ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه baffle

توسعه کلمه baffle

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  we were baffled by many problems

 • نام : سید عادل

  if something baffles you, you cannot understand or explain it at all := The question baffled me completely

 • نام : سید عادل

  bafflement := noun

 • نام : سید عادل

  baffling (adjective) :=a baffling mystery

 • نام : Behruz

  baffle==> synonyms : bewilder -- confound -- mystify -- perplex -- puzzle

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( از بس سوالا سخت بود" بافرم" کم آورد "گیج شدم".

 • نام : وحید

  if a problem, someone’s behaviour etc baffles you, you cannot understand it or solve it. for example: a rare skin condition that has baffled doctors for years

 • نام : سينا

  baffle (n): a board, sheet of metal etc that controls the flow of air, water, or sound into or out of something

 • نام : عباس

  The fact that none of the neighbors ever reported the abuse has baffled the authorities

 • نام : عباس

  The exact nature of black holes continues to baffle the scientists

 • نام : محمدعلي

  Recently news about climate changes baffled every body!!!

 • نام : A

  we shouldn't do baffling work.

 • نام : محمدعلي

  How to behave with a layer person baffled me!!

 • نام : محمدعلي

  The teacher baffled by astute student!!

 • نام : N

  To confuse or perplex, especially so as to frustrate or prevent from taking action: a patient whose condition baffled the physicians

 • نام : N

  to frustrate (plans, efforts, etc)

 • نام : احسان

  totally bewilder or perplex. "an unexplained occurrence that baffled everyone"

 • نام : احسان

  synonyms: perplex, puzzle, bewilder, mystify, bemuse, confuse, confound, nonplus, disconcert, throw, set someone thinking;

 • نام : احسان

  restrain or regulate (a fluid, sound, etc.). "to baffle the noise further, I pad the gunwales"

 • نام : احسان

  a device used to restrain the flow of a fluid, gas, etc. or to prevent the spreading of sound or light in a particular direction. "you can cut out glare from a strip light by concealing it behind a baffle"

 • نام : علی

  v. bewilder, confuse; frustrate

 • نام : علی

  n. instrument that regulates flow; board that regulates flow

 • نام : پیمان

  You seem baffled.

 • نام : پیمان

  This problem baffled me.

 • نام : پیمان

  Do you remember that baffling murder case?

 • نام : پیمان

  were still struggling in Jamaica.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت