ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه assert

توسعه کلمه assert

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  he kept asserting his objection

 • نام : Behruz

  assert--- synonyms: affirm declare insist on pronounce state

 • نام : سید عادل

  to state firmly that something is true .......... to state very strongly your right to something............

 • نام : سید عادل

  to behave in a determined way and say clearly what you think := Women began to assert themselves politically

 • نام : Behruz

  assert==> synonyms : affirm--declare--insist on--pronounce--state

 • نام : راحله

  syn= claim, maintain, proclaim, declare

 • نام : راحله

  assertion (n), assertive(adj), assertively(adv)

 • نام : سیدجلال

  با تشکر از سیدعادل عزیز

 • نام : ژاله

  syn: defend-protect

 • نام : علي

  to say that something is certainly true

 • نام : علي

  exmaple:He asserts that she stole money from him.

 • نام : امیر

  state a fact or belief confidently and forcefully.

 • نام : سیدابوالحسن

  کدبندی کلمه برای حفظ: به "ا ضرت" "قاطع" میگم (به ضرس قاطع می گم که ...)

 • نام : غزل

  to say definitely. ----She asserted that she had not borrowed his book.تصریح کردن؛ اظهار قطعی کردن

 • نام : غزل

  to insist on. ----He should assert his independence. تأکید کردن

 • نام : غزل

  assert oneself : to state one's opinions confidently and act in a way that will make people take notice of one.-------- You must assert yourself more if you want promotion. خودی نشان دادن

 • نام : سينا

  assert itself--->if an idea or belief asserts itself, it begins to influence something

 • نام : محمدعلي

  My father was asserted to his opinion!!

 • نام : محمدعلي

  Assert means persist!!

 • نام : امیرحسین

  The company asserts that the cuts will not affect development

 • نام : محمدعلي

  The man asserted the son which was arrested by the police!!

 • نام : محمدعلي

  The father asserted his son!!

 • نام : مجید ر

  With what certainty would we assert that we have 'already received?' The Right Knock Helen Van-Anderson

 • نام : محمدعلي

  Tomorrow she will asserted his proposal for the faculty!

 • نام : الهام

  affirm

 • نام : N

  To state or express positively

 • نام : N

  To put into action boldly; employ or demonstrate: asserted her independence

 • نام : احسان

  state a fact or belief confidently and forcefully. "the company asserts that the cuts will not affect development"

 • نام : احسان

  synonyms: declare, maintain, contend, argue, state, claim, propound, submit, posit, postulate, adduce, move, advocate, venture, volunteer, aver, proclaim, announce, pronounce, attest, affirm, protest, profess, swear, insist, avow;

 • نام : احسان

  cause others to recognize (one's authority or a right) by confident and forceful behaviour. "the good librarian is able to assert authority when required"

 • نام : احسان

  behave or speak in a confident and forceful manner. "it was time to assert himself"

 • نام : علی

  v. state, declare; insist on

 • نام : آرزو

  کدبندی: از میهن "دفاع کرد" و "اسیر" شد

 • نام : پیمان

  She's assertive.

 • نام : پیمان

  They asserted that it was true.

 • نام : پیمان

  You need to learn to be assertive.

 • نام : پیمان

  He knows how to assert himself.

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  The company president is an assertive individual.

 • نام : الهام

  تلفظ این لغت بصورت ساده‌تر => اَ سِرت

 • نام : الهام

  Assertion =1 = پافشاری، تاکید، اصرار. 2- اظهار، بیان، 3- ادعا

 • نام : مجید

  assert oneself = حقوق و امتیازات خود را بزور بدیگران قبولاندن .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت