ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه probe

توسعه کلمه probe

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سید عادل

  to ask questions in order to find things out, especially things that other people do not want you to know

 • نام : سید عادل

  to look for something or examine something, using a long thin object

 • نام : ملیحه

  last night we probe all his small bowel in surgery to discover the perforation point

 • نام : مارال

  explore

 • نام : نادر

  =search-explore

 • نام : سمیرا

  Search and find out what hasnot happened in the past.

 • نام : لیلی

  لیلا explore

 • نام : ثنا

  to search

 • نام : سمیه

  investigation

 • نام : غزل

  prob is noun and verb

 • نام : غزل

  prob(n): 1- a long thin instrument used by doctors to examine a wound etc. میل-

 • نام : غزل

  prob(n): 2--- an investigation. a police probe into illegal activities. بررسی

 • نام : غزل

  prob(v): investigate. --Ex:He probed into her private life. وارسی کردن /////// to examine (as if) with a probe---. Ex:The doctor probed the woundمعاینه کردن

 • نام : م

  probe=investigate

 • نام : م

  she did not like the media probing into her past.

 • نام : م

  the doctor probed the wound for signs of infection.

 • نام : م

  a police probe into the financial affairs of the company.

 • نام : rosa

  verb explore or examine (something), especially with the hands. hands probed his body from top to bottom

 • نام : ar

  مشابه = hydrogen test probe

 • نام : ar

  مشابه = space probe

 • نام : ar

  مشابه = gene probe, genetic probe

 • نام : نریمان

  American space probe

 • نام : ریحانه

  فکر می کنم "جستجو" و "کاوش" معنی صحیح است نه "کاوشگر" و "تحقیق کردن درباره"

 • نام : لیلا

  explore

 • نام : علی

  v. investigate, research, study, explore; check, examine, test

 • نام : علی

  n. investigation; examination; slim device used in medical examinations; satellite sent into outer space

 • نام : احسان

  a blunt-ended surgical instrument used for exploring a wound or part of the body.

 • نام : احسان

  a thorough investigation into a crime or other matter. "a probe into city hall corruption"

 • نام : احسان

  synonyms: investigation, enquiry, enquiry, examination, scrutiny, inquest, exploration, study, research, analysis, scrutinization "a probe into alleged financial irregularities at the club"

 • نام : احسان

  explore or examine (something), especially with the hands or an instrument. "hands probed his body from top to bottom"

 • نام : N

  To make an inquiry about (something); investigate or examine: probed the impact of technology on social behavior.

 • نام : N

  To subject (a person) to questioning; interrogate

 • نام : سمیهa

  جستجو، كاوش‌، تحقيق‌، نيشتر، رسيدگي‌، اكتشاف‌ جديد،غور وبررسي‌ كردن‌

 • نام : سمیهa

  ميله بازرسى ،ميله مدرج ،ستون ،جستجو،تحقيق ،نيشتر،رسيدگى ،اکتشاف جديد،غور کردن ،بررسى کردن ،کاوش کردن ،تفحص کردن ،کاوشگر

 • نام : لیلا

  می پسندم

 • نام : پیمان

  ‘First they’ll probe.

 • نام : پیمان

  Sebastian didn‘t probe.

 • نام : پیمان

  questions and probe callers.

 • نام : پیمان

  touches the upper probe B.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت