ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 49 100 1

معنی کلمه approach

معنی approach از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه approach

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/01/03 Saturday, March 23, 2013

  to move towards or nearer to someone or something := I approached the house

 • سید عادل
  1392/01/03 Saturday, March 23, 2013

  if an event or a particular time approaches, or you approach it, it is coming nearer and will happen soon

 • سید عادل
  1392/01/03 Saturday, March 23, 2013

  to be almost equal to something := temperatures approaching 35ºC

 • ملیحه
  1392/01/04 Sunday, March 24, 2013

  approach to the diagnosis of pneumonia will easy with chest x ray

 • sima
  1392/05/01 Tuesday, July 23, 2013

  sometimes in article means "method"

 • مرضیه
  1392/06/21 Thursday, September 12, 2013

  با تشکر از همه ی دوستان. لطفا ترجمه مثالهایی که می زنید را هم بنویسید.

 • سیدابوالحسن
  1394/02/07 Monday, April 27, 2015

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " اِ پر رو" به "رویکرد من نزدیک نشو"

 • غزل
  1394/02/07 Monday, April 27, 2015

  approach(v):to come near (to). ---The car approached (the traffic lights) at top speed. نزدیک شدن

 • غزل
  1394/02/07 Monday, April 27, 2015

  approach(n): the act of coming near.----- The boys ran off at the approach of a policemanنزدیکی

 • غزل
  1394/02/07 Monday, April 27, 2015

  approach(n): a road, path etc leading to a place. All the approaches to the village were blocked by fallen rock. راه

 • غزل
  1394/02/07 Monday, April 27, 2015

  approach(n): an attempt to obtain or attract a person's help, interest etc----They have made an approach to the government for help مراجعه؛ توجه

 • م
  1394/03/05 Tuesday, May 26, 2015

  we heard the sound of a car approaching.

 • م
  1394/03/05 Tuesday, May 26, 2015

  summer is approaching.

 • م
  1394/03/05 Tuesday, May 26, 2015

  as you approach the town you will see the college on the left.

 • م
  1394/03/05 Tuesday, May 26, 2015

  i would like to ask his opinion but i find him difficult to approach.

 • م
  1394/03/05 Tuesday, May 26, 2015

  she approached the bank for a loan.

 • م
  1394/03/05 Tuesday, May 26, 2015

  profits approaching 100 million dollars.

 • م
  1394/03/05 Tuesday, May 26, 2015

  what is the best way of approaching this problem?

 • مهدی
  1394/04/07 Sunday, June 28, 2015

  come near or nearer to (someone or something) in distance or time

 • ar
  1394/05/05 Monday, July 27, 2015

  مرتبط = approach channel

 • ar
  1394/05/05 Monday, July 27, 2015

  مرتبط = approach chart

 • ar
  1394/05/05 Monday, July 27, 2015

  مرتبط = approach clearance

 • محمدعلي
  1394/05/26 Monday, August 17, 2015

  We approached the end of avenue,slowly!!

 • محمدعلي
  1394/05/26 Monday, August 17, 2015

  We are approaching to new world with new spirit in foreign minister!!

 • امیرحسین
  1394/06/20 Friday, September 11, 2015

  1- noun: a way of dealing with something.--> "we need a whole new approach to the job" [synonyms: method, procedure, technique, modus operandi, MO, style, way, manner, strategy]

 • امیرحسین
  1394/06/20 Friday, September 11, 2015

  2- noun: an act of speaking to someone for the first time about something, typically a proposal or request.--> "the landowner made an approach to the developer"

 • امیرحسین
  1394/06/20 Friday, September 11, 2015

  3- verb: come near or nearer to (someone or something) in distance.--> "the train approached the main line" [synonyms: move toward, come/go toward, advance toward, inch toward]

 • امیرحسین
  1394/06/20 Friday, September 11, 2015

  4-noun: the action of coming near or nearer to someone or something in distance or time.--> "the approach of winter" [synonyms: advance, coming, nearing, arrival, appearance, advent]

 • امیرحسین
  1394/06/20 Friday, September 11, 2015

  5- noun : a road, sea passage, or other way leading to a place.--> "the eastern approach to the town" [synonyms: driveway, drive, access road, road, avenue, way]

 • محمدعلي
  1394/06/21 Saturday, September 12, 2015

  We should approach new boss carefully !!

 • علی
  1394/10/25 Friday, January 15, 2016

  v. appeal to -, turn to -; come near to; access

 • علی
  1394/10/25 Friday, January 15, 2016

  n. access; incoming, drawing near; approximation; path or course leading to a specific location

 • محمدعلي
  1394/10/26 Saturday, January 16, 2016

  After half an hour in flight,the plane approached country border!

 • احسان
  1395/01/01 Sunday, March 20, 2016

  come near or nearer to (someone or something) in distance or time. "the train approached the main line"

 • احسان
  1395/01/01 Sunday, March 20, 2016

  speak to (someone) for the first time about a proposal or request. "the department had been approached about funding"

 • احسان
  1395/01/01 Sunday, March 20, 2016

  a way of dealing with a situation or problem. "we need a whole new approach to the job"

 • احسان
  1395/01/01 Sunday, March 20, 2016

  an initial proposal or request made to someone. "the landowner made an approach to the developer"

 • N
  1395/01/01 Sunday, March 20, 2016

  to come nearer in position, time, quality, character, etc, to (someone or something)

 • N
  1395/01/01 Sunday, March 20, 2016

  to make advances to, as with a proposal, suggestion, etc

 • N
  1395/01/01 Sunday, March 20, 2016

  to begin work on; set about: to approach a problem

 • لیلا
  1395/07/03 Saturday, September 24, 2016

  می پسندم

 • پیمان
  1395/12/08 Sunday, February 26, 2017

  Tom approached Mary.

 • پیمان
  1395/12/08 Sunday, February 26, 2017

  The old man approached.

 • پیمان
  1395/12/08 Sunday, February 26, 2017

  Tom heard footsteps approaching.

 • پیمان
  1395/12/08 Sunday, February 26, 2017

  She approached him with a smile on her face.

 • محمدرضا
  1398/06/01 Friday, August 23, 2019

  In my opinion , the approach of spring is very memorable event.

 • محمدرضا
  1398/08/23 Thursday, November 14, 2019

  A lion that slowly nears its prey is an example of a slow approach .

 • محمدرضا
  1398/08/23 Thursday, November 14, 2019

  Approach is defined as the way you handle something .

 • محمدرضا
  1398/08/23 Thursday, November 14, 2019

  If you like to face problems head-on to deal with them , that is an example of a direct approach to problems .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت