ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه refine

توسعه کلمه refine

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : آزاده

  پالایش (اسم): Refinement

 • نام : سید عادل

  to improve a method, plan, system etc by gradually making slight changes to it

 • نام : سید عادل

  to make a substance purer using an industrial process := oil refining

 • نام : زهرا

  filter

 • نام : نرگس

  oil is refined in several places in iran

 • نام : soheil

  purify , clarify

 • نام : behi

  to become pure

 • نام : حبیب

  refine(Verb), refined(adjective), refinement(noun)

 • نام : مژگان - Architect

  refine (verb) ....refined (adjective)....refinement (noun)

 • نام : مژگان - Architect

  refinary

 • نام : امیر

  remove impurities or unwanted elements from (a substance), typically as part of an industrial process.

 • نام : مهدی

  make minor changes so as to improve or clarify (a theory or method

 • نام : عباس

  پالودن

 • نام : امیرحسین

  sugar was refined by boiling it in huge iron vats.

 • نام : آزاده

  clean

 • نام : علی

  v. purify, filter, distill; cultivate, civilize, improve one's manners or style

 • نام : احسان

  remove impurities or unwanted elements from (a substance), typically as part of an industrial process. "sugar was refined by boiling it in huge iron vats"

 • نام : احسان

  synonyms: purify, clarify, clear, cleanse, strain, sift, filter, rarefy, distil, concentrate, process, treat; technicalrectify "we were losing this valuable fibre by refining our cereal foods and sugar"

 • نام : احسان

  make minor changes so as to improve or clarify (a theory or method). "ease of access to computers has refined analysis and presentation of data"

 • نام : احسان

  "ease of access to computers has refined analysis and presentation of data" synonyms: improve, perfect, polish (up), hone, temper, fine-tune, elaborate, touch up, revise, edit, copy-edit;

 • نام : N

  to make more fine, subtle, or precise

 • نام : N

  to bring to a finer state or form by purifying or polishing

 • نام : N

  to purify from what is coarse or debasing; make elegant or cultured

 • نام : N

  make more complex, intricate, or richer; "refine a design or pattern"

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  refine

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  پالایش

 • نام : الهام

  تلفظ این لغت بصورت ساده‌تر ___ ری فاین

 • نام : پیمان

  He was eager to refine his barking.

 • نام : پیمان

  You will upgrade and refine your image.

 • نام : پیمان

  refine in the fire that you may be rich.

 • نام : پیمان

  Do the best you can now, and refine later.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت