ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه arbitrary

توسعه کلمه arbitrary

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  he hired and fired employees arbitrarily

 • نام : Behruz

  arbitrary==>synonyms : unreasonable---willful

 • نام : سید عادل

  decided or arranged without any reason or plan, often unfairly := an arbitrary decision

 • نام : سید عادل

  arbitrariness := noun (uncountable

 • نام : راحله

  syn= haphazard, capricious, whimsical

 • نام : behi

  adv: arbitrarily

 • نام : مینا

  capricious, impulsive, discretionary

 • نام : امیر

  based on random choice or personal whim, rather than any reason or system ==> his mealtimes were entirely arbitrary

 • نام : سیدابوالحسن

  کدبندی کلمه برای حفظ: زبان "عربیت رو" "خودسرانه و اختیاری " کار نکن برو کلاس آموزشی برنامه داشته باش.

 • نام : غزل

  random, chance, optional, subjective, unreasonable

 • نام : غزل

  not decided by rules or laws but by a person's own opinion. He made a rather arbitrary decision to close the local cinema without consulting other people. دلبخواه؛ خودسرانه

 • نام : محمدعلي

  One of the oldest and historical square in Tehran is nominated,Artillery !!!

 • نام : محمدعلي

  We should change our way of life arbitrary!!

 • نام : محمدعلي

  The pronunciation of arbitrary and artillery is like together !!

 • نام : امیرحسین

  based on random choice or personal whim, rather than any reason or system.

 • نام : محمدعلي

  Every body should be free in opting his or her future arbitrary!!!

 • نام : محمدعلي

  We can choose our route to reach our destination arbitrary!!!

 • نام : الهام

  he decided arbitrary

 • نام : محمدعلي

  Taking arbitrary decision is an outstanding attribute of a dictator !

 • نام : N

  Determined by chance, whim, or impulse, and not by necessity, reason, or principle

 • نام : احسان

  based on random choice or personal whim, rather than any reason or system. "an arbitrary decision"

 • نام : احسان

  synonyms: capricious, whimsical, random, chance, erratic, unpredictable, inconsistent, wild, hit-or-miss, haphazard, casual

 • نام : احسان

  (of power or a ruling body) unrestrained and autocratic in the use of authority. "a country under arbitrary government"

 • نام : احسان

  synonyms: despotic, tyrannical, tyrannous, peremptory, summary, autocratic, dictatorial, authoritarian, draconian, autarchic, anti-democratic

 • نام : علی

  adj. wanton, reckless; uncontrolled, unrestricted; unreasonable, unsupported

 • نام : A

  people usually don't do arbitrary every action.

 • نام : پیمان

  The chart boundaries are arbitrary.

 • نام : پیمان

  Talk about an arbitrary holiday, she said.

 • نام : پیمان

  But it shows us that it isn’t arbitrary.

 • نام : پیمان

  It may not be optimal for arbitrary coin denominations.

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  Her choice of clothing seemed arbitrary.

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  Her choice of clothing seemed arbitrary.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت