ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه majority

توسعه کلمه majority

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : هادی

  Syn: Mostly

 • نام : سید عادل

  meaning 1: [most people or things] most of the people or things in a group [≠ minority] ==> In this city, Muslims are in the majority

 • نام : سید عادل

  example: [majority of] The majority of students find it quite hard to live on the amount of money they get

 • نام : سید عادل

  meaning 2: [most votes] (countable) if one person or group wins a majority in an election, they win more votes than other people or groups ==> He won by a majority of 500

 • نام : سید عادل

  meaning 3: [majority vote/decision/verdict etc] a vote or decision in which more people vote for something than vote against it ==> The committee takes decisions by majority vote

 • نام : سید عادل

  meaning 4: [majority stake/shareholding etc] when one person or group owns a bigger share of a company than other people or groups and so is able to control what happens to the company ==> He held a majority shareholding in the company

 • نام : سید عادل

  meaning 5: [becoming an adult] (uncountable) (British English law) the age when someone legally becomes an adult [≠ minority] ==> He became a partner in the family firm on reaching his majority

 • نام : سیدجلال

  با تشکر از سیدعادل

 • نام : احمد

  bulk

 • نام : Mohammad

  the majority of the Earth is water.

 • نام : حامد

  majority rule*قانون اکثریت*رای گیری

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " مجبوری تو " رای " اکثریت " رو بپذیری.

 • نام : م

  majority...opp.:minority

 • نام : م

  she was elected with a majority of 749.

 • نام : م

  the age of majority in britain was reduced from 21 to 18 in 1970.

 • نام : م

  in the nursing profession women are in the majority.

 • نام : م

  the majority of people interviewed prefer tv to radio.

 • نام : ar

  مرتبط = majority of the members

 • نام : ar

  مرتبط = majority operation - majority gate

 • نام : ar

  مشابه = absolute majority - approval to the majority

 • نام : لیلا

  Mostly

 • نام : لیلا

  greater part

 • نام : بهروز

  Absolute majority of(people,representatives,students,...)

 • نام : علی

  adj. pertaining to or characterized by a majority

 • نام : علی

  n. greater part or number, number greater than half of the total; number of votes which amounts to more than half the votes cast; military rank or position of major; adulthood, maturity

 • نام : احسان

  a majority of the people support him اکثریت مردم از او پشتیبانی می‌کنند. the bill was passed with a majority vote لایحه با رای اکثریت تصویب شد. the majority respects the rights of the minority اکثریت، حقوق اقلیت را محترم می‌شمارند.

 • نام : احسان

  majority leader رهبر (گروه) اکثریت minority) he died before he had attained his majority پیش از رسیدن به سن قانونی فوت کرد.

 • نام : احسان

  If something is true of the majority of the people or things in a group, it is true of more than half of them. The majority of students in the class will go on to study at college. In the majority of cases, the illness can be treated successfully.

 • نام : احسان

  the greater number. "in the majority of cases all will go smoothly"

 • نام : الهام

  bulk, feck

 • نام : پیمان

  The majority rules.

 • نام : پیمان

  Majority of woman.

 • نام : پیمان

  Majority in any town?

 • نام : پیمان

  He won the election by a large majority.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت