ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه alter

توسعه کلمه alter

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : حامد

  change

 • نام : آزاده

  مترادف: vary (تغییر دادن)

 • نام : مژگان

  مترادف adjust

 • نام : سید عادل

  to change something: alter, adapt, adjust, amend, modify, revise, vary

 • نام : سید عادل

  impossible to change: fixed, final, irrevocable

 • نام : مهناز

  change to be better

 • نام : سارا

  the living logic of flight would alter if there was vo death.

 • نام : sima

  change, reform, modify

 • نام : behi

  She was persuaded to alter the passage

 • نام : سید عادل

  al‧ter S3 W3 AC / ɔltə $ ɒltər / verb 1 [ intransitive and transitive ] to change, or to make someone or something change : Her face hadn’t altered much over the years. The city centre has altered beyond recognition (= changed very much ) . Nothing can alter the fact that the refugees are our responsibility. 2 [ transitive ] to make a piece of clothing longer, wider etc so that it fits have/get something altered She had the dress altered for the wedding. THESAURUS to change something change to make someone or something different : Unfortunately, there’s nothing we can do to change the situation. | Being at college has changed her – she’s much more confident now. alter especially written tochange something so that it is better or more suitable : You can alter the colour and size of the image using a remote control. | Can we alter the date of the meeting? adapt to change something slightly in order to improve it or make it more suitable

 • نام : هدیه

  مترادف:reform

 • نام : امیر

  change or cause to change in character or composition, typically in a comparatively small but significant way.

 • نام : عباس

  Her face hadn't altered much over the years

 • نام : عباس

  Nothing can alter the fact that the refugees are our responsibility

 • نام : sara

  مترادف ها:improve.modify.correct.accord

 • نام : محمدعلي

  Thunderstorm is intensified a storm!

 • نام : امیرحسین

  change, modify, alter, shift, mutate, vary

 • نام : امیر

  کدبندی: در فارسی آلتر-ناتیو به همین معنا استفاده میشه.

 • نام : محمدعلي

  Never try to change society.We should alter ourselves firstly!

 • نام : علی

  v. change, modify; be changed, be modified

 • نام : احسان

  change in character or composition, typically in a comparatively small but significant way.

 • نام : احسان

  "Eliot was persuaded to alter the passage"

 • نام : احسان

  synonyms: change, make changes to, make different, make alterations to, adjust, make adjustments to, adapt, amend, improve, modify, convert, revise, recast, reform, reshape, refashion, redesign, restyle, revamp, rework, remake, remodel, remould, redo, reconstruct, reorganize, reorder, refine, reorient, reorientate, vary, transform, transfigure, transmute, evolve

 • نام : احسان

  make structural changes to (a building). "plans to alter the dining hall"

 • نام : A

  alter is synonym with reform and change.

 • نام : m_emam56@yahoo.com

  تغییر

 • نام : پیمان

  We've altered course.

 • نام : پیمان

  I can't altered the planes.

 • نام : پیمان

  We must alter our plan.

 • نام : پیمان

  I think he needs to alter his lifestyle.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت