ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه propose

توسعه کلمه propose

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  پیشنهاد خلع سلاح متقابل a proposal for mutual disarmament

 • نام : سید عادل

  to suggest something as a plan or course of action

 • نام : سید عادل

  to ask someone to marry you, especially in a formal way := Shaun proposed to me only six months after we met

 • نام : سید عادل

  to intend to do something := How does he propose to deal with the situation

 • نام : نرگس

  I proposed that another school be built

 • نام : الهه

  syn:suggest

 • نام : ژاله

  syn: offer-suggestion

 • نام : سلماز

  to offer or suggest a possible plan or action for other people

 • نام : behi

  I propose to leave town now

 • نام : ali

  عادل جان ممنون

 • نام : محمد هادی

  to suggest someone for a position or as a member of an organization

 • نام : محمد هادی

  to ask people at a formal social occasion to express their good wishes or respect for someone by holding up their glasses, usually of alcohol, at the same time and then drinking from them; Now, if you'd all please raise your glasses, I'd like to propose a toast to the bride and groom.

 • نام : علی

  can I use Advice Word For it ?

 • نام : احمدرضا

  قصد داشتن to intend

 • نام : مژگان - Architect

  offer, propose, propound, propone, bid, hold forth پیشنهاد کردن

 • نام : امیر

  put forward (an idea or plan) for consideration or discussion by others ==> he proposed a new nine-point peace plan

 • نام : امیر

  make an offer of marriage to someone ==> I have already proposed to Sarah

 • نام : غزل

  meaning1: If someone proposes a plan or idea, they suggest it so that other people can think about it and decide on it.-----Ex:If someone proposes a plan or idea, they suggest it so that other people can think about it and decide on it.

 • نام : غزل

  to intend. ----Ex: He proposes to build a new house. قصد داشتن

 • نام : غزل

  meaning3: to make an offer of marriage. ----Ex:He proposed (to me) last night and I accepted him. خواستگاری کردن

 • نام : راحیل

  offer - suggest - put forward

 • نام : محمدعلي

  My wife delivered her doctorate proposal a month ago!!

 • نام : امیرحسین

  1-offer 2-plan

 • نام : محمدعلي

  And I'm adding to Amir Hossein's idea:suggest!!

 • نام : محمدعلي

  She was crazy to prepare her proposal!!

 • نام : N

  To recommend (a person) for a position, office, or membership

 • نام : علی

  v. suggest, recommend; tender; make an offer of marriage

 • نام : احسان

  put forward (a plan or suggestion) for consideration by others. "he proposed a new nine-point peace plan"

 • نام : احسان

  synonyms: put forward, suggest, advance, offer, present, move, submit, prefer, file, lodge, table, initiate, bring, bring forward, come up with, tender, bid, project, recommend, advocate, propound, proffer, posit "we could propose a simpler system"

 • نام : احسان

  make an offer of marriage to someone. "I have already proposed to Sarah"

 • نام : احسان

  synonyms: ask someone to marry you, make an offer of marriage, offer marriage, ask for someone's hand in marriage; informalpop the question "first he must propose to Emily"

 • نام : پیمان

  What do you propose?

 • نام : پیمان

  Tom proposed to Mary.

 • نام : پیمان

  Did he propose to you?

 • نام : پیمان

  I'd like to propose a toast.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت