ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه enhance

توسعه کلمه enhance

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  we must try to enhance the quality of our products

 • نام : سید عادل

  to improve something := Good lighting will enhance any room

 • نام : سید عادل

  noun: enhancer [countable] := flavor enhancers .....................noun: enhancement [uncountable and countable

 • نام : الهه

  Passing the exam should enhance your chances of being admitted to colleage

 • نام : reza

  About Elaheh's example: (college) is correct.

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " این حدس " که بدون بهروری تولید " افزایش " پیدا میکنه اشتباست.

 • نام : امیر

  intensify, increase, or further improve the quality, value, or extent of ==> his refusal does nothing to enhance his reputation

 • نام : محمدعلي

  Enhance ,rise ,climb,mount,increase,....what's the relation between these words!!

 • نام : A

  confidence enhance our performance.

 • نام : محمدعلي

  Recently studies show that Kindly behavior between spouse can enhance relation quality!!

 • نام : محمدعلي

  Trying for Morality enhancement is our responsibility!

 • نام : احسان

  intensify, increase, or further improve the quality, value, or extent of.

 • نام : احسان

  "his refusal does nothing to enhance his reputation"

 • نام : احسان

  synonyms: increase, add to, intensify, magnify, amplify, inflate, strengthen, build up, supplement, augment, boost, upgrade, raise, lift, escalate, elevate, exalt, aggrandize, swell

 • نام : احسان

  To improve or augment, especially in effectiveness, value, or attractiveness

 • نام : N

  to heighten

 • نام : N

  To make greater in intensity or severity

 • نام : N

  antonyms: reduce, lower, spoil, diminish, decrease, devalue, minimize, depreciate, debase

 • نام : N

  ameliorate

 • نام : A

  Enhance is synonym with increase and antonym with decrease.

 • نام : محمدعلي

  Enhance your knowledge to be accepted in the company employment examination !

 • نام : علی

  v. increase; intensify; improve; raise the value of

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  The computer enhanced our productivity.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت