ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه consent

توسعه کلمه consent

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سید عادل

  to give your permission for something or agree to do something

 • نام : farhad

  I saw this example and want to share with you as my friends: she had been informed and consented to an operation to her right leg.

 • نام : مجتبي

  My father dose not consent me to leave him, becuase he does not have good condition.

 • نام : ندا

  They can't publish your name without your consent.

 • نام : شیما

  ant:resent

 • نام : sanaz

  agreement

 • نام : محمد

  in many situation, consent is good but in other situation is bad. when you consent about good thing, is good but, when you consent obout bad thing, it is bad.

 • نام : نادر

  OPP: refuse

 • نام : ali

  A father might give his consent to allow a young man to marry his daughter.

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( با " کم سنا" "موافقت کردند"

 • نام : م

  she finally consented to answer our questions.

 • نام : ar

  مرتبط = consent cannot be inferred from silence

 • نام : ar

  مرتبط = consent presumed from silence

 • نام : ar

  مشابه = express consent - informed consent - express one's consent

 • نام : محمدعلي

  Finally 5+1consented to binding agreement!

 • نام : مهتاب

  conform

 • نام : محمدعلي

  My boss didn't consent to salary increase !!

 • نام : رسول

  agree

 • نام : محمدعلي

  The club consented to disconnect its contrast with the worker!

 • نام : سمیهa

  v:agree; approve , n: agreement, accord ,

 • نام : سمیهa

  موافقت ورثه با مندرجات وصيتنامه رضايت ،اجازه ،توافق ،موافقت ،راضى شدن ،رضايت دادن

 • نام : محمدعلي

  Their parent consented to their marriage eventually !

 • نام : عبدالغفور

  کد بندی: آقای کن فقط با پرداخت چند سنت موافق بود.(کن سنت) consent

 • نام : علی

  v. agree; approve

 • نام : علی

  n. agreement, accord

 • نام : محمد

  When we consented with our teacher's idea for going to laboratory, he smiled.

 • نام : N

  To give assent, as to the proposal of another; agree

 • نام : N

  to permit, approve, or comply

 • نام : N

  accordance or harmony in opinion

 • نام : احسان

  permission for something to happen or agreement to do something. "no change may be made without the consent of all the partners"

 • نام : احسان

  synonyms: agreement, assent, concurrence, accord

 • نام : احسان

  give permission for something to happen. "he consented to a search by a detective"

 • نام : احسان

  synonyms: agree to, assent to, allow, give permission for, sanction, accept, approve, acquiesce in, go along with, accede to, concede to, yield to, give in to, submit to, comply with, abide by, concur with, conform to "all the patients consented to surgery"

 • نام : الهام

  permission to do something

 • نام : الهام

  agreement about something

 • نام : الهام

  he took the car without the owners consent

 • نام : مجید

  by common consent = متفقا

 • نام : مجید

  consent cannot be inferred from silence = سکوت علامت رضا نيست

 • نام : مجید

  with consent = باتفاق ارا، با يک زبان

 • نام : مجید

  prior consent (=consent before something can happen)

 • نام : پیمان

  Lorry needed his consent.

 • نام : پیمان

  Do we have your consent?

 • نام : پیمان

  The consent of the beneficiary.

 • نام : پیمان

  Both gave their agreed consent.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت