ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه astute

توسعه کلمه astute

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  john astutely foresaw that the price of gold would go up

 • نام : سید عادل

  able to understand situations or behaviour very well and very quickly, especially so that you can get an advantage for yourself

 • نام : سید عادل

  astuteness := noun

 • نام : Behruz

  astute==>synonyms : sharp--shrewd

 • نام : ثریا

  Syn= clever

 • نام : سید عادل

  astutely (adverb) ................................. astuteness (noun) [uncountable

 • نام : مژگان

  this word is an adjective. syn: shrewd, acute, intuitive, sharp, quick, clever, smart, wise...

 • نام : الهه

  They astutely determined that there would be no chance to finish on time

 • نام : nasib

  agile

 • نام : ژاله

  syn: shrewd-nimble-smart

 • نام : محمد هادی

  an astute observer of human behaviour

 • نام : Alireza

  keen,clever

 • نام : مژگان - Architect

  astute investments

 • نام : امیر

  having or showing an ability to accurately assess situations or people and turn this to one's advantage ==> an astute businessman

 • نام : سیدابوالحسن

  کدبندی کلمه برای حفظ: " اسد طوطی" " زرنگ و زیرکی" داره

 • نام : غزل

  on the ball (informal)

 • نام : غزل

  intelligent, politic, bright, sharp, keen, calculating, clever----He made a series of astute business decisions.

 • نام : masome

  کدبندی های سید ابوالقاسم محشره۰ممنون

 • نام : سينا

  able to understand situations or behaviour very well and very quicklyan astute politician)

 • نام : مهدی

  معصومه خانم منظورتون سید ابوالحسنه دیگه!!! :-)

 • نام : محمدعلي

  In addition to talent we need some potential astute to be alive in our anarchy city!!!!

 • نام : mary

  opp: Dull

 • نام : محمدعلي

  This days we should be observant and astute about our relation in the society!!

 • نام : lمرتضی

  clever

 • نام : N

  perceptive

 • نام : N

  crafty

 • نام : N

  ingenious

 • نام : احسان

  having or showing an ability to accurately assess situations or people and turn this to one's advantage. "an astute businessman"

 • نام : احسان

  synonyms: shrewd, sharp, sharp-witted, razor-sharp, acute, quick, quick-witted, ingenious, clever, intelligent, bright, brilliant, smart, canny, intuitive, discerning, perceptive, perspicacious, penetrating, insightful, incisive, piercing, discriminating, sagacious, wise, judicious

 • نام : احسان

  Astute (from Latin) is a formal and flattering adjective for someone with a good head on their shoulders.

 • نام : احسان

  we talk about a shrewd bargainer but an astute interpretation.

 • نام : علی

  adj. clever; keen, acute, bright

 • نام : محمدعلي

  The coach said to the manager that his team needs an astute play maker!

 • نام : حسن

  every men or women who was celebrity in history must be astute in work

 • نام : A

  some people are astute.بعضی از مردم زیرک هستند

 • نام : پیمان

  You're very astute.

 • نام : پیمان

  Tom was an astute businessman who made a lot of money.

 • نام : پیمان

  An astute analyseis.

 • نام : پیمان

  an astute merchandising program

 • نام : الهام

  تلفظ این لغت بصورت ساده‌تر => اَ س تیووت

 • نام : الهام

  = adj

 • نام : الهام

  موقع شناس، مصلحت نگر

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت