ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه punch

توسعه کلمه:

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نادر

  hole punch

 • نام : حامد

  punch the ballمشت کردن توپ توسط دروازه بان

 • نام : امیر

  a device or machine for making holes in materials such as paper, leather, metal, and plaster.

 • نام : محمدعلي

  We punch papers to be folded!!

 • نام : محمدعلي

  The girls should pierce her ears by a punch to hang ear ring on!!!

 • نام : احسان

  strike with the fist. "he punched her in the face and ran off"

 • نام : احسان

  hit, strike, knock, thump, thwack, jab, cuff, clip, smash, slam, welt

 • نام : احسان

  press (a button or key on a machine). "I punched the button to summon the lift"

 • نام : احسان

  a blow with the fist. "he reeled under the well-aimed punch"

 • نام : مجید

  wad punch = سنبه

 • نام : مجید

  as ptoud as punch = بسیار متکبر واز خود راضی

 • نام : مجید

  lever punch = منگنه اهرمی

 • نام : مجید

  to punch a hole in = سوراخ کردن

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت