ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه astounding

توسعه کلمه astounding

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  his obvious lies astounded everyone

 • نام : سید عادل

  meaning: so surprising that it is almost impossible to believe

 • نام : Behruz

  astound==> synonyms : amaze -- astonish -- surprise

 • نام : سعید

  Syn: Fantastic

 • نام : سید نوید

  I astounded when i see my girlfriend with another one!

 • نام : ژاله

  syn: strange, odd

 • نام : علي

  very surprising or shocking

 • نام : سید عادل

  as‧tound‧ing / əstaʊndɪŋ / adjective so surprising that it is almost impossible to believe SYN astonishing : The concert was an astounding success. — astoundingly adverb : astoundingly beautiful scenery THESAURUS surprising making you feel surprised : It’s surprising how quickly you get used to it. | We got some very surprising results. astonishing/astounding very surprising. Astounding sounds a little more formal and a little stronger than astonishing : The results of the tests were astounding. | Things are changing at an astonishing speed . extraordinary very unusual and surprising : It is extraordinary that such a young boy should be so good at maths. amazing very surprising – used especially about good or impressive things : an amazing achievement | It’s amazing what you can do when you really try. staggering very surprising, especially by being so large : The project cost a staggering $8 million. unbelievable ( also incredib

 • نام : نرگس

  Who or what is helping us to make the astounding discoveries which are changing our view of the universe?

 • نام : امیر

  surprisingly impressive or notable ==> the summit offers astounding views

 • نام : غزل

  fabulous, fantastic, fantastical, incredible, marvelous

 • نام : غزل

  amazing, striking, surprising, brilliant, impressive, astonishing

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " استادمون" یه کار "حیرت انگیزی کرد.

 • نام : سينا

  very surprising: amazing, extraordinary, astonishing, astounding, staggering, startling

 • نام : mary

  verb with object

 • نام : محمدعلي

  Astounding nature can persuade everybody to change city life to rural!!!

 • نام : محمدعلي

  Lions are really astounding animal!!

 • نام : سحر

  کدبندی:قدرت* استون *در پاک کردن لاک حیرت انگیزه

 • نام : محمدعلي

  Some aeroplanes are so giganstic and astounding that you can not believe it!

 • نام : الهام

  causing a feeling of great surprise or wonder

 • نام : N

  bewildering or striking dumb with wonder

 • نام : احسان

  surprisingly impressive or notable. "the summit offers astounding views"

 • نام : احسان

  synonyms: amazing, astonishing, staggering, shocking, surprising, breathtaking, striking, impressive, bewildering, stunning, stupefying

 • نام : احسان

  capable of overwhelming with amazement; stunningly surprising.

 • نام : احسان

  causing a feeling of great surprise or wonder

 • نام : علی

  adj. amazing; surprising, shocking; breathtaking; overwhelming

 • نام : علی

  v. surprise, amaze, shock

 • نام : محمدعلي

  The distance between two planets was astounding for us!

 • نام : حسن

  voteing dirty man astounding for me

 • نام : A

  it was astounding painting.آن نقاشی حیرت آور بود

 • نام : پیمان

  Astounding since fiction.

 • نام : پیمان

  giddy

 • نام : پیمان

  dizzy

 • نام : پیمان

  wonderful

 • نام : الهام

  بهت آور، حیرت انگیز، گیج کننده

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت