ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه evade

توسعه کلمه evade

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : حميد رضا

  Its better to read the english meaning of a word,I think.

 • نام : سید عادل

  to avoid talking about something, especially because you are trying to hide something

 • نام : سید عادل

  to not do or deal with something that you should do

 • نام : سید عادل

  to escape from someone who is trying to catch you

 • نام : سید عادل

  to avoid paying money that you ought to pay, for example tax

 • نام : ملیحه

  evade in medical terminology called circomstancially

 • نام : ثریا

  The minister evaded the question. (first meaning: avoid talikng about something)

 • نام : ثریا

  You cant go on evading your responsibilities in this way ( 2nd meaning: to not do or deal with sth that you should do)

 • نام : ثریا

  Employees will always try to find ways to evade tax.( not panying)

 • نام : ثریا

  So far he has evaded capture. (escape)

 • نام : مژگان

  hamidreza is right but sometimes we need to translate sth to persian people so we need the exact meaning of a word.

 • نام : مژگان

  i think we should know both English and Persian meaning of a word to be more and more profesional learner.

 • نام : ژاله

  syn: elude-avoid-escape

 • نام : پروا

  طفره رفتن equivocate ,shirk ,elude ,avoid ,evade ,dodge از سر باز کردن put over ,evade ,put off طفره زدن hedge ,elude ,dodge ,dally ,wriggle ,evade طفره زدن از evade گریز زدن از evade تجاهل کردن ignore ,evade ,connive ,blink

 • نام : سمیرا

  This is about getting away from something that is not our favorite.

 • نام : ali

  ممنون سيد عادل جان. علي آقا به هر حال دسترسي به معاني صحيح و كامل بصورت يكجا و سهل الوصول قابل امتنان مي باشد.

 • نام : محمد

  لطفا امکان وارد کردن لغت مورد نظر توسط کاربر بمنظور دستیابی به تلفظ صحیح را فراهم آورید

 • نام : غزل

  get away, get by, escape, get off, get out - escape

 • نام : غزل

  Idioms: fight shy of, give a wide berth to, have no truck with, keep clear of

 • نام : غزل

  Slang: shake

 • نام : غزل

  evasion (-ʒən) noun---evasive (-siv) adjective---evasiveness noun

 • نام : سیدابوالحسن

  کدبندی کلمه برای حفظ: " اِ وحید" " طفره نرو"

 • نام : م

  for two months they evaded the press.

 • نام : م

  to evade payment of taxes.

 • نام : م

  she is trying to evade all responsibility for her behaviour.

 • نام : م

  to evade answering a question.

 • نام : مهدی

  escape or avoid (someone or something), especially by guile or trickery

 • نام : سمیهa

  ازسربازكردن‌، تجاهل‌ كردن‌

 • نام : امیرحسین

  dodge

 • نام : سمیهa

  he evade to answer to questions.

 • نام : لیلا

  می پسندم

 • نام : علی

  v. avoid, run away, shirk

 • نام : علی

  avoiding to discus or challenge toward an issue

 • نام : N

  to practice evasion

 • نام : N

  . to get around by cleverness or trickery: to evade rules; to evade paying taxes

 • نام : احسان

  escape or avoid (someone or something), especially by guile or trickery. "friends helped him to evade capture for a time"

 • نام : احسان

  synonyms: elude, avoid, dodge, escape (from), stay away from, steer clear of, run away from, break away from, lose, leave behind, shake, shake off, keep at arm's length, keep out of someone's way, give someone a wide berth, sidestep, keep one's distance from

 • نام : احسان

  (of an abstract thing) elude (someone). "sleep still evaded her"

 • نام : احسان

  avoid giving a direct answer to (a question). "he denied evading the question"

 • نام : الهام

  avoid

 • نام : پیمان

  You can evade the law.

 • نام : پیمان

  They evade us with ease.

 • نام : پیمان

  I managed to evade them.

 • نام : پیمان

  He tried to evade question.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت