ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه massive

توسعه کلمه:

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سید عادل

  very large, solid, and heavy := The bell is massive, weighing over 40 tons

 • نام : ملیحه

  a massive breast tumor shoud be removed then chemotherapy will be start

 • نام : سید محسن

  Synonyms = unusual large, huge, powerful, extremely good

 • نام : سید محسن

  Example: The president was massively popular.

 • نام : مهسا

  bulky

 • نام : samira

  big and heavy.

 • نام : sanaz

  great . major

 • نام : اتوسا

  huge

 • نام : هانا

  enormous

 • نام : ایمان

  massive va enormous ro bishtar baraye tossyfe AAzaye badan estefade konid......baraye tosyfe ASHyaa(masalan havapeyma) Bishtar az ""huge"" Estefade konid ....

 • نام : م

  massive=extremely large or serious

 • نام : م

  the explosion made a massive hole in the ground.

 • نام : م

  a massive increase in spending

 • نام : م

  he suffered a massive heart attack.

 • نام : م

  their house is massive.

 • نام : م

  they have a massive great house.

 • نام : م

  the massive walls of the castle.

 • نام : م

  a massive rock.

 • نام : sepideh

  Massive things injuries our bodies

 • نام : محمدعلي

  Massive means many or in large amount of anything!!

 • نام : مهدی

  =immense

 • نام : محمدعلي

  The shadow shows his body seems massive!!

 • نام : علی

  adj. enormous, colossal, immense, heavy, solid

 • نام : احسان

  large and heavy or solid. "a massive rampart of stone"

 • نام : احسان

  synonyms: huge, enormous, gigantic, very big, very large, great, giant, colossal, mammoth, vast, immense, tremendous, mighty, stupendous, monumental, epic, prodigious, mountainous, monstrous, titanic, towering, elephantine, king-sized, king-size, gargantuan, Herculean, Brobdingnagian, substantial, extensive, hefty, bulky, weighty, heavy, gross

 • نام : احسان

  exceptionally large. "massive crowds are expected"

 • نام : احسان

  a group of young people from a particular area with a common interest in dance music. "the Bristol massive"

 • نام : Mina

  Consisting of or making up a large mass; bulky, heavy, and solid: a massive piece of furniture

 • نام : Mina

  imposingly large or prominent: a massive forehead

 • نام : Mina

  great in extent or profundity

 • نام : الهام

  large and heavy or solid

 • نام : پیمان

  A massive flood paralyzed the local transportation network.

 • نام : پیمان

  Massive amounts of carbon dioxide are generated every day.

 • نام : پیمان

  Our ancestors developed massive jaws as a result of constant combat.

 • نام : پیمان

  A portion of the island was destroyed by the massive waves.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت