ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه elicit

توسعه کلمه elicit

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  my words elicited his angry reply

 • نام : سید عادل

  to succeed in getting information or a reaction from someone, especially when this is difficult

 • نام : نرگس

  his jokes elicited laughter شوخیهای او موجب خنده شد

 • نام : سید عادل

  example: (elicit something from somebody) The test uses pictures to elicit words from the child

 • نام : سید عادل

  elicitation (noun) [uncountable

 • نام : الهه

  syn:extract

 • نام : alireza

  conclude

 • نام : sanaz

  syn : draw out

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " اِ لیستِ" کارمندا رو هنوز " استخراج نکردی".

 • نام : غزل

  To call forth, draw out, or provoke (a response or reaction, for example): "Interrogators were reportedly frustrated by their inability to elicit useful information from him"

 • نام : سينا

  elicit something from somebody

 • نام : حامد

  My question elicited no response

 • نام : محمدعلي

  I think that "elicit"is not usual in English conversation!!!

 • نام : محمدعلي

  Iron is elicited from worthwhile mine!!

 • نام : محمدعلي

  Hard work is vital to elicit good result !!

 • نام : محمدعلي

  In my opinion every body elicit his behavior

 • نام : محمدعلي

  Women elicit words from their husbands mouth!!

 • نام : کورش

  کد بندی ها برای حفظ کلمات، فوق العادست

 • نام : کورش

  ممنون از ابوالحسن

 • نام : محمدعلي

  The editor elicited a briefing article through the entire book!!

 • نام : امیر

  کد بندی: در فارسی چیزی که الاسیته داره (یعنی قابلیت انبساط) استفاده میشه.

 • نام : محمدعلي

  Historians are eliciting date from many books!

 • نام : الهام

  to get (a response, information,etc.) from someone

 • نام : N

  to draw or bring out or forth; evoke: to elicit a response

 • نام : N

  to give rise to

 • نام : احسان

  evoke or draw out (a reaction, answer, or fact) from someone. "I tried to elicit a smile from Joanna"

 • نام : احسان

  synonyms: obtain, bring out, draw out, extract, evoke, bring about, bring forth, induce, excite, give rise to, call forth, prompt, generate, engender, spark off, trigger, kindle

 • نام : احسان

  draw forth (something that is latent or potential) into existence.

 • نام : احسان

  "a corrupt heart elicits in an hour all that is bad in us"

 • نام : علی

  v. extract from, bring out, draw out

 • نام : پیمان

  Tom tried to elicit a response from Mary. (

 • نام : پیمان

  We plan to elicit opinions from the public.

 • نام : پیمان

  to elicit the state.

 • نام : پیمان

  He scrutinized Garcia, hoping to elicit some.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت