ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه blur

توسعه کلمه blur

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  tears blurred s visionhi

 • نام : نرگس

  tears blurred his vision اشک دید او را مختل کرد

 • نام : سید عادل

  meaning 1: to become difficult to see or to make something difficult to see, because the edges are not clear := The street lights were blurred by the fog

 • نام : سید عادل

  meaning 2: to be unable to see clearly := His vision was blurred

 • نام : سید عادل

  meaning 3: to make the difference between two ideas, subjects etc less clear := His films blur the boundaries between fact and fiction

 • نام : سید عادل

  blurry (adjective) := a few blurry photos of their holiday

 • نام : reza

  مرسی

 • نام : سایمون

  blur = messy

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " بلورا" رنگشون " تار ه"

 • نام : وحید

  if a thing blurs, or if something blurs it, it becomes difficult to see it clearly, often because its edges are not clear

 • نام : محمدعلي

  The dust storm caused every things to seem blurred!!

 • نام : محمدعلي

  Blurred windows is usually used for the bathroom!!

 • نام : محمدعلي

  Some people are blurred their eyes in seeing the bright facts!

 • نام : javad

  the cataract blur or obscure his or her vision

 • نام : محمدعلي

  Don't approach into blur conditions when a matter is blend with ambiguity!

 • نام : N

  . To make indistinct and hazy in outline or appearance; obscure: The haze blurred the skyline.

 • نام : N

  To be unclear or clouded

 • نام : N

  to make or become vague

 • نام : احسان

  make or become unclear or less distinct. "tears blurred her vision"

 • نام : احسان

  synonyms: make indistinct, make vague, unfocus, soften

 • نام : احسان

  a thing that cannot be seen or heard clearly. "the pale blur of her face"

 • نام : احسان

  synonyms: indistinct shape, hazy shape, vague shape, something indistinct/hazy/vague, haze, cloud, mist, smear, smudge

 • نام : علی

  v. make foggy, make vague; make dim; dirty, soil

 • نام : علی

  n. fog, haze; stain; dirt

 • نام : پیمان

  I can't remember anything. It's just on big blur.

 • نام : پیمان

  Possible side effects include blurred vision and shortness of breath.

 • نام : پیمان

  The fog soon blurred out the figure of a man walking in front of him.

 • نام : پیمان

  His mind was a blur.

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  The rain blurred everyone's view of the valley.

 • نام : مجید

  difficult to remember or understand clearly

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت