ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه anticipate

توسعه کلمه anticipate

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  i anticipate a pleasant trip سفر خوشی پیش بینی می کنم

 • نام : آزاده

  مترادف: forecast, foretaste

 • نام : سید عادل

  متردف: predict

 • نام : مژگان

  شش مترادف کاربردی این فعل: predict, forecast, foresee, foretell, previse, prophesy

 • نام : آمین

  sny.: await, expect, foresee, hope for

 • نام : سید عادل

  meaning 1: to expect that something will happen and be ready for it ==> Sales are better than anticipated

 • نام : سید عادل

  meaning 2: to think about something that is going to happen, especially something pleasant ==> Daniel was eagerly anticipating her arrival

 • نام : سید عادل

  meaning 3: to do something before someone else ==> It anticipated in part the discoveries of the 17th and 18th centuries

 • نام : سید عادل

  anticipatory (adjective) ==> the anticipatory atmosphere of a big college football game

 • نام : behi

  noun = anticipation adj = anticipatory verb = anticipate

 • نام : مهسا

  depict

 • نام : ali

  Everybody can anticipate result of smoking is cancer

 • نام : عباس

  EXPECT, foresee, predict, be prepared for, bargain on, reckon on; N. Amer. informal figure on

 • نام : محمدعلي

  What's the difference between anticipate and predict?!!

 • نام : امیرحسین

  expect, forecast,take the lead

 • نام : امیرحسین

  جمله ای که این لغت معنی جلو/پيش انداختن رو داشته باشه ؟؟؟

 • نام : محمدعلي

  Who can anticipate the final result of the competition ?!!

 • نام : یگانه

  expect or predict.

 • نام : علی

  v. expect, predict; precede; hurry and come before

 • نام : احسان

  regard as probable; expect or predict. "she anticipated scorn on her return to the theatre"

 • نام : احسان

  synonyms: expect, foresee, predict, think likely, forecast, prophesy, foretell, contemplate the possibility of, allow for, be prepared for;

 • نام : احسان

  act as a forerunner or precursor of. "he anticipated Bates's theories on mimicry and protective coloration"

 • نام : احسان

  synonyms: foreshadow, precede, antedate, come/go before, be earlier than "she wrote plays for all-women casts, which anticipated her film work"

 • نام : N

  to consider or mention before the proper time

 • نام : N

  to realize or feel beforehand; foretaste or foresee: to anticipate pleasure

 • نام : N

  guess, reckon, suppose, think, imagine, opine

 • نام : N

  to answer (a question), obey (a command), or satisfy (a request) before it is made

 • نام : محمدعلي

  The weather beureu anticipate rainy sky for the 13th of Farvardin!

 • نام : A

  anticipate is antonym with unforeseen

 • نام : پیمان

  We anticipate success.

 • نام : پیمان

  I don't anticipate any problems.

 • نام : پیمان

  Something I hadn't anticipated happened.

 • نام : پیمان

  I anticipated a quiet vocation in the mountains.

 • نام : الهام

  تلفظ این لغت بصورت ساده‌تر = آنتی سی پِیت

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت