ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه scarce

توسعه کلمه scarce

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : fateme

  مترادف: rare, uncommon, infrequent, paranormal

 • نام : Reza

  Not abundant

 • نام : مصعب

  rare

 • نام : فرزانه

  hard to get

 • نام : nikoo

  real love is scarce...

 • نام : شکیبا

  کمیاب: rare, scarce, uncommon, infrequent, curious

 • نام : راحيل

  insufficient to meet a demand/ hard to find

 • نام : behi

  adj

 • نام : behi

  food was scarce

 • نام : LEYLA

  something is scarce, there is not enough of it and it is only available in small quantities

 • نام : h

  Time is scarce (h)

 • نام : امیرنوشان

  opposite of alot

 • نام : mi.mojde@ymail.com

  rare

 • نام : Angie

  scarcity (noun) = کمیابی

 • نام : Angie

  scarcely (adverb) = به ندرت

 • نام : Angie

  Examples: A scarcity of flour makes bread, cake, and other baked goods more expensive. ------- I could scarcely move my arm after the accident.

 • نام : امیرنوشان

  سلام برای 1100 هم می توانید این برنامه جالب یادگیری را پیاده فرمائید با تشکر امیرنوشان

 • نام : مائده

  scarce resources

 • نام : رسان

  scarce data for research

 • نام : Rasul

  I agree with shahabshekhy@yahoo.com

 • نام : سمیه

  نظرات رو باید به ایمیل مدیر سایت ارسال کرد نه اینکه اینجا بنویسید.ایجا برای معنا و مثال کلمات در نظر گرفته شده

 • نام : پویا

  THE FOOD SUPPLY IN AMERICA IS SCARCE

 • نام : پویا

  SORRY WE DONT HAVE SCARCE ANTICS

 • نام : احمدرضا

  .The real humans are scarce these days

 • نام : aoa374@yahoo.com

  scarce money

 • نام : morteza_moghaddasi@yahoo.com

  rare میپسندم

 • نام : غزل

  Don't use 'scarce' to say that something is not common, and is therefore interesting. Use rare.

 • نام : غزل

  Deepak's hobby is collecting rare books.

 • نام : غزل

  Scarcely is an adverb that means the same as 'hardly'. If something is scarcely true, it is almost not true. If something scarcely exists, it almost does not exist

 • نام : غزل

  Scarcely is sometimes used to emphasize that one thing happened immediately after another

 • نام : غزل

  ex: We had scarcely arrived when it was time to leave again.

 • نام : faridehsh86@yahoo.com

  كلمه هاي من تلفظ ندارند

 • نام : مریم

  very littele of somthings

 • نام : امیرحسین

  (especially of food, money, or some other resource) insufficient for the demand.

 • نام : م

  food was becoming scarce.

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی کلمه برای حفظ: "اسکناس " 100 تومنی "کمیاب "شده.

 • نام : عباس

  IN SHORT SUPPLY, scant, scanty, meagre, sparse, hard to find, hard to come by, insufficient, deficient, inadequate; at a premium, like gold dust; paltry, negligible; informal not to be had for love nor money; formal exiguous

 • نام : عباس

  RARE, few and far between, thin on the ground; uncommon, unusual; Brit. out of the common.

 • نام : خدیجه

  rare

 • نام : ar

  مرتبط = scarce resources

 • نام : ar

  مرتبط = scarcely ever

 • نام : ar

  مشابه = he can scarcely have done that

 • نام : ar

  مشابه = I scarcely know what to say

 • نام : مجید ر

  we should be careful this word may be is mistaken with these words : scare avd scars.

 • نام : لیلا

  hard to get

 • نام : لیلا

  rare

 • نام : سامان

  rare

 • نام : علی

  adj. rare, not abundant, in short supply

 • نام : علی

  adv. barely, hardly, scarcely

 • نام : احسان

  چند مثال ... Peyman collects scarce stamps، onions have once again been scarce for sometime، his paintings have now become quite scarce

 • نام : احسان

  معنی جملات بالا ...پیمان تمبرهای کمیاب را گردآوری می‌کند...مدتی است که دوباره پیاز نایاب شده است...نقاشی‌های او اکنون بسیار کمیاب شده‌اند.

 • نام : احسان

  make oneself scarce ... اصطلاح ..(عامیانه) کم پیدا شدن، رفتن، جیم شدن، فلنگ را بستن

 • نام : احسان

  (especially of food, money, or some other resource) insufficient for the demand. "as raw materials became scarce, synthetics were developed"

 • نام : مجید

  scarce resources = منابع کمياب

 • نام : مجید

  if something is scarce, there is not very much of it available

 • نام : مجید

  make yourself scarce / informal : to leave a place, especially in order to avoid an unpleasant situation

 • نام : مجید

  I decided it was time to make myself scarce.

 • نام : ارزو

  کدبندی برای حفظ کلمه دریافت جایزه اسکار کمیاب و نادر است

 • نام : پیمان

  I could scarcely beleive it.

 • نام : پیمان

  He can scarcely write his name.

 • نام : پیمان

  I could scarcely stand on my foot.

 • نام : پیمان

  Meat's scarce.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت