ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه obstruct

توسعه کلمه obstruct

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  the water pipe is obstructed

 • نام : سید عادل

  meaning 1: to block a road, passage etc [= block] ==> A small aircraft was obstructing the runway

 • نام : سید عادل

  meaning 2: to prevent someone from doing something or something from happening, by making it difficult [= block

 • نام : سید عادل

  example: The group is trying to obstruct the peace process

 • نام : الهه

  Just after the storm, downed trees obstructed many roads in the community

 • نام : سیدابوالحسن

  کدبندی کلمه برای حفظ: " عباس تراکتوری" جاده را "بست و مانع" رفت و آمد ماشینها شد.

 • نام : محمد

  If something obstructs a road or path, it blocks it, stopping people or vehicles getting past.

 • نام : محمدعلي

  Long apartments obstructed city sight!!

 • نام : محمدعلي

  Hazy weather obstructed bright visibility!

 • نام : امیر

  در مجلس کشورها برای جلوگیر و مانع شدن از تصویب طرحی، مخالفان از صحن خارج می شوند تا جلسه از اکثریت و اعتبار بیفتد که به این کار آبستراکسیون می گویند.

 • نام : محمدعلي

  We should attempt to eliminate all obstruction in front of our life!

 • نام : N

  To impede, retard, or interfere with; hinder: obstructed my progress

 • نام : N

  to make (progress or activity) difficult

 • نام : احسان

  block (an opening, path, road, etc.); be or get in the way of. "she was obstructing the entrance"

 • نام : احسان

  prevent or hinder (movement or someone or something in motion). "they had to alter the course of the stream and obstruct the natural flow of the water"

 • نام : احسان

  deliberately make (something) difficult. "fears that the regime would obstruct the distribution of food"

 • نام : احسان

  "police took him into custody on a charge of obstructing the traffic"

 • نام : علی

  v. block; interfere; hinder, impede; thwart; prevent from seeing

 • نام : پیمان

  You're obstructing justice.

 • نام : پیمان

  They obstructed our plan.

 • نام : پیمان

  A snowslide obstructed the road.

 • نام : پیمان

  The road was obstructed by fallen trees.

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  مانع شدن

 • نام : مجید

  STOPPING MOVEMENT:something that prevents movement or progress

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت