ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 23 100 1

معنی کلمه Catch

معنی Catch از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Catch

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سیدابوالحسن
  1394/03/02 Saturday, May 23, 2015

  کد بندی کلمه برای حفظ: پاش شکسته"کج گچ" "گرفتن".

 • ar
  1394/05/08 Thursday, July 30, 2015

  مرتبط = catch a crab

 • ar
  1394/05/08 Thursday, July 30, 2015

  مرتبط = catch a rail

 • ar
  1394/05/08 Thursday, July 30, 2015

  مرتبط = catch for door bolt

 • محمدعلي
  1394/08/25 Monday, November 16, 2015

  Catch hands of your friends in the face of hardship!

 • محمدعلي
  1394/09/18 Wednesday, December 9, 2015

  You should catch the handle in order to opening it!

 • Abbas
  1394/09/30 Monday, December 21, 2015

  people caught thief.

 • محمدعلي
  1394/10/04 Friday, December 25, 2015

  The door's catch need to be repaired!

 • محمدعلي
  1394/10/17 Thursday, January 7, 2016

  I caugh the hand of defiant and impolite boy in the park!😡

 • محمدعلي
  1394/11/17 Saturday, February 6, 2016

  Never be tired following your goals till catch them thoroughly!

 • احسان
  1394/12/16 Sunday, March 6, 2016

  the policeman ran after the thief and caught him پاسبان دنبال دزد دوید و او را گرفت. Ali Asghar, the killer, was caught and executed علی اصغر قاتل، دستگیر و اعدام شد. the mouse was caught in a trap موش در تله گیر افتاد. Mina's sleeve was caught on a nail آستین مینا به میخ گیر کرد. he was caught stealing در حین دزدی مچش باز شد. the blow caught him in the arm ضربه به بازویش اصابت کرد.

 • احسان
  1395/01/07 Saturday, March 26, 2016

  intercept and hold (something which has been thrown, propelled, or dropped). "she threw the bottle into the air and caught it again"

 • احسان
  1395/01/07 Saturday, March 26, 2016

  capture (a person or animal that tries or would try to escape). "we hadn't caught a single rabbit"

 • احسان
  1395/01/07 Saturday, March 26, 2016

  an act of catching something, typically a ball.

 • مجید
  1395/01/21 Saturday, April 9, 2016

  catch at = براى گرفتن چيزى کوشيدن

 • مجید
  1395/01/21 Saturday, April 9, 2016

  catch feeder = جوى ابيارى

 • مجید
  1395/01/21 Saturday, April 9, 2016

  catch hold of = محکم نگاهداشتن

 • مجید
  1395/01/21 Saturday, April 9, 2016

  catch up = رسيدن به، ربودن ،تحرک بيشتر براى جبران عقب ماندگى

 • javad
  1395/02/08 Wednesday, April 27, 2016

  He catched his books

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  You caught me.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  Catch the bell.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  I caught the cold.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  Don't play catch.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت