ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه instigate

توسعه کلمه instigate

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  he instigated others to rebellion

 • نام : سید عادل

  to make a process start, especially one relating to law or politics

 • نام : سید عادل

  to persuade someone do something bad or violent

 • نام : Behruz

  instigate==> synonyms : incite -- inspire -- prompt -- set off -- stir up

 • نام : ژاله

  synonym: stimulate-arouse opp: halt-dissuade

 • نام : علي

  to cause an event or situation to happen by making a set of actions or a formal process begin: The government will instigate new measures to combat terrorism.

 • نام : دختر آبی

  جمله ی مثال غلط نیست؟ درستش: : No one knew who has instigated the demonstration

 • نام : امیرحسین

  کاش یک گزینه برای کلمه‌هایی که هنوز یاد نگرفته‌ایم هم می‌گذاشتید تا با زدن آن چند مرتبه دیگر (بعد از ۵ مرتبه) هم کلمه تکرار شود

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " ااین دیگه" "تحریک کردن" مردم و "برپا کردن" راهپیمایی لازم نداشت.

 • نام : غزل

  to suggest and encourage (a wrong action, a rebellion etc)

 • نام : امیر

  bring about or initiate (an action or event) ==> they instigated a reign of terror

 • نام : محمد

  i'm not the person who instigated that conflict.

 • نام : محمدعلي

  Delicious foods instigate to break my diet!!

 • نام : محمدعلي

  Sanction is instigated our nation!!

 • نام : محمدعلي

  Who can instigate lazy student to hard work!!?

 • نام : مجید ر

  some smells instigate our appetite

 • نام : مجید ر

  بِفِرما اینِست دیگه نتیجه ی تحریک و برپاکردن تظاهرات.

 • نام : محمدعلي

  Wrong news in media instigates people to the demonstration!

 • نام : محمدعلي

  A jealousy by his wife can instigate a usual brawl to a conflict!

 • نام : محمدعلي

  Wrong news that broadcasted in media instigated people to demonstration!

 • نام : الهام

  to cause something to happen or begin

 • نام : احسان

  bring about or initiate (an action or event). "they instigated a reign of terror"

 • نام : احسان

  synonyms: set in motion, put in motion, get under way, get going, get off the ground, get in operation, start, begin, initiate, launch, institute, lay the foundations of, lay the first stone of, sow the seeds of, set up, inaugurate, found, establish, put in place, organize, get working, get functioning, activate

 • نام : احسان

  incite someone to do something, especially something bad.

 • نام : احسان

  "instigating men to refuse allegiance to the civil powers"

 • نام : علی

  v. stir up, incite, agitate, inflame, excite, provoke

 • نام : A

  Mother instigate her girl.

 • نام : پیمان

  He instigated the riot.

 • نام : پیمان

  The agitators instigated the rebellion.

 • نام : پیمان

  McClure was trying to instigate some more tension.

 • نام : پیمان

  We believe he will instigate a backup scheme anytime.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت