ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه popular

توسعه کلمه popular

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سید عادل

  Kaplans latest recording has received considerable popular acclaim (=it is liked by a lot of people

 • نام : سید عادل

  popular ≠ unpopular

 • نام : راحله

  syn= well known

 • نام : farhad

  The most popular movies are updated daily.

 • نام : سید عادل

  liked by a lot of people ==> Tea is probably the most popular drink in the world

 • نام : سید عادل

  meaning 2: [only before noun] done by a lot of people in a society, group etc ==> a popular movement for peace

 • نام : سید عادل

  meaning 3: [only before noun] relating to ordinary people, or intended for ordinary people ==> Her writing is full of references to Iranian popular culture

 • نام : راحله

  celebraited

 • نام : sanaz

  famous . beloved

 • نام : غزل

  meaning1: liked by most people. ----------a popular holiday resort; a popular person; She is very popular with children.محبوب؛ پر طرفدار

 • نام : غزل

  meaning2: believed by most people.------------- a popular theory. عمومی

 • نام : غزل

  meaning3: of the people in general. ---------popular rejoicing. مردمی

 • نام : غزل

  meaning4:easily read, understood etc by most people.--------------- a popular history of Britain. غیر تخصصی

 • نام : غزل

  popularize, popularise verb-----------to make popular or widely known. ---She did much to popularize women's sport. شناساندن؛ رایج کردن

 • نام : غزل

  popularity : noun ---the state of being well liked. محبوبیت

 • نام : وحید

  a popular activity, place, thing etc is one that many people like ....What is the most popular leisure pastime after watching television?

 • نام : م

  this is one of our most popular designs.

 • نام : م

  skiing has become very popular recently.

 • نام : م

  popular culture

 • نام : م

  popular power

 • نام : ar

  مرتبط = of popular utility

 • نام : ar

  مرتبط = popular response

 • نام : ar

  مرتبط = popular music pop

 • نام : رسول

  rouhani is our popular president .

 • نام : رسول

  بابا پولدار =پاپیولار

 • نام : YAZDAN

  [ جالب و مفید بود

 • نام : علی

  adj. of the general population; well-liked, admired; approved, accepted; common, prevailing

 • نام : احسان

  liked or admired by many people or by a particular person or group. "she was one of the most popular girls in the school"

 • نام : احسان

  synonyms: well liked, liked, favoured, in favour, well received, approved, admired, accepted, welcome, sought-after, in demand, desired, wanted

 • نام : احسان

  (of cultural activities or products) intended for or suited to the taste, understanding, or means of the general public rather than specialists or intellectuals.

 • نام : احسان

  "editorials accusing the government of wanting to gag the popular press"

 • نام : پويا

  she was one of the most popular girls in our university

 • نام : الهام

  public, general

 • نام : مجید

  pop music ; modern music that is popular, especially with young people, and usually consists of simple tunes with a strong beat

 • نام : مجید

  popular response = پاسخ رایج

 • نام : مجید

  =it is liked by a lot of people

 • نام : مجید

  Contrary to popular belief =in spite of what many people believe

 • نام : لیلا

  می پسندم

 • نام : sinarabbi@gmail.com

  many people like to be popular.those are who really dont know what do they want!!

 • نام : آرزو

  Fix It was popular.

 • نام : آرزو

  Moonies were popular.

 • نام : آرزو

  Jared had been popular.

 • نام : آرزو

  Notice how popular this.

 • نام : پیمان

  about a popular revolution.

 • نام : پیمان

  recording a popular ballad.

 • نام : پیمان

  the most popular workout.

 • نام : پیمان

  Notice how popular this.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت