ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه relinquish

توسعه کلمه:

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

  • نام : نرگس

    relinquishing power is harder than seizing it

  • نام : نرگس

    relinquishing power is harder than seizing it

  • نام : سید عادل

    to let someone else have your position, power, or rights, especially unwillingly = give up

  • نام : Behruz

    relinquish==> syn : abandon -- forego -- give up -- release -- sacrifice -- surrender -- waive -- yield

  • نام : سید عادل

    example: She relinquished control of the family investments to her son

  • نام : مهدیه

    to give up sth such as a responsibility or claim

  • نام : alireza

    give up

  • نام : ثریا

    Thanks everyone especially Adel who gives best descriptions of any words.

  • نام : مهسا

    abandon

  • نام : sh

    abdicate

  • نام : shima

    n

  • نام : shima

    leave,desert,

  • نام : hen

    syn : resign

  • نام : امیر

    voluntarily cease to keep or claim; give up ==> he relinquished his managerial role to become chief executive

  • نام : سیدابوالحسن

    کد بندی برای حفظ کلمه: ( موس را " رو لینک کِشیدی " بعد دکمه را " رها کن".

  • نام : وحید

    She was forced to relinquish her leadership

  • نام : سينا

    relinquish something to somebody--->relinquished control to his subordinate

  • نام : A

    relinquish is synonym with abandon $ leave

  • نام : محمدعلي

    Relinquishing family and spouse is usual in Russia !!

  • نام : محمدعلي

    Every body can relinquish bad habits!!

  • نام : محمدعلي

    Lack of loyalty is the reason for relinquishing new friendships!!

  • نام : سحر

    کربندی:رو این گویش* تعصب بی جات رو رها کن

  • نام : محمدعلي

    The villain character relinquished all unruly behavior in the jail!

  • نام : الهام

    give up

  • نام : محمدعلي

    The court voted to relinquish for the accused person after hours of probe!

  • نام : Mina

    To put aside or desist from (something practiced, professed, or intended); stop doing or adhering to

  • نام : Mina

    To cease holding physically; release: relinquish a grip

  • نام : احسان

    voluntarily cease to keep or claim; give up. "he relinquished his managerial role to become chief executive"

  • نام : احسان

    renounce, give up, part with, give away

  • نام : احسان

    to give up; put aside or desist from: to relinquish a plan

  • نام : احسان

    to let go; release: to relinquish one's hold.

  • نام : علی

    v. cede, surrender, give up; forsake, abandon

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت