ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه contemporary

توسعه کلمه contemporary

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : محمدرضا

  here in this example i think maybe its better we use the plural mode of the word contemporary

 • نام : سید عادل

  noun: someone who lived or was in a particular place at the same time as someone else ==> my contemporaries at school

 • نام : سید عادل

  adjective 1: belonging to the present time [= modern] ==> life in contemporary Britain

 • نام : ehsan

  live in a same time

 • نام : behi

  That chair and the painting are contemporary

 • نام : سید عادل

  con‧tem‧po‧ra‧ry 1 W2 AC / kəntemp ə rəri, -p ə ri $ -pəreri / adjective 1 belonging to the present time SYN modern contemporary music/art/dance etc an exhibition of contemporary Japanese prints life in contemporary Britain 2 happening or done in the same period of time contemporary with The wall hangings are thought to be roughly contemporary with the tiled floors. COLLOCATIONS contemporary + NOUN contemporary art/music/dance Each year there is a contemporary music festival in November. contemporary artists/writers Paintings by contemporary artists covered the walls. contemporary society What is the role of television in contemporary society? the contemporary world The environment is a major issue in the contemporary world. contemporary life the complexity of contemporary life contemporary Britain/America etc The book moves from the late 19th century to contemporary America. contemporary culture/science etc Science is an important part

 • نام : مائده

  modern history/ history of this era===>> contemporary

 • نام : مائده

  thanks from

 • نام : مائده

  thanks from your ferinds

 • نام : sara.h_b68@yahoo.com

  یعنی فعال تر از سید عادل ندیدم...داداش چه خبره؟؟؟هرروز 1خط اضافه میشه به متن هات....داره یواش یواش میره که کتاب شه.

 • نام : sara.h_b68@yahoo.com

  شوخی کردم مطالب عالی بود. (your english is very well....thanks seyed)

 • نام : احمدرضا

  اقا سید کجا گازشو گرفتی بذار وقت کنیم بخونیم

 • نام : نرگس

  The art gallery is showing an excellent exhibit of paintings by contemporary artists

 • نام : وحید

  Contemporary sources offer a very different interpretation

 • نام : مهدی

  living or occurring at the same time.

 • نام : مهدی

  belonging to or occurring in the present

 • نام : محمد یوسف

  معاصر

 • نام : محمدعلي

  We are all contemporary together!

 • نام : امیرحسین

  Albert Einstein was a contemporary of Werner Heisenberg.

 • نام : امیرحسین

  living or occurring at the same time.

 • نام : امیرحسین

  belonging to or occurring in the present.

 • نام : امیرحسین

  a person or thing living or existing at the same time as another.

 • نام : مجید ر

  con + temporary پیشوند با هم + temporary هم عصر هم دوره

 • نام : محمدعلي

  Napoleon Bonaparte wasn't contemporary with us !

 • نام : نیره

  contemporary: معاصر temporary: موقت

 • نام : محمدعلي

  We are contemporary with highest technology in all the history!

 • نام : علی

  adj. modern, current

 • نام : علی

  n. person living at about the same time as another; person of about the same age as another

 • نام : محمدعلي

  Professor Hesabi was contemporary to Us!

 • نام : N

  conforming to modern or current ideas in style, fashion, design, etc

 • نام : محمدعلي

  She was excel comparing to her contemporary poetess!

 • نام : احسان

  living or occurring at the same time. "the event was recorded by a contemporary historian"

 • نام : احسان

  belonging to or occurring in the present. "the tension and complexities of our contemporary society"

 • نام : احسان

  synonyms: modern, present-day, present, current, present-time, immediate, extant

 • نام : احسان

  a person or thing living or existing at the same time as another. "he was a contemporary of Darwin"

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  معاصر

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  Cervantes was a contemporary of Shakespeare.

 • نام : پیمان

  He's a contemporary of mine.

 • نام : پیمان

  Scott was a contemporary of Byron.

 • نام : پیمان

  He studies contemporary literature.

 • نام : پیمان

  What contemporary authors do you like?

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت