ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

لیست کلمات مرجع آموزشی آزمون PTE - بخش Read Aloud

مرجع کلمات مهم بخش Read Aloud آزمون PTE که شامل متن های پر تکرار آزمون و معنی و مثال و تلفظ صوتی کلمات است.


ردیف کلمه معنی تصویر کلمه
1

buffet

تصویر کلمه
2

vice-president

تصویر کلمه
3

Satirical

تصویر کلمه
4

Ground

تصویر کلمه
5

Comfortable

تصویر کلمه
6

Straddle

تصویر کلمه
7

Excursion

تصویر کلمه
8

Deprived

تصویر کلمه
9

Definitely

تصویر کلمه
10

Hind

تصویر کلمه
11

Bustling

تصویر کلمه
12

Supernova

تصویر کلمه
13

Memorable

تصویر کلمه
14

Cupid

تصویر کلمه
15

Rider

تصویر کلمه
16

Grinder

تصویر کلمه
17

Hydraulic

تصویر کلمه
18

Durable

تصویر کلمه
19

Pregnant

تصویر کلمه
20

Consumption

تصویر کلمه
21

Disorder

تصویر کلمه
22

Substance

تصویر کلمه
23

Enhance

تصویر کلمه
24

Appreciate

تصویر کلمه
25

Settle

تصویر کلمه
26

mitochondria

تصویر کلمه
27

reticulum

تصویر کلمه
28

nucleus

تصویر کلمه
29

chloroplast

تصویر کلمه
30

analytical

تصویر کلمه
31

Creative

تصویر کلمه
32

Manipulator

تصویر کلمه
33

asteroid

تصویر کلمه
34

Slam

تصویر کلمه
35

diameter

تصویر کلمه
36

Gator

تصویر کلمه
37

Marsh

تصویر کلمه
38

Lasso

تصویر کلمه
39

measurement

تصویر کلمه
40

Demon

تصویر کلمه
41

Litter

تصویر کلمه
42

Brag

تصویر کلمه
43

Equivalent

تصویر کلمه
44

Muscle

تصویر کلمه
45

Recreation

تصویر کلمه
46

Prescription

تصویر کلمه
47

Opioid

تصویر کلمه
48

Nectar

تصویر کلمه
49

pharmaceutical

تصویر کلمه
50

Desalination

تصویر کلمه
51

Mercuric

تصویر کلمه
52

Merely

تصویر کلمه
53

Hesitant

تصویر کلمه
54

Aerosol

تصویر کلمه
55

Blockage

تصویر کلمه
56

Clog

تصویر کلمه
57

vigilance

تصویر کلمه
58

pathogen

تصویر کلمه
59

Brow

تصویر کلمه
60

Stork

تصویر کلمه
61

Woodpecker

تصویر کلمه
62

Fledge

تصویر کلمه
63

Offspring

تصویر کلمه
64

Peculiar

تصویر کلمه
65

Virtue

تصویر کلمه
66

Crisis

تصویر کلمه
67

Wading

تصویر کلمه
68

Egret

تصویر کلمه
69

Heron

تصویر کلمه
70

Imply

تصویر کلمه
71

etymology

تصویر کلمه
72

Stereotype

تصویر کلمه
73

Chew

تصویر کلمه
74

Digest

تصویر کلمه
75

Jaw

تصویر کلمه
76

versatile

تصویر کلمه
77

Bud

تصویر کلمه
78

Burst

تصویر کلمه
79

Jucy

تصویر کلمه
80

Hatch

تصویر کلمه
81

Wildlife

تصویر کلمه
82

Adjacent

تصویر کلمه
83

Geologist

تصویر کلمه
84

induce

تصویر کلمه
85

Crack

تصویر کلمه
86

fracture

تصویر کلمه
87

cliff

تصویر کلمه
88

Heavily

تصویر کلمه
89

Deer

تصویر کلمه
90

Squirrel

تصویر کلمه
91

Coyote

تصویر کلمه
92

Hike

تصویر کلمه
93

Predator

تصویر کلمه
94

Deliberately

تصویر کلمه
95

Furry

تصویر کلمه
96

Swamp

تصویر کلمه
97

Alligator

تصویر کلمه
98

Plot

تصویر کلمه
99

Moat

تصویر کلمه
100

Prone

تصویر کلمه
101

bias

تصویر کلمه
102

fungal

تصویر کلمه
103

Isolate

تصویر کلمه
104

embryonic

تصویر کلمه
105

Stem

تصویر کلمه
106

Whale

تصویر کلمه
107

porpoise

تصویر کلمه
108

emphasis

تصویر کلمه
109

mankind

تصویر کلمه
110

Contest

تصویر کلمه
111

demeaning

تصویر کلمه
112

extraterrestrial

تصویر کلمه
113

galactic

تصویر کلمه
114

treasure

تصویر کلمه
115

propulsion

تصویر کلمه
116

wastewater

تصویر کلمه
117

propel

تصویر کلمه
118

revenue

تصویر کلمه
119

dodge

تصویر کلمه
120

undesirable

تصویر کلمه
121

oppression

تصویر کلمه
122

thud

تصویر کلمه
123

Dorsal

تصویر کلمه
124

reverberation

تصویر کلمه
125

Tissue

تصویر کلمه
126

Pitch

تصویر کلمه
127

courtesy

تصویر کلمه
128

Mucus

تصویر کلمه
129

invader

تصویر کلمه
130

receptor

تصویر کلمه
131

Molecule

تصویر کلمه
132

Dike

تصویر کلمه
133

strike

تصویر کلمه
134

intrusion

تصویر کلمه
135

Rift

تصویر کلمه
136

shudder

تصویر کلمه
137

Curling

تصویر کلمه
138

camouflage

تصویر کلمه
139

divident

تصویر کلمه
140

crucial

تصویر کلمه
141

amendable

تصویر کلمه
142

encounter

تصویر کلمه
143

ensure

تصویر کلمه
144

survival

تصویر کلمه
145

dealing

تصویر کلمه
146

outline

تصویر کلمه
147

demonstrate

تصویر کلمه
148

intervene

تصویر کلمه
149

Amenable

تصویر کلمه
150

Carve

تصویر کلمه
151

Backwash

تصویر کلمه
152

Contrast

تصویر کلمه
153

armour

تصویر کلمه
154

ornament

تصویر کلمه
155

precious

تصویر کلمه
156

laborious

تصویر کلمه
157

ration

تصویر کلمه
158

shoestring

تصویر کلمه
159

upholster

تصویر کلمه
160

poisonous

تصویر کلمه
161

investment

تصویر کلمه
162

mattress

تصویر کلمه
163

bureaucracy

تصویر کلمه
164

autonomy

تصویر کلمه
165

accusation

تصویر کلمه
166

prose

تصویر کلمه
167

legislate

تصویر کلمه
168

facial 

تصویر کلمه
169

satanic

تصویر کلمه
170

conservation

تصویر کلمه
171

poverty

تصویر کلمه
172

proportion

تصویر کلمه
173

patriotism

تصویر کلمه
174

reminisce

تصویر کلمه
175

puritan

تصویر کلمه
176

mandatory

تصویر کلمه
177

rehabilitation

تصویر کلمه
178

cumulus

تصویر کلمه
179

stratus

تصویر کلمه
180

nimbus

تصویر کلمه
181

macho

تصویر کلمه
182

stroll

تصویر کلمه
183

cuddle

تصویر کلمه
184

feline

تصویر کلمه
185

affection

تصویر کلمه
186

mutualism

تصویر کلمه
187

strain

تصویر کلمه
188

gradual

تصویر کلمه
189

simultaneously

تصویر کلمه
190

lasting

تصویر کلمه
191

crown

تصویر کلمه
192

outcome

تصویر کلمه
193

enlist

تصویر کلمه
194

infant

تصویر کلمه
195

precise

تصویر کلمه
196

triumph

تصویر کلمه
197

Customary

تصویر کلمه
198

succulent

تصویر کلمه
199

engraving

تصویر کلمه
200

commemorate

تصویر کلمه
201

anniversary

تصویر کلمه
202

nobility

تصویر کلمه
203

stood

تصویر کلمه
204

ritual

تصویر کلمه
205

Sovereignty

تصویر کلمه
206

Constitution

تصویر کلمه
207

tutor

تصویر کلمه
208

hydrant

تصویر کلمه
209

throughout

تصویر کلمه
210

opposing

تصویر کلمه
211

accumulate

تصویر کلمه
212

complementary

تصویر کلمه
213

demure

تصویر کلمه
214

compensation

تصویر کلمه
215

staple

تصویر کلمه
216

dilemma

تصویر کلمه
217

recurrent

تصویر کلمه
218

acute

تصویر کلمه
219

Observer

تصویر کلمه
220

conclusively

تصویر کلمه
221

extinct

تصویر کلمه
222

authorship

تصویر کلمه
223

individual

تصویر کلمه
224

borrow

تصویر کلمه
225

suspicion

تصویر کلمه
226

pupil

تصویر کلمه
227

Council

تصویر کلمه
228

desire

تصویر کلمه
229

sparse

تصویر کلمه
230

Folk

تصویر کلمه
231

Efficacy

تصویر کلمه
232

archaeology

تصویر کلمه
233

anthropology

تصویر کلمه
234

excavation

تصویر کلمه
235

Epic

تصویر کلمه
236

Rub

تصویر کلمه
237

narrative

تصویر کلمه
238

parish

تصویر کلمه
239

shallow

تصویر کلمه
240

stagnant

تصویر کلمه
241

fluctuate

تصویر کلمه
242

trend

تصویر کلمه
243

phenomenon

تصویر کلمه
244

reputable

تصویر کلمه
245

fierce

تصویر کلمه
246

bibliography

تصویر کلمه
247

Definitive

تصویر کلمه
248

laboratory

تصویر کلمه
249

mishap

تصویر کلمه
250

Raise

تصویر کلمه
251

Rise

تصویر کلمه
252

prestige

تصویر کلمه
253

eligibility

تصویر کلمه
254

Afford

تصویر کلمه
255

progressively

تصویر کلمه
256

literacy

تصویر کلمه
257

literate

تصویر کلمه
258

fulfil

تصویر کلمه
259

adequacy

تصویر کلمه
260

physically

تصویر کلمه
261

chronic

تصویر کلمه
262

intend

تصویر کلمه