ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه descend

توسعه کلمه descend

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : حامد

  comedown

 • نام : سید عادل

  to move from a higher level to a lower one [≠ ascend

 • نام : سید عادل

  if darkness, silence, a feeling etc descends, it becomes dark etc or you start to feel something, especially suddenly

 • نام : farhad

  The descending aorta is part of the aorta, the largest artery in the body. The descending aorta is the part of the aorta beginning at the aortic arch that runs down through the chest and abdomen. The descending aorta is divided into two portions, the thoracic and abdominal, in correspondence with the two great cavities of the trunk in which it is situated. Within the abdomen, the descending aorta branches into the two common iliac arteries which serve the pelvis and eventually legs.

 • نام : babak

  the pilot,thinking his plane was in peril, descended quickly.

 • نام : babak

  دورا می پستدمthe pilot,thinking his plane was in peril, descended quickly.

 • نام : ژاله

  move downwards-go down

 • نام : sahand_z@hotmail.com

  descend is antonym for climb SAHAND

 • نام : زهرا

  climb down- swood down

 • نام : زهرا

  Zahra descended the stirs slowly!

 • نام : زهرا

  the elevator descended rapidly

 • نام : سارا

  descending perhaps from a plant hn hndia,an earthenware from sialk. . نسبم شاید برسد به گیاهی در هند" به سفالینه ای از خاک سیلک.

 • نام : shima

  decline, decrease, fall------>autumn

 • نام : Mohammad

  Due to a technical defect in the aircraft had descend.

 • نام : پروا

  پایین امدن fall ,descend ,dip فرود امدن alight ,shore ,land ,ground ,descend ,come down نزول کردن sink ,descend ,come down پیاده شدن disembark ,descend ,alight ,land پایین رفتن descend ,come down ,go down فروکش کردن fall away ,descend ,lower ,come down ,subside ,ebb سرازیر شدن steepen ,slope ,slant ,descend ,be turned upside down

 • نام : سمیه

  Be connected by a relationship of blood, for example "She was descended from an old Italian noble family"

 • نام : نادر

  apposite of ascend

 • نام : LEYLA

  the aircraft began to descend

 • نام : مرضیه

  come down

 • نام : حامد

  alight-ground-land-shore-perch

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " دیسه" که از آسمون" فرود میاد "

 • نام : م

  she descended the stairs slowly.

 • نام : ahmad

  to come doun_to land

 • نام : عزیز

  landing?

 • نام : ar

  مرتبط = descendanbts of the family or tribe

 • نام : ar

  مرتبط = descendants of the prophet

 • نام : ar

  مرتبط = descending branch - descending - descendeur - descendeur

 • نام : sara

  syn:shore.alight.perch.ground

 • نام : رسول

  fall

 • نام : رسول

  reduce کاهش دادن

 • نام : y

  go down; be handed down (from generation to generation); lower oneself morally

 • نام : علی

  هگر دیگه چیه؟!

 • نام : امیرحسین

  : go down, come down, drop, fall, sink, dive, plummet, plunge, nosedive

 • نام : لیلا

  come down

 • نام : لیلا

  go down

 • نام : علی

  v. go down; be handed down (from generation to generation); lower oneself morally

 • نام : احسان

  To move from a higher to a lower place; come or go down.

 • نام : احسان

  To proceed or progress downward, as in rank, pitch, or scale: titles listed in descending order of importance; notes that descended to the lower register. ....

 • نام : احسان

  To lower oneself; stoop: "She, the conqueror, had descended to the level of the conquered" (James Bryce). ....

 • نام : احسان

  move or fall downwards. "the aircraft began to descend"

 • نام : N

  to extend or lead down along

 • نام : N

  descend or be descended from, to have a certain ancestor or ancestry: We are descended from the kings of Ireland

 • نام : الهام

  come down

 • نام : مجید

  in descending order (of sth); numbers, choices etc that are in descending order are arranged from the highest or most important to the lowest or least important

 • نام : مجید

  descending chromatography = کروماتوگرافى نزولى

 • نام : مجید

  descend to [descend to sth] phr v; to behave or speak in an unpleasant way, which is not the way you usually behave

 • نام : مجید

  descending sort = ترتيب نزولى

 • نام : پیمان

  The balloon descended slowly.

 • نام : پیمان

  Tom started to descend the stairs.

 • نام : پیمان

  The sun descended behind the mountains.

 • نام : پیمان

  The majority of the Americans are descended from immigrants.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت