

Wing

تصویر کلمه
240

Flutter

تصویر کلمه
241

obsolete

تصویر کلمه
242

obesity

تصویر کلمه
243

indebt

تصویر کلمه
244

insolvent

تصویر کلمه
245

alpine plants

تصویر کلمه
246

Grasp

تصویر کلمه
247

Lithophytes

تصویر کلمه
248

Obituary

تصویر کلمه
249

Narcotic

تصویر کلمه
250

Goggle

تصویر کلمه
251

ebb and flow

تصویر کلمه
252

Siesta

تصویر کلمه
253

Jargon

تصویر کلمه
254

Widow

تصویر کلمه
255

Widower

تصویر کلمه
256

Autocracy

تصویر کلمه
257

Spectacles

تصویر کلمه
258

Egoistic

تصویر کلمه
259

proficient

تصویر کلمه
260

reasoning

تصویر کلمه
261

cognitive

تصویر کلمه