ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه designate

توسعه کلمه designate

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  they designated the boundaries of the land انها حدود زمین را تعیین کردند

 • نام : سید عادل

  designate somebody to do something :=She has been designated to take over the position of treasurer

 • نام : سید عادل

  designate something as/for something := Funds were designated for projects in low-income areas

 • نام : سید عادل

  be designated something := The lake was recently designated a conservation area

 • نام : نرگس

  smoking is permittied only in designated areas سیگار کشیدن فقط در جاهای تعیین شده مجاز است

 • نام : ثریا

  designate can be an adj but only as a post modifier adj. for example: the manager designate: مدیر گماشته شده

 • نام : سید عادل

  meaning 1: to choose someone or something for a particular job or purpose

 • نام : سید عادل

  meaning 2: to represent or refer to something using a particular sign, name etc ==> Buildings are designated by red squares on the map

 • نام : امیر

  verb == > appoint (someone) to a specified position ==> he was designated as prime minister

 • نام : امیر

  adj. ==> appointed to an office or position but not yet installed ==> the Director designate

 • نام : سیدابوالحسن

  کدبندی کلمه برای حفظ: " دِ ضایع" افرادا " تعیین نکن"

 • نام : غزل

  denominate-assign-point, indicate, show

 • نام : غزل

  ˌdesignation: noun--- a name or title. نام؛ عنوان

 • نام : غزل

  designated driver: noun (American) one of a group of friends who is chosen to drive them and therefore agrees not to drink alcohol at a party. etc. شخصی از میان جمع که به عنوان راننده انتخاب می شود و نباید در مجلس مشروبات الکلی بنوشد

 • نام : محمدعلي

  The designated president is celebrated as symbol of justice inside the country and abroad!!

 • نام : الهام

  appoint,fix, name, set

 • نام : N

  to give a name to; style; entitle

 • نام : N

  to denote

 • نام : احسان

  synonyms: appoint, nominate, depute, delegate

 • نام : احسان

  appointed to an office or post but not yet installed. "the Director designate"

 • نام : احسان

  to choose someone officially to do a particular job

 • نام : احسان

  To indicate or specify; point out

 • نام : علی

  v. show, indicate

 • نام : علی

  adj. intended, marked out for, chosen (though not yet installed)

 • نام : حسن

  I design a landscape and designate it my innocence land

 • نام : پیمان

  We met at the designated spot.

 • نام : پیمان

  Stop drinking. You're all the designated driver.

 • نام : پیمان

  Churches are designated on the map with crosses.

 • نام : پیمان

  The blue lines on the map designate rivers.

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  The designated driver drove every one home after the party.

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  The designated driver drove every one home after the party.

 • نام : مجید

  to choose someone or something for a particular job or purpose

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت