ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه restore

توسعه کلمه restore

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  the stolenproperty was restored to its owner

 • نام : سید عادل

  to make something return to its former state or condition := initiatives to restore peace in the Middle East

 • نام : سید عادل

  to bring back a positive feeling that a person or a group of people felt before

 • نام : سید عادل

  to repair an old building, piece of furniture, or painting etc so that it is in its original condition := The church was carefully restored after the war

 • نام : سید عادل

  to give back to someone something that was lost or taken from them [= return] :=The treaty restored Okinawa to Japan

 • نام : راحله

  syn= revitalize, renovate, repair, mend

 • نام : behi

  adv:restoratively noun: restoration - restorative adj: restorative

 • نام : esmaeil

  i taked a day off after having too hardship at the work to let my body restores its power

 • نام : غزل

  1--- to repair (a building, a painting, a piece of furniture etc) so that it looks as it used to or ought to

 • نام : غزل

  2---to bring back to a normal or healthy state. ---Ex: The patient was soon restored to health

 • نام : غزل

  3----to bring or give back.-----EX: The police restored the stolen cars to their owners.

 • نام : غزل

  4---- to bring or put (a person) back to a position, rank etc he once had. ------EX: He was asked to resign but was later restored to his former job as manager

 • نام : محمد

  there is no possibility to restore his confidence.

 • نام : امیرحسین

  reinstate

 • نام : محمدعلي

  The nurse revived the patient by restoring his berthing function!!

 • نام : امیر

  کامپیوتری ها احتمالا با اصطلاح ری استور یا ریکاوری داده از هارد آشنا هستند.

 • نام : محمدعلي

  The device should be restored to work correctly!

 • نام : آزاده

  You have to restore his confidence in you

 • نام : محمدعلي

  We have to restore the device to work accuracy!

 • نام : N

  To put (someone) back in a former position or role

 • نام : علی

  v. return, bring back; return to a previous condition; reconstruct, rebuild

 • نام : احسان

  bring back or re-establish (a previous right, practice, or situation). "the government restored confidence in the housing market"

 • نام : احسان

  synonyms: reinstate, put back, replace, bring back, reinstitute, reimpose, reinstall, rehabilitate, re-establish, return to a former position/state "his aim was to restore democracy in the country"

 • نام : احسان

  return (someone or something) to a former condition, place, or position. "the effort to restore him to office isn't working"

 • نام : احسان

  repair or renovate (a building, work of art, etc.) so as to return it to its original condition. "the building has been lovingly restored"

 • نام : A

  he restore files in computer.

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  He restored my confidence in him.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت