ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه determined

توسعه کلمه determined

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  to make a determined effort کوشش مصممانه کردن

 • نام : سجاد

  1) having a strong desire to do something, so that you will not let anyone stop you .-Gwen is a very determined woman.

 • نام : سید عادل

  determined to do something ==> She was determined to win

 • نام : سید عادل

  determined (that) => He was determined that the same mistakes would not be repeated

 • نام : سید عادل

  another example: (showing determination, especially in a difficult situation) ==> She was making a determined effort to give up smoking

 • نام : الهه

  They were determined to go to New York on foot

 • نام : سیدابوالحسن

  کدبندی کلمه برای حفظ: " دِ تِر میزنی" با این ارادت " مصمم و قاطع باش"

 • نام : محمد

  she was determind and rigid on his idea about the cause of air polution.

 • نام : امیرحسین

  having made a firm decision and being resolved not to change it.

 • نام : محمدعلي

  He was determined to reach to his goal!

 • نام : امیر

  در ریاضی کلمه دترمینان استفاده میشه به معنای محدود و تعیین کننده.

 • نام : محمدعلي

  Nobody can determine the extend of disaster!

 • نام : احسان

  having made a firm decision and being resolved not to change it. "Alina was determined to be heard"

 • نام : احسان

  synonyms: intent on, bent on, set on, dead set on, insistent on, fixed on, resolved on/to, firm about, committed to, hell-bent on

 • نام : احسان

  possessing or displaying resolve. "Helen was a determined little girl"

 • نام : احسان

  synonyms: resolute, full of determination, purposeful, purposive, resolved, decided, adamant, single-minded, firm, unswerving, unswervable, unwavering, undaunted, fixed, set, intent, insistent

 • نام : N

  staunch; unwavering

 • نام : N

  devoting full strength and concentrated attention to

 • نام : N

  established or decided beyond dispute or doubt

 • نام : N

  strongly motivated to succeed

 • نام : علی

  adj. decided, resolved, settled; concluded; affected by; resolute, firm

 • نام : محمدعلي

  He was determined in his decision !

 • نام : حسن

  Nobody can determine the extent of disaster!

 • نام : حسن

  extend=توسعه دادن/extent=وسعت

 • نام : A

  some people are determined.

 • نام : پیمان

  He was determined.

 • نام : پیمان

  determined to keep me.

 • نام : پیمان

  determined to be honest.

 • نام : پیمان

  Once I determined that.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت