ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه keen

توسعه کلمه keen

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : Reza

  sharp:برنده،تیز/clever,smart,intelligent:باهوش/fervid:مشتاق

 • نام : sima

  willing

 • نام : ghesmati_66@yahoo.com

  Enthusiastic

 • نام : nasriniranmanesh@yahoo.com

  wise

 • نام : سید عادل

  meaning 1: wanting to do something or wanting something to happen very much (especially British English) := He told me that he was keen to help

 • نام : سید عادل

  meaning 2: to like someone or something := She likes Biology, but shes not too keen on Physics

 • نام : سید عادل

  meaning 3: someone who is keen on something is very interested in it or enjoys doing it very much (especially British English) := a keen photographer

 • نام : سید عادل

  meaning 4: someone who is keen is eager to work or learn and enjoys doing it := The kids in my class are all very keen

 • نام : سید عادل

  meaning 5: a keen sense of smell or keen sight or hearing is an extremely good ability to smell etc := Dogs have a very keen sense of smell

 • نام : سید عادل

  meaning 6: someone with a keen mind is quick to understand things := With her keen mind and good business sense, she soon became noticed

 • نام : سید عادل

  meaning 7: (feeling) a keen feeling is one that is strong and deep := As she walked away, Joe felt a keen sense of loss

 • نام : سید عادل

  meaning 8: (competition) used to describe a situation in which people compete strongly := We won the contest in the face of keen competition

 • نام : سید عادل

  meaning 9: (sharp) a keen knife or blade is extremely sharp

 • نام : پگاه

  ارزان

 • نام : nikoo

  i am keen to learn english..........

 • نام : galexy_63@yahoo.com

  THANKS ALOT FOR EMAIL.IM SO KEEN TO NRECEIVE MORE EMAIL.

 • نام : esmail

  i am keen to have a good freind

 • نام : ahangari14@gmail.com

  جالب بود من هم می پسندم

 • نام : سمانه

  be keen to do something

 • نام : سمانه

  be keen on something

 • نام : شکیبا

  keen -adj مشتاق:eager, enthusiastic, keen, avid, aspiring, willing/ باهوش: intelligent, spry, smart, ingenious, bright, keen

 • نام : شکیبا

  keen-verb تیز کردن: sharpen, grind, whet, sharp, keen, strap/ شدید کردن: heighten, keen

 • نام : sara

  eager has the same mean, too.

 • نام : fa

  thanks

 • نام : behi

  I am keen to travel to India

 • نام : behi

  be keen to learn english

 • نام : behi

  a keen ear

 • نام : behi

  desirous

 • نام : hamid

  liking sb/sth very much; very interested in sb/sth ... on sb/sth Tom's very keen on Anna. on doing sth She's not keen on being told what to do

 • نام : hamid

  only before noun quick to understand like a keen mind/intellect

 • نام : ali

  I,m very keen to learn English with zabanafza.

 • نام : ch.dehroye@yahoo.com

  tanks a lat

 • نام : هدیه

  تيزکردن ، شديدبودن ، شديدکردن ، نوحه سرايى کردن ، پرزور ، تند ، حاد ، شديد ، تيز ، زيرک ، باهوش ، مشتاق

 • نام : محمد مهدي

  tnx for this fantastic idea and your concern for national edjucation

 • نام : مائده

  I'm very keen to learn English with zabanafza."And very happy. Thanks a lot..

 • نام : مائده

  I am eager/keep to teach the English language to a Friend

 • نام : مهدی

  nice tnx

 • نام : DB

  My friend is very keen in every work, especial her lesson.

 • نام : رویا

  Keen to do something

 • نام : ابراهیم

  مرسی ازتون

 • نام : ostad.li22@yahoo.com

  جالبه

 • نام : سمیه

  mrc

 • نام : لیلا

  عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 • نام : zahra

  عالیه. از شما متشکرم

 • نام : میلاد

  باتشکر فراوان

 • نام : میلاد

  اگر امکان داره تلفظ جملات مثال کلمه جدید رو هم داشته باشید . باتشکر

 • نام : احمدرضا

  برای مائده: Can you teach me english? I'm ready for learning from you

 • نام : احمدرضا

  برای مائده: keep no. it was "keen"

 • نام : ناصح

  عالیه منم می پسندم.

 • نام : پیام

  keen= 1.Eager - zealous - ardent - earnest - fervid - vehement.

 • نام : پیام

  keen= 2. sharp - acute - with a fine adge

 • نام : پیام

  keen= 3. piercing - penetrating - cutting

 • نام : پیام

  keen= 4.sever - bitter - poignant - acrimonious - caustic.

 • نام : پیام

  keen= 5. shrewd - discerning - quick - sagacious - astute .

 • نام : naghmeh

  I got something. heres something. you got a keen eye for this

 • نام : naghmeh

  من يک حرفهايی دارم. يک چيزايی هست مطمئنا دوست داری بشنوی.

 • نام : naghmeh

  she was so keen to see them pulled apart

 • نام : naghmeh

  اون خيلی مشتاق بود كه اونا رو جدا از هم ببينه.

 • نام : محمد

  keen as mustard= بسیار مشتاق

 • نام : امیرحسین

  (adjective): having or showing eagerness or enthusiasm.===> keen believers in the monetary system ===> synonyms: eager, anxious, intent, impatient, determined, ambitious, champing at the bit, raring, itching, dying; enthusiastic, avid, eager, ardent, passionate, fervent, impassioned, conscientious, committed, dedicated, zealous

 • نام : م

  keen=eager.....................john was very keen to hep....../........i wasnt too keen on going to the party.

 • نام : بهناز

  عالی است

 • نام : بهروز

  essentially babies keen to play

 • نام : بهروز

  see you later=keen to see you

 • نام : بهروز

  normally keen persons can to fine the solutions.

 • نام : ar

  مرتبط = keen set for doing anything - keen eyed - keen edged

 • نام : ar

  مشابه = I am very keen on going there

 • نام : ar

  مشابه = keenness of sight - keenness -keenly - keen witted - keener

 • نام : سید امیر محمد

  intellgent

 • نام : اصغر

  smart

 • نام : لیلا

  sharp

 • نام : علی

  adj.==> sharp; biting, pungent; clever, perceptive, astute; strong, intense; eager, enthusiastic; wonderful, amazing (Sl)

 • نام : علی

  v. ==> lament, mourn, wail

 • نام : علی

  n. ==> wailing mournful sound, lamentation (especially for the dead)

 • نام : عبدالغفور

  Im keen to learn english من برای یادگیری انگلیسی مشتاق هستم

 • نام : بهتاش

  sharp, eager

 • نام : علی

  wanting to do something or wanting something to happen very much SYN eager

 • نام : احسان

  sharp; biting, pungent; clever, perceptive, astute; strong, intense; eager, enthusiastic; wonderful, amazing (Slang)

 • نام : مجید

  keen-set = ارزومند،گرسنه

 • نام : مجید

  keen sighted = تيزبين ،روشن بين

 • نام : مجید

  keen eyed = تيزچشم ،تيزبين ،تيز نظر

 • نام : مجید

  keen set for doing anything = ارزومند کردن کارى ،مشتاق کردن کارى

 • نام : بهتاش

  doing this exercise needs keen senses.

 • نام : بهتاش

  i was keen to see where were were going to decide to go.

 • نام : بهتاش

  he has so keen eyes he can hear the slightest sounds easily.

 • نام : پیمان

  Dogs have a keen sense of smell.

 • نام : پیمان

  The kid has a keen sense of hearing.

 • نام : پیمان

  He has a keen awareness of the problem.

 • نام : پیمان

  A dog's sense of smell is much keener than a human's.

 • نام : ژیلا

  a keen eye for detail

 • نام : ژیلا

  a keen interest in painting

 • نام : ژیلا

  a keen sense of smell

 • نام : ژیلا

  Theresa isn't too keen on pets

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت