ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه debate

توسعه کلمه debate

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : ملیحه

  in the last refrandom debate between ahmadinejad and mirhossein was nonequal!

 • نام : سید عادل

  discussion of a particular subject that often continues for a long time and in which people express different opinions

 • نام : سید عادل

  a formal discussion of a particular problem, subject etc in which people express different opinions, and sometimes vote on them

 • نام : مجتبي

  Argument, Disputation

 • نام : سید محسن

  negotiation, discussion

 • نام : ژاله

  syn: discourse-discussion- argumentation

 • نام : فرزانه

  I debate to hunter that kill bird bird

 • نام : HOO

  لطفا معنی جمله هارو هم بنویسید دیگه هیشکی غیر از خودتون متوجه نمیشه !

 • نام : nt_gity@yahoo.com

  چرا صداى فايلplay نميشه

 • نام : غزل

  1. to hold a formal discussion (about). Parliament will debate the question tomorrow. مورد بحث قرار دادن؛ گفتمان کردن

 • نام : غزل

  to think about or talk about something before coming to a decision. We debated whether to go by bus or train. تأمل و تعمق کردن؛ سبک سنگین کردن

 • نام : غزل

  a discussion or argument, especially a formal one in front of an audience. a Parliamentary debate. بحث؛ گفتمان

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: (سر "دوبیت" شعر "بحث" در گرفت

 • نام : م

  debate=a formal discussion of an issue at a public meeting or in a parliament.

 • نام : م

  in a debate two or more speakers express opposing views and then there is often a vote on the issue.

 • نام : م

  a debate on abortion.

 • نام : م

  Dr. Zariff opened the debate( was the first to speak).

 • نام : م

  the motion under debate (being discussed) was put to a vote.

 • نام : م

  after a long debate congress approved the proposal.

 • نام : م

  debate=an argument or discussion expressing different opinions.

 • نام : م

  the current debate about tax.

 • نام : م

  there had been much debate on the issue of " veterinary medicine ".

 • نام : م

  debate(verb)=discuss

 • نام : م

  the committee will debate whether to lower the age of the club membership to 18.

 • نام : mohsen

  very good

 • نام : ar

  مرتبط = a full dress debate

 • نام : ar

  مشابه = monetrarist keynesian debate

 • نام : ar

  مشابه = subject of debate

 • نام : hsn

  debate; negotiation; discussion

 • نام : hsn

  debate (v); negotiate; argue; discuss

 • نام : امیرحسین

  Watt committed himself to holding more public debates and discussions separate from council meetings.

 • نام : عبدالغفور

  come to debate about a interesting subject. بیا درباره موضوعی جالب صحبت کنیم.

 • نام : لیلا

  discussion of a particular subject

 • نام : لیلا

  argue

 • نام : علی

  v. argue; discuss; consider

 • نام : علی

  n. argument; discussion

 • نام : احسان

  a formal discussion on a particular matter in a public meeting or legislative assembly, in which opposing arguments are put forward and which usually ends with a vote. "last night's debate on the Education Bill"

 • نام : احسان

  synonyms: discussion, exchange of views, discourse, parley

 • نام : احسان

  argue about (a subject), especially in a formal manner. "MPs debated the issue in the Commons"

 • نام : احسان

  synonyms: discuss, confer about, talk over, talk through, talk about, exchange views on, exchange views about, thrash out, argue, argue about, argue the pros and cons of, dispute, wrangle over, bandy words concerning, contend over, contest, controvert, moot

 • نام : N

  deliberate

 • نام : N

  a discussion, esp. of a public question in an assembly, involving opposing viewpoints

 • نام : N

  a formal contest in which the affirmative and negative sides of a proposition are advocated by opposing speakers

 • نام : الهام

  argument

 • نام : الهام

  A public talk at which people give opinions about a subject

 • نام : لیلا

  می پسندم

 • نام : پیمان

  We debated the problem.

 • نام : پیمان

  It wasn't much of a debate.

 • نام : پیمان

  He participated in the debate.

 • نام : پیمان

  They'll debate raising taxes.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت