ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه ambiguous

توسعه کلمه ambiguous

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : نرگس

  she gave an ambiguous nod

 • نام : اشکان

  Synonyms: equivocal - vague - uncertain - doubtful - obscure

 • نام : سید عادل

  something that is ambiguous is unclear, confusing, or not certain, especially because it can be understood in more than one way ≠ unambiguous

 • نام : ثریا

  The men received an ambiguous message from their boss.

 • نام : ثریا

  There was an element of ambiguity in the presidents reply.

 • نام : راحله

  syn= vague, unclear, indefinite, equivocal

 • نام : ثریا

  Her letter was full of ambiguity!!!!!

 • نام : سعید

  Syn: Vague

 • نام : سارا

  pure sounds: love vaguely sloughing off its skin. صدای پاک پوست انداختن مبهم عشق.

 • نام : behi

  adj: ambiguous adv: ambiguously noun: ambiguity

 • نام : شیما

  dubbious.vague Ant:clear,obvious

 • نام : محبوبه

  I think "full of ambiguity" is true, isn't it?

 • نام : محمد

  I decide to write the letter and my letter was full of ambiguous words. Then I erase them and writing again

 • نام : امیر

  (of language) open to more than one interpretation; having a double meaning ==> the question is rather ambiguous

 • نام : غزل

  having more than one possible meaning.

 • نام : غزل

  Idioms: at issue, in doubt, in question.

 • نام : مهدی

  open to more than one interpretation; not having one obvious meaning

 • نام : مهدی

  not clear or decided.

 • نام : محمدعلي

  I have many ambiguous questions about all creatures!!

 • نام : امیرحسین

  the question is rather ambiguous

 • نام : امیرحسین

  the question is rather ambiguous

 • نام : محمدعلي

  I don't like persons that speak with many ambiguity!!

 • نام : محمدعلي

  We should avoid ambiguity when talking about morality!!

 • نام : محمدعلي

  The contrast should solve many ambiguity before approval by the administration !!

 • نام : سحر

  کدبندی:عموبگو ولی مبهم و دوپهلو نگو

 • نام : محمدعلي

  He spoke blur and ambiguous !

 • نام : مجید ر

  در کل کلمه ی ambi پیشوند هر دو یا دو می باشد مانند ambiversion شخصی که هم به عمور داخلی و هم به عمور باطنی توجه می کند

 • نام : مجید ر

  ببخشید بامور درست به عمور

 • نام : محمدعلي

  I can not answer to his ambiguous question!

 • نام : الهام

  uncertain

 • نام : محمدعلي

  Our future is combined with some ambiguity !

 • نام : N

  difficult to understand or classify

 • نام : علی

  adj. open to dispute, having many possible interpretations; obscure, vague

 • نام : احسان

  open to more than one interpretation; not having one obvious meaning. "ambiguous phrases"

 • نام : احسان

  not clear or decided. "the election result was ambiguous"

 • نام : احسان

  synonyms: equivocal, ambivalent, open to debate, open to argument, arguable, debatable

 • نام : احسان

  doubtful or uncertain especially from obscurity or indistinctness

 • نام : حسن

  everyone hear every think cause words and world is ambiguos

 • نام : A

  Politican usually speak ambiguous.سیاستمداران معمولا دو پهلو صحبت می کنند

 • نام : پیمان

  The meaning of these sentences are ambiguous.

 • نام : پیمان

  He might say something ambiguous again.

 • نام : پیمان

  This time, the exam was not just difficult, but also, the question were ambiguous.

 • نام : پیمان

  What make value ambiguous?

 • نام : الهام

  تلفظ این لغت بصورت ساده‌تر => اَ مبیگ یو وِس

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت