ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه persuade

توسعه کلمه persuade

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  she persuaded me that i was wrong

 • نام : سید عادل

  meaning 1: to make someone decide to do something, especially by giving them reasons why they should do it, or asking them many times to do it

 • نام : سید عادل

  example: [persuade somebody to do something] ==> I finally managed to persuade her to go out for a drink with me

 • نام : سید عادل

  example: [persuade somebody into doing something] ==> Dont let yourself be persuaded into buying things you dont want

 • نام : سید عادل

  example: [try/manage/fail to persuade somebody] ==> Im trying to persuade your dad to buy some shares

 • نام : سید عادل

  example: [attempt/effort to persuade somebody] ==> Leo wouldnt agree, despite our efforts to persuade him

 • نام : سید عادل

  example: [little/a lot of/no persuading] ==> He took a lot of persuading to come out of retirement (=it was hard to persuade him

 • نام : سید عادل

  example: He was fairly easily persuaded

 • نام : سید عادل

  meaning 2: to make someone believe something or feel sure about something [= convince] ==> I am not persuaded by these arguments

 • نام : majid

  They couldnt persuade a persuasive argument for his salary increase.

 • نام : majid

  مثال درست ترجمه نشده

 • نام : الهه

  John presented a persuasive argument for his salary increase جان برای افزایش حقوقش استدلال متقاعدکننده ای را ارائه داد

 • نام : محسن

  convince

 • نام : امیر

  cause (someone) to do something through reasoning or argument ==> it wasn't easy, but I persuaded him to do the right thing

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( علی مسعود را" ترغیب کرد " که " بره سوئد "

 • نام : محمدعلي

  Who can find a way persuading young boy to respect to his friends!!?

 • نام : محمدعلي

  The coach can persuade the athletes to resilient from amateur to a proficient !!

 • نام : محمدعلي

  Can you persuade my boss to believe that some employees are apple polisher?!!

 • نام : سحر

  کد بندی:ترغیب و تشویق و متقاعد کردن مشتری ها به خرید پرسود است

 • نام : محمدعلي

  How can persuade people to obey city rules!?

 • نام : محمدعلي

  The new model trousers persuade me to buy it!

 • نام : N

  induce, prevail, convince

 • نام : N

  to prevail on (a person) to do something, as by advising or urging

 • نام : احسان

  induce (someone) to do something through reasoning or argument. "it wasn't easy, but I persuaded him to do the right thing"

 • نام : احسان

  prevail on, talk someone into, coax, convince, make, get, press someone into, induce, win someone over, bring someone round, argue someone into, pressure someone into, pressurize someone into, coerce, influence, sway, prompt, inveigle, entice, tempt, lure, cajole, wheedle someone into, get round, blarney, prod someone into, reason someone into

 • نام : علی

  v. convince, induce, sway

 • نام : پیمان

  I can be persuaded.

 • نام : پیمان

  I persuaded Tom to help me.

 • نام : پیمان

  Tom failed to persuade Mary.

 • نام : پیمان

  It'll be hard to persuade Tom.

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  ترغیب کردن

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت