ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه caution

توسعه کلمه caution

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  you must drive with extreme caution باید با کمال احتیاط رانندگی کنی

 • نام : سید عادل

  meaning 1: to warn someone that something might be dangerous, difficult etc := He cautioned them to avoid the forest at night

 • نام : سید عادل

  meaning 2: to warn someone officially that the next time they do something illegal they will be punished := She was cautioned for speeding

 • نام : الهه

  to warn someone that something might be dangerous

 • نام : الهه

  to alert someone of danger

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( هواشناسی " کاشان " به وقوع سیل "اخطار " داد.

 • نام : وحید

  careful thought and lack of hurry in order to try to avoid risks or danger . He was instructed to act with extreme caution

 • نام : محمدعلي

  Be caution about.........!!

 • نام : محمدعلي

  Which one is more urgent?caution or warning about anything!!?

 • نام : محمدعلي

  We should be cautious when crossing the road!!

 • نام : احسان

  care taken to avoid danger or mistakes. "anyone receiving a suspect package should exercise extreme caution"

 • نام : احسان

  synonyms: care, carefulness, wariness, awareness, heedfulness, heed, attention, attentiveness, alertness, watchfulness, vigilance, circumspection, discretion, prudence, guardedness, chariness, forethought, mindfulness; informalcaginess "you are advised to proceed with caution"

 • نام : احسان

  an amusing or surprising person. "‘You're a caution, you are,’ she said"

 • نام : احسان

  say something as a warning. "the Chancellor cautioned that economic uncertainties remained"

 • نام : علی

  v. warn, notify of danger

 • نام : علی

  n. premonition, notice; warning; carefulness

 • نام : پیمان

  I urge caution.

 • نام : پیمان

  He advised caution

 • نام : پیمان

  They entered cautiously

 • نام : پیمان

  They continued cautiously.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت