ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه advantage

توسعه کلمه advantage

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سید عادل

  meaning 1: [uncountable and countable] something that helps you to be more successful than others, or the state of having this [≠ disadvantage] ==> His height gives him an advantage over the other players

 • نام : سید عادل

  example: "enjoy an advantage" (=have an advantage) ==> Western countries enjoyed considerable advantages in terms of technology

 • نام : سید عادل

  example: "be at an advantage" (=have an advantage) ==> Younger workers tend to be at an advantage when applying for jobs

 • نام : سید عادل

  example: "be to your advantage/work to your advantage" (=something gives you an advantage) ==> It might be to your advantage to take a computer course of some kind

 • نام : سید عادل

  meaning 2: [uncountable and countable] a good or useful quality or condition that something has ==> The big advantage of this system is that it is fast

 • نام : behi

  The most important advantage of this site is how easy it is to use.

 • نام : بیان

  بیان

 • نام : بیان

  syn:benefit

 • نام : معصومه

  profit

 • نام : مائده

  usefulness

 • نام : مائده

  example:: I thank my friend was useful/advantage information.

 • نام : ali

  One advantage of a credit card is paying should not be in cash

 • نام : مژگان - Architect

  هیچ وقت a good advantage به کار نمی بریم بلکه می گوییم..........a big advantage یا a real advantage

 • نام : امیر

  noun ==> a condition or circumstance that puts one in a favorable or superior position.

 • نام : امیر

  verb ==> put in a favorable or more favorable position.

 • نام : امیرحسین

  something that helps you or that is useful===> when you're travelling in South America, it's a great ADVANTAGE if you speak Spanish.

 • نام : امیرحسین

  One ADVANTAGE of camping is that it's cheap. (Opp: disadvantage)

 • نام : امیرحسین

  Take advantage of something: use something to help yourself===> buy now and take advantage of these special perices!

 • نام : وحید

  the advantages of a good education

 • نام : عباس

  1. BENEFIT, value, good point, strong point, asset, plus, bonus, boon, blessing, virtue; attraction, beauty, usefulness, helpfulness, convenience, advantageousness, profit. 2. UPPER HAND, edge, lead, whip hand, trump card; superiority, dominance, ascendancy, supremacy, power, mastery. 3. BENEFIT, profit, gain, good

 • نام : س

  positive feature

 • نام : علی

  v. help, assist; promote; be beneficial to; give an advantage to b

 • نام : علی

  n. benefit; profit; utility, avail

 • نام : احسان

  the advantage which we have over them تفوقی که ما بر آنها داریم it is to my advantage به نفع من است. the advantages of punctuality فواید وقت‌شناسی

 • نام : احسان

  * advantaged, adj. دارای مزیت (اجتماعی)، بهره‌ور * to advantage با بهره‌وری، با استفاده، با نفع * to take advantage of از فرصت استفاده کردن، بهره‌گیری کردن

 • نام : احسان

  A beneficial factor or combination of factors: Being tall is usually an advantage in basketball.

 • نام : احسان

  Sports a. The first point scored in tennis after deuce. b. The resulting score.

 • نام : پیمان

  We have an advantage.

 • نام : پیمان

  You've got the advantage.

 • نام : پیمان

  I don't want to take advantage of anyone.

 • نام : پیمان

  She often takes advantage of his ignorance.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت