ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه petition

توسعه کلمه petition

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  he petitioned to have his job changed

 • نام : سید عادل

  a written request signed by a lot of people, asking someone in authority to do something or change something := a petition against the new road

 • نام : الهه

  syn: appeal

 • نام : Mim

  we can use "petition" as a "verb" or a "noun".

 • نام : alireza

  We request a petition to the job find company.

 • نام : محمد هادی

  a formal letter to a law court asking for a particular legal action

 • نام : محمد هادی

  she is filing a petition for divorce

 • نام : امیر

  noun ==> a formal written request, typically one signed by many people, appealing to authority with respect to a particular cause ==> she was asked to sign a petition against plans to build on the local playing fields

 • نام : امیر

  verb ==> make or present a formal request to (an authority) with respect to a particular cause ==> Americans who moved west petitioned Congress for admission to the Union as states

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " پتی شن" " درخواست کرد "

 • نام : سينا

  formal: a formal prayer or request to someone in authority or to God

 • نام : A

  petition is synonym with apply

 • نام : محمدعلي

  Workers petition to their boss was a salary increase!!

 • نام : محمدعلي

  The judge rejected the evidence for petition delivered by guilty prisoner!!

 • نام : محمدعلي

  The jury board didn't accept employees petition !!

 • نام : الهام

  appeal

 • نام : N

  to beg for or request

 • نام : N

  something sought by request or entreaty

 • نام : احسان

  a formal written request, typically one signed by many people, appealing to authority in respect of a particular cause. "she was asked to sign a petition against plans to build on the local playing fields"

 • نام : احسان

  synonyms: appeal, round robin, list of signatures/protesters "about 7,000 people signed a petition objecting to the scheme"

 • نام : احسان

  present a petition to (an authority) in respect of a particular cause. "the organization is petitioning the EU for a moratorium on the patent"

 • نام : احسان

  synonyms: appeal to, request, ask, call on, entreat, beg, implore, beseech, plead with, make a plea to, pray, apply to, solicit, press, urge, adjure, present one's suit to, importune; rareobsecrate "human rights activists petitioned the king to release the hunger strikers"

 • نام : علی

  n. request, demand; plea, appeal

 • نام : علی

  v. submit a request; appeal, plead; entreat, solicit

 • نام : محمدعلي

  He delivered his petition to the delegate!

 • نام : پیمان

  Tom signed the petition.

 • نام : پیمان

  Everyone at the meeting signed the petition.

 • نام : پیمان

  More than 10,000 people signed the petition.

 • نام : پیمان

  First, we will present the petition to the mayor and collect signatures.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت