ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه intrigue

توسعه کلمه intrigue

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  he intrigued against his own friend

 • نام : سید عادل

  meaning 1: if something intrigues you, it interests you a lot because it seems strange or mysterious ==> Other peoples houses always intrigued her

 • نام : سید عادل

  meaning 2: to make secret plans to harm someone or make them lose their position of power

 • نام : سید عادل

  example for meaning 2: [intrigue against] While he was abroad, she had been intriguing against him

 • نام : ندا

  to interest someone a lot, especially by being strange, unusual or mysterious:

 • نام : farhad

  fascinate : I was intrigued by your question | [as adj. ] ( intriguing) the food is an intriguing combination of German and French.

 • نام : جواد

  (1) your behaviour intrigues me|intrigued by the new play: interest, absorb, arouse one's curiosity, attract,

 • نام : جواد

  (2) they are intriguing to kill the king: plot, conspire, scheme, connive,

 • نام : جواد

  (3) intriguing without her husband's knowledge : have an affair, philander, commit adultery

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " این طوریکه" مردم را "به هیجان آوردن و توطئه کردن " درست نیست.

 • نام : عباس

  The final part of the letter intrigued him greately

 • نام : محمدعلي

  The leader intrigue people to demonstration!!

 • نام : محمدعلي

  Delicious foods can intrigue any body to break diet!!

 • نام : محمدعلي

  My friend intrigue me to a brawl with him!!

 • نام : محمدعلي

  To be honest,Intriguing for successful person is a usual manner in our culture!

 • نام : رضا

  براي كد كردن معني در حافظه ====== طرف رو آنتريك كرده ------ يعني طرف رو به هيجان آورده

 • نام : محمدعلي

  The gangsters intrigued a plan to cheat the police around the bank treasure!

 • نام : N

  to arouse the curiosity or interest of by unusual, new, or otherwise fascinating qualities

 • نام : N

  to accomplish or force by crafty plotting or underhand machinations

 • نام : احسان

  arouse the curiosity or interest of; fascinate. "I was intrigued by your question"

 • نام : احسان

  make secret plans to do something illicit or detrimental to someone. "Henry and Louis intrigued with the local nobles"

 • نام : احسان

  the secret planning of something illicit or detrimental. "the cabinet was a nest of intrigue"

 • نام : احسان

  a mysterious or fascinating quality. "within the region's borders is a wealth of interest and intrigue"

 • نام : علی

  n. conspiracy, plot, scheme; liaison, secret love affair

 • نام : علی

  v. rouse curiosity, fascinate; scheme, plot; engage in an illicit love affair

 • نام : پیمان

  I'm intrigued.

 • نام : پیمان

  Tom is an intriguing guy.

 • نام : پیمان

  I find you intriguing.

 • نام : پیمان

  I am intrigued by what is happening.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت