ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه brilliant

توسعه کلمه brilliant

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : رویا

  Einstein was a brilliant thinker

 • نام : رویا

  اینشتن متفکر باهوشی بود .

 • نام : نرگس

  ترجمه رویا صحیح است ترجمه متن غلط است

 • نام : نرگس

  he solved the problem with his brilliant think

 • نام : سید عادل

  meaning 1: extremely clever or skilful := a brilliant young musician

 • نام : سید عادل

  meaning 2: brilliant light or colour is very bright and strong :=She closed her eyes against the brilliant light

 • نام : سید عادل

  example: She was dressed in brilliant white

 • نام : سید عادل

  meaning 3: (British English) excellent := The film was absolutely brilliant

 • نام : Mim

  It has three meanings: 1. clever:"He is a brilliant scientist." 2. shining:"The sky was a brilliant, clloudless blue." 3. very good:"Shes got a brilliant sense of humour." see: Cambridge Advanced Learners Dictionary

 • نام : الهه

  She brilliantly produced a solution to the problem

 • نام : وحید

  very skilful, impressive, or successfulIt was a brilliant save by the goalie.a brilliant legal career

 • نام : A

  brilliant is synonym with charismatic and intelligent & intellectual.

 • نام : محمدعلي

  In a dismal night I found a brilliant ear ring!!

 • نام : احسان

  (of light or colour) very bright. "brilliant sunshine illuminated the scene"

 • نام : احسان

  synonyms: bright, shining, blazing, dazzling, light;

 • نام : احسان

  exceptionally clever or talented. "he was quite brilliant and was promoted almost at once"

 • نام : احسان

  a diamond of brilliant cut. "an elegant necklace with four rows of brilliants"

 • نام : علی

  adj. outstanding, splendid, shining; clever, very intelligent

 • نام : پیمان

  That's a brilliant idea.

 • نام : پیمان

  You are a brilliant photographer.

 • نام : پیمان

  I've come up with a brilliant idea.

 • نام : پیمان

  Both of them are very brilliant.

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  Einstein was a brilliant thinker.

 • نام : مجید

  to cut into a brilliant = بشکل برليان تراشيدن

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت